نتایج جستجو در سایت

جستجوی :

عنوان صفحه : KAPLAN STEP 2 INTERNAL MEDICINE 2018-همراه با دی وی دی رایگان آنلاین

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2

#step2

#step_up

#ck

#cs

#آزمون های آمریکا


عنوان صفحه : KAPLAN STEP 2 SURGERY 2018-همراه با دی وی دی رایگان آنلاین

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2

#step2

#step_up

#ck

#cs

#آزمون های آمریکا


عنوان صفحه : KAPLAN STEP 2 PEDIATRIC 2018-همراه با دی وی دی رایگان آنلاین

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2

#step2

#step_up

#ck

#cs

#آزمون های آمریکا


عنوان صفحه : KAPLAN STEP 2 PSYCHIATRY 2018-همراه با دی وی دی رایگان آنلاین

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2

#step2

#step_up

#ck

#cs

#آزمون های آمریکا


عنوان صفحه : KAPLAN STEP 2 GYNECOLOGY 2018-همراه با دی وی دی رایگان آنلاین

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2

#step2

#step_up

#ck

#cs

#آزمون های آمریکا


عنوان صفحه : KAPLAN STEP 1 PHYSIOLOGY 2018 --همراه با دی وی دی رایگان آنلاین

#kaplan usmle step1 physiology

#kaplan

#kaplan usmle step1 anatomy

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#anatomy#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica#step1


عنوان صفحه : KAPLAN STEP 1 PHARMACOLOGY 2018 -همراه با دی وی دی رایگان

#kaplan usmle step1 physiology

#kaplan

#kaplan usmle step1 anatomy

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#anatomy#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica#step1


عنوان صفحه : KAPLAN STEP 1 PATHOLOGY 2018-همراه با دی وی دی رایگان آنلاین

#kaplan_step1 pathology 2018

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#pathology#دی وی دی #رایگان#2018#azmon#amrica#

#firstaid

#step 1

#2018

#usm...


عنوان صفحه : KAPLAN STEP 1 IMMUNOLOGY 2018-همراه با دی وی دی رایگان آنلاین

 

#basicsciencesمرحله اول آزمونهای امریکا#general#principles

#kaplan usmle step1 physiology

#kaplan

#kaplan usmle step1 anatomy

#k...


عنوان صفحه : KAPLAN STEP 1 MICROBIOLOGY 2018-همراه با دی وی دی رایگان آنلاین

#kaplan

#kaplan usmle step1 anatomy

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#anatomy#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica#step1


#firstaid

#s...


عنوان صفحه : KAPLAN STEP 1 BEHAVIEORAL SCIENCE 2018-همراه با دی وی دی رایگان آنلاین

#kaplan usmle step1 physiology

#kaplan

#kaplan usmle step1 anatomy

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#anatomy#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica#step1


عنوان صفحه : KAPLAN STEP 1 BIOCHEMISTRY 2018-همراه با دی وی دی رایگان آنلاین

#kaplan usmle step1 physiology

#kaplan

#kaplan usmle step1 anatomy

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#anatomy#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica#step1


عنوان صفحه : KSPLAN STEP 1 ANATOMY 2018-همراه با دی وی دی رایگان آنلاین

#kaplan usmle step1 anatomy

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#anatomy#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica#step1

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#pat...


عنوان صفحه : KAPLAN STEP 1 Q BOOK 2015

#basicsciencesمرحله اول آزمونهای امریکا#general#principles#qbook#

#kaplan usmle step1 physiology

#kaplan

#kaplan usmle step1 anatomy

#kaplan#us...


عنوان صفحه : KAPLAN STEP 2 Q BOOK 2013 2VOL

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2

#step2

#step_up

#ck

#cs

#آزمون های آمریکا


عنوان صفحه : MCCEE SAMPLE QUESTION 2010

#mccee

#mccee_sample_2010

#step_3

#usmle_kapllan_step3

#step3_2018

#step_up_step2_ck

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan...


عنوان صفحه : MCCQE SAMPLE QUESTIN 2010

#mccee

#mccee_sample_2010

#step_3

#usmle_kapllan_step3

#step3_2018

#step_up_step2_ck

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan...


عنوان صفحه : ULTIMATE REVIEW FOR THE MCCEE 2014

#mccee

#mccee_sample_2010

#step_3

#usmle_kapllan_step3

#step3_2018

#step_up_step2_ck

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan...


عنوان صفحه : ULTIMATE QUETIONS FOR THE MCCEE 2014

#mccee

#mccee_sample_2010

#step_3

#usmle_kapllan_step3

#step3_2018

#step_up_step2_ck

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan...


عنوان صفحه : ULIMATE QUESTIONS FOR THE MCCEQ1 2014

#mccee

#mccee_sample_2010

#step_3

#usmle_kapllan_step3

#step3_2018

#step_up_step2_ck

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan...


عنوان صفحه : COMPANIAN HAND BOOK 2012 MURTAG

...


عنوان صفحه : 2012 MURTAG PATIENT EDUCATIN

...


عنوان صفحه : 2013 MURTAG PRACTIC TIPS

...


عنوان صفحه : AMC HAND BOOK OF CLINICAL ASSESMENTسیاه و سفید 2009

عنوان صفحه : 2009 HAND BOOK OF MULTIPLE CHOICE QUESTINSسیاه و سفید

عنوان صفحه : B R S CELL BIOLOGY 2015

b_r_s_2015

#brs2017

#u_word_kaplan

#uword

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#organsystem#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica#step1#

#q&am...


عنوان صفحه : B R S PHYSOLOGY 2019

#b_r_s_2019

#b_r_s_2015

#brs2017

#u_word_kaplan

#uword

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#organsystem#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica...


عنوان صفحه : B R S PHARMACOLOGY 2014

#b_r_s_2019

#b_r_s_2015

#brs2017

#u_word_kaplan

#uword

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#organsystem#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica...


عنوان صفحه : B R S MICROBIOLOGY 2014

#b_r_s_2019

#b_r_s_2015

#brs2017

#u_word_kaplan

#uword

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#organsystem#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica...


عنوان صفحه : B R S BEHAVIERAL SCIENCE 2016

#brs2017

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#organsystem#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica#step1#

#basicsciencesمرحله اول آزمونهای امریکا#...


عنوان صفحه : B R S NEURO ANATOMY 2014

#brs2017

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#organsystem#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica#step1#

#basicsciencesمرحله اول آزمونهای امریکا#...


عنوان صفحه : B R S BIOCHEMISTRY 2014

#brs2017

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#organsystem#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica#step1#

#basicsciencesمرحله اول آزمونهای امریکا#...


عنوان صفحه : B R S PATHOLOGY 2014

#brs2017

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#organsystem#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica#step1#

#basicsciencesمرحله اول آزمونهای امریکا#...


عنوان صفحه : B R S GROSS ANATOMY 2015

#brs2017

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#organsystem#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica#step1#

#basicsciencesمرحله اول آزمونهای امریکا#...


عنوان صفحه : B R S GENETIC 2010

#brs2017

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#organsystem#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica#step1#

#basicsciencesمرحله اول آزمونهای امریکا#...


عنوان صفحه : FIRST AID NBDE PART 1 2012

عنوان صفحه : FIRST AID NBDE PART 1 Q & A 2012

عنوان صفحه : FIRST AID NBDE PART 2 2010

عنوان صفحه : FIRST AID FAMILY MEDICINE BOARDS 2013

#step_up_step2_ck

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2

#step2

#step_up

#ck

#cs

#آزم...


عنوان صفحه : FIRST AID USMLE Q & A STEP 1 2013

#brs2017

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#organsystem#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica#step1#

#q&a

#basicsciencesمرحله اول آزمونه...


عنوان صفحه : FIRST AID USMLE STEP 2 CK 2016

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2

#step2

#step_up

#ck

#cs

#آزمون های آمریکا


عنوان صفحه : FIRST AID CASES USMLE STEP 1 2012

#brs2017

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#organsystem#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica#step1#

#q&a

#basicsciencesمرحله اول آزمونه...


عنوان صفحه : FIRST AID INTERNAL MEDICINE BOARDS 2011

#step_up_step2_ck

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2

#step2

#step_up

#ck

#cs

#آزم...


عنوان صفحه : FIRST AID MATCH 2011

#brs2017

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#organsystem#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica#step1#

#q&a

#basicsciencesمرحله اول آزمونه...


عنوان صفحه : STEP - UP TO USMLE STEP 1 2015

#brs2017

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#organsystem#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica#step1#

#q&a

#basicsciencesمرحله اول آزمونه...


عنوان صفحه : STEP - UP TO SURGERY 2014

#step_up_step2_ck

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2

#step2

#step_up

#ck

#cs

#آزم...


عنوان صفحه : STEP - UP TO USMLE STEP 2 CK 2016

#step_up_step2_ck

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2

#step2

#step_up

#ck

#cs

#آزم...


عنوان صفحه : MASTER THE BOARD USMLE STEP 3 2017

#step_3

#usmle_kapllan_step3

#step3_2018

#step_up_step2_ck

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2


عنوان صفحه : MASTER THE WARD 2014

#brs2017

#u_word_kaplan

#uword

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#organsystem#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica#step1#

#q&a

#basics...


عنوان صفحه : BOARDS AND WARDS 2013

#step_up_step2_ck

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2

#step2

#step_up

#ck

#cs

#آزم...


عنوان صفحه : USMLE IMAGES FOR THE BOARDS 2013

...


عنوان صفحه : JOHN HOPKINZ - INTERNAL MEDICINE BOARD REVIEW 2012

#step_up_step2_ck

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2

#step2

#step_up

#ck

#cs

#آزم...


عنوان صفحه : PHARMACOLOGY LIPPINCOTT 2015

#brs2017

#u_word_kaplan

#uword

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#organsystem#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica#step1#

#q&a

#basics...


عنوان صفحه : Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry 2017

#brs2017

#u_word_kaplan

#uword

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#organsystem#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica#step1#

#q&a

#basics...


عنوان صفحه : CASE FILES CRITICAL CARE 2014

...


عنوان صفحه : CASE FILES BIOCHEMISTRY 2014

#brs2017

#u_word_kaplan

#uword

#kaplan#usmle#تیمورزاده نوین#organsystem#دی وی دی #رایگان#2018#amazmon#amrica#step1#

#q&a

#basics...


عنوان صفحه : CASE FILES EMERGENCY 2012

#step_up_step2_ck

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2

#step2

#step_up

#ck

#cs

#آزم...


عنوان صفحه : CASE FILES FAMILY MEDICINE 2016

#step_up_step2_ck

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2

#step2

#step_up

#ck

#cs

#آزم...


عنوان صفحه : CASE FILES INTERNAL MEDICINE 2012

#step_up_step2_ck

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2

#step2

#step_up

#ck

#cs

#آزم...


عنوان صفحه : DRUG FACT & COMPARISION 2015

...


عنوان صفحه : 2016 HAND BOOK APPLIED THERPEUTIC

...


عنوان صفحه : REMINGTON 2015

...


عنوان صفحه : DRUG INFORMATION HAND BOOK 2016

...


عنوان صفحه : GOLDFRANK TOXICOLOGIC EMERGENCY 2014

...


عنوان صفحه : PHARMACOTHERAPY 2017

...


عنوان صفحه : EUROPEAN PHARMACOPEA 2014

...


عنوان صفحه : CASERATT TOXICOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : ABRAMS CLINICAL DRUG THERAPY 2014

...


عنوان صفحه : Principles of Pharmacology 2016

...


عنوان صفحه : CLARK ANALYSIS OF DRUG AND POISONS 2012

...


عنوان صفحه : PDR 69 2015

...


عنوان صفحه : PHARMACOLOGY RANG 2016

...


عنوان صفحه : COMPREHENSIVE REVIEW PHARMACOLOGY SHARGEL 2013

...


عنوان صفحه : RE - INVENTING DRUG DEVELOPMENT 2015

...


عنوان صفحه : ANTINEOPLASTIC DTUG 2015

...


عنوان صفحه : ESSENTIAL PHARMACOKINETIC 2015

...


عنوان صفحه : EXPERT REPORT WRITING TOXICOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : B.N.F 67 2014

...


عنوان صفحه : REMINGTON AN INTRODUCTIN PHARMACY 2013

...


عنوان صفحه : PHARMACOLOGY RANG 2014

...


عنوان صفحه : DAVIS DRUG GUID FOR NURSES 2015

...


عنوان صفحه : DRUG DURING PREGNANCY 2015

...


عنوان صفحه : INHALATION TOXICOLOGY 2015

...


عنوان صفحه : 2015 NURSING DRUG REFRENCE

...


عنوان صفحه : BIOACTIVE NATURAL PRODUCT 2015

...


عنوان صفحه : PHARMACOLOGY TEST PREP 2015

...


عنوان صفحه : ANTI BIOTICS 2015

...


عنوان صفحه : VACCINOLOGY 2015

...


عنوان صفحه : PEPTIDE CHEMISTRY AND DRUG DESIGN 2015

...


عنوان صفحه : STATISTICAL DRUG REGULATION 2015

...


عنوان صفحه : SUCCESSFUL DRUG DISCOVERY 2015

...


عنوان صفحه : HERBAL DRUG AND THERAPEUTIC AGENT 2015

...


عنوان صفحه : TOXICOLOGIC PATHOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : 2014 D.R.E.M 20TH

...


عنوان صفحه : REMINGTON PHARMACEUTICS 2014

...


عنوان صفحه : ENCYCLOPEDIA TOXICOLOGY 2014

عنوان صفحه : Nursing2018 Drug Handbook

عنوان صفحه : POCKET DRUG FOR NURSES 2015

عنوان صفحه : THE PRICE OF GLOBAL HEAITH 2015

عنوان صفحه : PHARMACOTHERAPY 2015

عنوان صفحه : DRUGS IN PREGNANCY 2014

عنوان صفحه : PHARMACOLOGY SUCCESS 2014

عنوان صفحه : NEONATAL FORMULARY 2014

عنوان صفحه : ANTIBIOTICS SIMPLIFIED 2014

عنوان صفحه : THE ORGANIC CHEMISTRY OF DESIGN DRUG ...2014

عنوان صفحه : DRUG DISCOVERY 2013

عنوان صفحه : PHARMACOLOGY IN ANESTHESIA 2014

...


عنوان صفحه : PHARMACOLOGY KATZUNG & TREVER 2015

...


عنوان صفحه : DRUG FOR THE HEART 2013

...


عنوان صفحه : COMPREHENSIVE PHARMACY SHARGEL 2013

...


عنوان صفحه : MODERN MEDICAL TOXICOLOGY 2013

عنوان صفحه : THE FUTURE OF DRUG DISCOVERY 2013

عنوان صفحه : PHARMACEUTICAL EMULSION 2013

عنوان صفحه : Handbook on Injectable Drugs 2016

عنوان صفحه : HAND BOOK ANESTH. BARASH 2013

...


عنوان صفحه : TEXT BOOK ANESTHESIA BARASH 2013

...


عنوان صفحه : 2014 رحلی هارد ICU BOOK MARINO

عنوان صفحه : PRACTICAL MANAGMENT OF PAIN 2014

...


عنوان صفحه : CLINICAL ANESTHESIA MORGAN 2 vol 2014

...


عنوان صفحه : BASIC OF ANESTHESIA MILLER 2018

عنوان صفحه : ANESTHESIA AND CO - EXISTING 2018

عنوان صفحه : TEXTBOOK OF CRITICAL CARE FINK 2017

عنوان صفحه : CARDIOTHORACIC ANESTHESIA 2015

...


عنوان صفحه : TEXT BOOK OF THE PAIN 2013

...


عنوان صفحه : 2014 ANESTHESIA FOR THE ELDERY PATIENT

عنوان صفحه : ATLAS OF COMMON PAIN SYNDROME 2014

...


عنوان صفحه : NURSE ANESTHESIA 2014

عنوان صفحه : ANESTHESIOLOGIST 2014

#بهداشت #خرید کتب بهداشت #immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry ...


عنوان صفحه : ACUTE PAIN MANAGMENT 2015

عنوان صفحه : ILLUSTRATED CLINICAL CASES ANETHESIA 2015

عنوان صفحه : PEDIATRIC ANESHTESIA 2015

عنوان صفحه : CRISIS MANAGMENT IN ANESTHESIOLOGY 2015

عنوان صفحه : PAEDAITRIC PAIN 2014

عنوان صفحه : ANESTHESIOLOGY REVIEW 2014

عنوان صفحه : PAIN MEDICINE 2014

عنوان صفحه : ANESTHESIOLOGY CORE REVIEW 2014

عنوان صفحه : ATLAS OF PAIN INJECTION TECHNIQE 2014

عنوان صفحه : ANESTHESIA AND UNCOMMON DISEASE 2012

...


عنوان صفحه : 2014 OBESTRIC ANESTHESIA

...


عنوان صفحه : ICU 2014

...


عنوان صفحه : ANESTHESIA IN INFANT AND CHILDREN 2013

...


عنوان صفحه : PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY FOR ANESTHESIA 2013

عنوان صفحه : ANATOMY BAKER 2014

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#  Grant’s Dissector  2016

#THIEME Atlas of Anatomy General Anatomy and Musculoskeletal System  2015

# Grant&rsq...


عنوان صفحه : ESSENTIAL ANATOMY MOORE 2015

...


عنوان صفحه : CLINICAL ANATOMY MOORE 2015

...


عنوان صفحه : GROSS ANATOMY 2011

...


عنوان صفحه : MC MINN HUMAN ANATOMY 2013

...


عنوان صفحه : UNDRESTANDING ANATOMY & PHYSIOLOGY 2015

...


عنوان صفحه : SOBOTTA 2014

...


عنوان صفحه : BIOCHEMISTRY LIPPINCOTT 2015

عنوان صفحه : MEDICAL BIOCHEMISTRY BOARD REVIEW 2014

عنوان صفحه : Harper s Illustrated Biochemistry 2018

Gain a full understanding of the principles of biochemistry as it relates to clinical medicine

عنوان صفحه : EMBRYOLOGY LANGMAN 2019

...


عنوان صفحه : LARSEN HUMAN EMBRYOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : CLINICAL EMBRYOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : ESSENTIAL OF GENETIC EMERY 2013

عنوان صفحه : GENOMIC MEDICINE 2015

...


عنوان صفحه : Junqueira s Basic Histology Text and Atlas 2018

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry # Immunocytochemistry #Campbell-Walsh Urolog...


عنوان صفحه : ORAL HISTOLOGY AND PHYSIOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : WHEATER FUNCTIONAL HISTOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018

#immuno

#CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS  2018

#Immunohistochemistry

# Immunocytochemistry

#Campbell-Walsh Urology 11th Edition Review  2016


عنوان صفحه : ESSENIAL CLINICAL IMMUNOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : Middletons Allergy: Principles and Practice 2014

عنوان صفحه : MICROBIOLOGY LIPPINCOTT 2013

عنوان صفحه : LIPPINCOTT MICROBIOLOGY 2015

عنوان صفحه : MICROBIOLOGY BURTON 2015

عنوان صفحه : Bailey & Scotts DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY 2016

عنوان صفحه : MEDICAL MICROBIOLOGY MIM 2013

عنوان صفحه : MICROBIOLOGY WITH DISEASE BY TAXONOMY 2014

عنوان صفحه : LIPPINCOTT PHYSIOLOGY 2013

عنوان صفحه : LIPPINCOTT PHYSIOLOGY 2015

عنوان صفحه : HUMAN PHYSIOLOGY 2013

عنوان صفحه : REVIEW OF MEDICAL PHYSIOLOGY GANONG 2016

عنوان صفحه : MEDICAL TERMINOLOGY MOSBY 2014

#Kinesiology of the Musculoskeletal System  2016

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#فرهنگ_...


عنوان صفحه : FUNDAMENTAL OF CARDIOLOGY 2015

...


عنوان صفحه : VASCULAR SURGERY RUTHERFORD 2014

...


عنوان صفحه : THE ECG WORK BOOK 2014

...


عنوان صفحه : PEDIATRIC CARDIOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : THE ECG MADE EASY 2013

...


عنوان صفحه : CLINICAL ECHOCARDIOGRAPHY 2013

...


عنوان صفحه : MAKING SENSE ECG 2014

...


عنوان صفحه : MAKING SENSE ECHOCARDIOGRAPHY 2014

...


عنوان صفحه : INPATIENT CRDIOVASCULAR MEDICINE 2014

...


عنوان صفحه : COLOR ATLAS AND SYNOPSIS VASCULAR DISEASE 2014

...


عنوان صفحه : CURRENT VASCULAR SURGERY 2014

...


عنوان صفحه : CARDIOTHORASIC ANESTHESIA 2015

...


عنوان صفحه : HEART SURGERY 2016

...


عنوان صفحه : MASTERY OF CARDIOTHORASIC SURGERY 2014

...


عنوان صفحه : ABRAMS ANGIOGRAPHY 2014

...


عنوان صفحه : GROSSMAN CARDIAC ANGIOGRAPHY 2014

...


عنوان صفحه : ATLAS OF VASCULAR SURGERY 2014

...


عنوان صفحه : ECG ROUNDS 2014

...


عنوان صفحه : VALVULAR HEART DISEASE 2014

...


عنوان صفحه : ECG MADE EASY 2015

...


عنوان صفحه : GOLDBERG ELECTRO CARDIOGRAPHY 2013

...


عنوان صفحه : ECGs 2013

...


عنوان صفحه : MAYO CLINIC CARDIOLOGY 2013

...


عنوان صفحه : CARDIOVASCULAR TERAPEUTHICS 2013

...


عنوان صفحه : CARDIOLOGY ILLUSTRATED 2013

...


عنوان صفحه : KIRKLIN CARDIAC SURGERY 2013

...


عنوان صفحه : CARDIAC SURGERY RECENT ADVANCE 2014

...


عنوان صفحه : CORONARY STENTING 2014

...


عنوان صفحه : COMPLEX CASES IN ECOCARDIOGRAPHY 2014

...


عنوان صفحه : PATH WAY PULP 2015

عنوان صفحه : BURKET ORAL MEDICIN 2015

عنوان صفحه : CLINICAL PERIODONTOLOGY CARRANZA 2015

عنوان صفحه : LASER DENTISTRY 2016

عنوان صفحه : DENTAL IMPLANT PROSTHETICS 2015

عنوان صفحه : BIOMECHANICS ORTHODOTICS 2015

عنوان صفحه : ENDODOTICS 2015

#پرستاری#پوست#بیهوشی#چشم#بیوشیمی#خرید کتب پزشکی2018#بهداشت #خرید کتب بهداشت #immuno #بافت شناسی #جنین شنا...


عنوان صفحه : White and Pharoah s Oral Radiology Principles and Interpretation 2019

عنوان صفحه : ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 2014

عنوان صفحه : PHARMACOLOGY FOR DENTISTRY 2014

...


عنوان صفحه : GENERAL AND ORAL PATHOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : HIGH - STRENGTH CERAMICS 2014

...


عنوان صفحه : MEDICAL EMERGENCY IN THE DENTAL PRACTICE 2014

...


عنوان صفحه : OPERATIVE DENTISTRY 2013

...


عنوان صفحه : HEAD & NECK DENTAL ANATOMY 2013

عنوان صفحه : ORAL & MAXILLOFACIAL MEDICINE 2013

عنوان صفحه : ENDODONTICS RADIOLOGY 2013

...


عنوان صفحه : NEONATAL & INFANT DERMATOLOGY 2015

عنوان صفحه : CLINICAL DERMATOLOGY 2015

عنوان صفحه : DERMATOLOGY FOR PRACTICE NURSE 2015

عنوان صفحه : EVIDENCE- BASE DERMATOLOGY 2014

عنوان صفحه : DERMATOPATHOLOGY 2014

عنوان صفحه : RECENT ADVANCE DERMATOLOGY 2014

عنوان صفحه : DERMATOLOGY BOLOGNIA 2012

عنوان صفحه : FITZPATRIC DERMATOLOGY IN GENERAL MEDICINE 2012

عنوان صفحه : TREATMENT SKIN DISEASE 2012

عنوان صفحه : ANDREW SKIN DISEASE 2015

...


عنوان صفحه : CLINICAL DEMATOLOGY HABIF 2015

عنوان صفحه : WEEDON SKIN PATHOLOGY 2015

عنوان صفحه : DERMATOLOGY ROOK 2016

عنوان صفحه : GREEN SKELETAL TRUMA 2015

...


عنوان صفحه : PREHOSPITAL EMERGENCY CARE 2014

...


عنوان صفحه : EMERGENCY MEDICINE 2014

...


عنوان صفحه : CLINICAL EMERGENCY MEDICINE 2014

...


عنوان صفحه : FIRST AID MANUAL 2014

...


عنوان صفحه : TINTINALI EMERGENCY MEDICINE 2016

...


عنوان صفحه : EMERGENCY PAIN MANAGMENT 2013

...


عنوان صفحه : THE ATLAS OF EMERGENCY RADIOLOGY 2013

...


عنوان صفحه : EMERGENCY DEPARTMENT MANAGMENT 2014

...


عنوان صفحه : OBESTRIC TRIAGE EMERGENCY PROTOCOL 2013

...


عنوان صفحه : HOSPITAL INFECTIONS 2014

...


عنوان صفحه : PREVENTING HOSPITAL INFECTIONS 2015

#بهداشت

#خرید کتب بهداشت

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immun...


عنوان صفحه : BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCE 2015

#بهداشت

#خرید کتب بهداشت

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immun...


عنوان صفحه : COMMUNITTY HEALTH AND WELLNESS 2015

...


عنوان صفحه : GUIDE TO HEALTH INFORMATICS 2015

...


عنوان صفحه : 2015 GLOBAL PUBLIC HEALTH

...


عنوان صفحه : TE LINDES ATLAS OF GYNECOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : GYNECOLOGIC ONCOLOGY 2013

...


عنوان صفحه : GYNECOLOGIC ULTRASOUND 2014

...


عنوان صفحه : GYNECOLOGIC SURGICAL PATHOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : ASSISTED PRODUCTION TECHNIQUE 2014

...


عنوان صفحه : PRACTICAL OBESTRICS 2014

...


عنوان صفحه : GLASS OFFICE GYNECOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : DUTTA OBESTRICS 2014

...


عنوان صفحه : OBESTRIC AND GYNECOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : MATERNAL -FETAL MEDICINE 2014

...


عنوان صفحه : OBESTRIC ANESTHESIA 2014

...


عنوان صفحه : GYNECOLOGIC ENDOCRINOLOGY SPEROFF 2011

...


عنوان صفحه : NOVAK GYNECOLOGY 2012

...


عنوان صفحه : WILLIAMS GYNECOLOGY 2016

عنوان صفحه : TE LINDS OPERATIVE GYNECOLOGY 2016

عنوان صفحه : NEZHAT OPERATIVE GYNECOLOGY & LAPASCOPY 2008

...


عنوان صفحه : HIGH RISK PREGNANCY 2010

...


عنوان صفحه : OBESTRICS AND GYNECOLOGY BOARD REVIEW 2014

...


عنوان صفحه : 6vol MANDELL INFECTIOUS DISEASE 6 vol 2015

عنوان صفحه : CANCER DRUG MANUAL 2015

عنوان صفحه : CANCER DEVITA 3 vol 2015

عنوان صفحه : PRINCIPLE STEM CELL AND CANCER 2015

v

عنوان صفحه : MIMS PATHOGENESIS OF INFECTIOUS DISEASE 2015

عنوان صفحه : CANCER RESEARCH 2015

عنوان صفحه : SOFT TISSUE TUMOR 2014

عنوان صفحه : CANCER CONSULT 2014

عنوان صفحه : THE MOLECULAR BASIC OF CANCER 2014

عنوان صفحه : AIDS 2013

عنوان صفحه : UNCOMMON CANCER 2013

عنوان صفحه : CLINICAL ONCOLOGY 2014

عنوان صفحه : INFECTIOUS DISEASE SHORT COURSE 2013

عنوان صفحه : ESSENTIAL CLINICAL INFECTIOUS DISEASE 2013

عنوان صفحه : REVIEW CANCER 2012

عنوان صفحه : BASIC SCIENCE OF ONCOLOGY 2012

عنوان صفحه : WILLIAMS ENDOCRINOLOGY 2016

عنوان صفحه : ENDOCRINOLOGY ADULT AND PEDIATRIC 2015

عنوان صفحه : DIABET MELITUS 2015

عنوان صفحه : HYPOGLYCAEMIA 2015

عنوان صفحه : ENDOCRIN DISRUPTION AND HUMAN HEAITH 2015

عنوان صفحه : GLUCOSE INTAKE...DIABETE 2014

عنوان صفحه : CELLULAR ENDOCRINOLOGY IN HEALTH AND DISEASE 2014

عنوان صفحه : REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY 2019

عنوان صفحه : HARRISONS ENDOCRINOLOGY 2016

عنوان صفحه : ENDOCRIN PHYSIOLOGY 2013

عنوان صفحه : HARRISON INTERNAL MEDICINE 2015

عنوان صفحه : CECIL MEDICINE 2015

عنوان صفحه : CURRENT MEDICAL DIGNOSIS & TREATMENT 2vol 2019

عنوان صفحه : CONNS CURRENT THERAPY 2015

عنوان صفحه : TROPICAL MEDICINE 2015

عنوان صفحه : FERRI CLINICAL ADVISOR 2015

عنوان صفحه : STEP BY STEP 2015

عنوان صفحه : MEDICAL SCIENCE 2015

عنوان صفحه : ESSENTIAL CECIL 2015

عنوان صفحه : CHURCHIL DIFFERENTIAL DIAGNOSIS 2014

عنوان صفحه : FERRIES BEST TEST 2015

عنوان صفحه : CLINICAL MEDICINE 2014

عنوان صفحه : BRATTON FAMILY MEDICINE 2014

عنوان صفحه : MANUAL OF INTENSIVE CARE MEDICINE 2013

عنوان صفحه : SLEISENGER GASTROINTESTINAL & LIVER 2016

عنوان صفحه : LIVER DISEASE IN CHILDREN 2014

...


عنوان صفحه : PEDIATRIC GASTROENTOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : GASTROINTESTINAL DRUGS 2014

عنوان صفحه : E R C P 2013

عنوان صفحه : BLUMGART SURGERY LIVER AND PANCREAS 2012

عنوان صفحه : ATLAS OF YAMADA GASTRO... 2016

عنوان صفحه : ZAKIM HAPATOLOGY 2012

عنوان صفحه : SCHIFF DISEASE OF LIVER 2012

عنوان صفحه : CLINICAL GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY 2012

عنوان صفحه : TEXT BOOK GASTROENTEROLOGY YAMADA 4 Vol 2016

عنوان صفحه : KIDNEY TRANSPLANTATION 2014

عنوان صفحه : COMPREHENSIVE CLINICAL NEPHROLOGY 2015

عنوان صفحه : PATHOLOGY OF KIDNEY 2015

عنوان صفحه : NEPHROLOGY IN 30 DAYS 2014

عنوان صفحه : SCHRIER KIDNEY DISEASE 2013

عنوان صفحه : PERCUTANEUS RENAL SURGERY 2014

عنوان صفحه : PRIMER ON KIDNEY DISEASE 2013

عنوان صفحه : HARRISONS NEPHROLOGY AND ACID-BASE 2016

عنوان صفحه : DIABETES AND KIDNEY DISEASE 2013

عنوان صفحه : HEMATOLOGY AND ONCOLOGY OSKI 2015

...


عنوان صفحه : A BIOGRAPHICAL HISTORY OF ENDOCRINOLOGY 2016

عنوان صفحه : HEMATOLOGY AND ONCOLOGY THERAPY 2014

عنوان صفحه : HEMOPHILIA 2014

عنوان صفحه : BLOOD SCIENCE 2014

عنوان صفحه : CLINICAL PROBLEM ONCOLOGY 2014

عنوان صفحه : CLINICAL ONCOLOGY 2013

عنوان صفحه : WINTROB CLINICAL HEMATOLOGY 2013

عنوان صفحه : CLINICAL HEMATOLOGY 2013

عنوان صفحه : BLOOD BANKING 2013

عنوان صفحه : TEXT BOOK RESPIRATORY SYSTEM MURRAY & NADELS 2016

عنوان صفحه : NORMAL LUNG 2015

عنوان صفحه : PRINCIPLE OF CHEST ... 2015

عنوان صفحه : LUNG CANCER 2014

عنوان صفحه : WILKINS REAPIRATORY CARE 2014

عنوان صفحه : CLINICAL TUBERCULOSIS 2014

عنوان صفحه : CLINICAL ASTHMA 2014

عنوان صفحه : PATHOLOGY OF THE LUNG 2013

عنوان صفحه : PEARSON THORACIC ..SURGERY 2008

عنوان صفحه : RHEUMATOLOGY 2015

عنوان صفحه : CURRENT RHEUMATOLGY 2015

عنوان صفحه : RHEUMATOLOGY BOARD REVIEW 2014

عنوان صفحه : KELLEY TEXTBOOK OF RHEUMATOLOGY دو جلدی هارد 2017

عنوان صفحه : OXFORD RHEUMATOLOGY 2013

عنوان صفحه : ORTHOPEDI AND TRUMA AND RHEUMATOLOGY 2013

عنوان صفحه : HARRISONS RHEUMATOLOGY 2016

عنوان صفحه : NEUROLOGY ADAMS 2015

عنوان صفحه : NETTER NEUROANATOMY 2015

...


عنوان صفحه : ATHEROSCLROSIS 2015

...


عنوان صفحه : ESSENTIAL NEUROSCIENCE 2015

...


عنوان صفحه : DISEASE OF NERVOUS SYSTEM 2015

...


عنوان صفحه : CELLULAR & MOLCULAR NEUROPHYSIOLOGY 2015

...


عنوان صفحه : HANKEY CLINICAL NEUROLOGY 2014

...


عنوان صفحه : AMINOFF NEUROLOGY AND GENERAL MEDICINE 2014

...


عنوان صفحه : PRINCIPLE OF NEURAL SCIENCE 2013

...


عنوان صفحه : HARRISONS NEUROLOGY IN CLINICAL MEDICINE 2016

عنوان صفحه : NEUROPATHOLOGY 2013

...


عنوان صفحه : CLINICAL NEUROANATOMY 2017

عنوان صفحه : GREEN FEILD NEUROPATHOLOGY 2010

...


عنوان صفحه : FUNDAMENTAL NURSING Kozier and Erb s 2016

عنوان صفحه : FAMILY FOCUS NURSING CARE 2016

عنوان صفحه : NURSE EDUCATOR 2016

عنوان صفحه : FUNDAMENTAL OF NURSING 2016

عنوان صفحه : NURSES DRUG GUIDE 2015

عنوان صفحه : NURSING DRUG REFRENCES 2015

عنوان صفحه : REVIEW FOR NCLEX-RN 2015

عنوان صفحه : MEDICAL SURGICAL NURSING 2014

...


عنوان صفحه : WONG PEDIATRIC NURSING 2013

...


عنوان صفحه : TAYLOR CLINICAL NURSING SKILL 2015

عنوان صفحه : NURSING NOW 2015

...


عنوان صفحه : NURSING HEAITH CARE 2015

...


عنوان صفحه : NURSING THEOREIS & PRACTICE 2015

...


عنوان صفحه : PEDIATRIC NURSING 2015

...


عنوان صفحه : MENTAL HEALTH NURSING 2015

...


عنوان صفحه : REVIEW GUIDE NCLEX-RN 2014

...


عنوان صفحه : AACN 2014

...


عنوان صفحه : PEDIATRIC NURSING 2014

...


عنوان صفحه : THEORETICAL BASIS FOR NURSING 2014

...


عنوان صفحه : SPORT NUTRITION 2015

...


عنوان صفحه : KRAUSES FOOD & NUTRITION 2016

قیمت سیاه وسفید 169200 تومن با 88329091-9 تماس بگیرید.

...


عنوان صفحه : MODERN MEDICAL TOXICOLOGY 2013

 

عنوان صفحه : FAT REMOVALE 2015

عنوان صفحه : OBESITY 2014

عنوان صفحه : MEDICAL NUTRITION & DISEASE 2014

عنوان صفحه : AMERICAN ACADEMY 2016-17 13 VOL

عنوان صفحه : OPTHALMOLOGY YANOFF 2014

عنوان صفحه : SECRET OPTHALMOLOGY 2015

عنوان صفحه : MASTERING CORNEAL SURGERY 2015

عنوان صفحه : CORE CLINICAL CASE 2015

عنوان صفحه : CORNEA ATLAS 2014

عنوان صفحه : OPTHALMOLOGY 5 - MINUTE 2013

عنوان صفحه : CASE REVIEW IN OPTHALMOLOGY 2012

عنوان صفحه : ROCKWOOD ADULT & CHILDREN 2015

...


عنوان صفحه : GREEN SKELETAL TRUMA 2015

...


عنوان صفحه : MANUAL OF ORTHOPEDI 2015

...


عنوان صفحه : BONEA AND CARTILAGE 2015

...


عنوان صفحه : HUMAN JIONT REPLACMENT 2015

...


عنوان صفحه : ESSENTIAL OF ORTHOPEDI 2015

...


عنوان صفحه : IMAGING SKELETAL TRUMA 2015

...


عنوان صفحه : OPERATIVE ORTHOPEDI 2014

...


عنوان صفحه : KANSKI OPTHALMOLOGY 2016

عنوان صفحه : NEONATAL ORTHOPEDI 2013

...


عنوان صفحه : CAMPBELL OPERATIVE ORTHOPEDI 2017

#Kinesiology of the Musculoskeletal System  2016

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#  Gran...


عنوان صفحه : REVIEW OF ORTHOPEDI 2015

#Kinesiology of the Musculoskeletal System  2016

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#  Gran...


عنوان صفحه : OTOLARYNGOLOGY CUMMINGS 2015

...


عنوان صفحه : Atlas of Operative Oral and Maxillofacial Surgery 2015

عنوان صفحه : ENDOSCOPIC EAR SURGERY 2015

عنوان صفحه : TEMPOMANDIBOLAR JOINT SURGERY 2015

عنوان صفحه : COMPLATE CLEFT CARE 2015

عنوان صفحه : VASCULAR LESIONS HEAD & NECK

عنوان صفحه : BAILY OTOLARYNGOLOGY 2014

عنوان صفحه : ENDOSCOPIC LAPARASCOPY 2014

عنوان صفحه : QUICK REFRENCE OTOLARYNGOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : AURICULOTHERAPY MANUAL 2014

...


عنوان صفحه : LARYNGOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : ESSENTIAL OF ORAL AND MIXILOFACIAL SURGERY 2014

...


عنوان صفحه : REVIEW BAILY OTOLARYNGOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : HEAD AND NECK SURGERY 2 vol 2014

...


عنوان صفحه : THE FECIAL NERVE 2014

...


عنوان صفحه : CLINICAL REVIEW ORAL ... 2013

...


عنوان صفحه : ENT & HEAD & NECK SURGERY 2013

...


عنوان صفحه : RHINOLOGY 2012

...


عنوان صفحه : PATHOLOGY BASIS OF DISEASE 2015 ROBBINS

...


عنوان صفحه : ROBBINS PATHOLOGY 2015

...


عنوان صفحه : STERNBERG DIAG..SURGICAL PATHOLOGY 2015

convert pdf

...


عنوان صفحه : Enzinger and Weisss Soft Tissue Tumors 2014

...


عنوان صفحه : LEE OPHTALMOLOGY HISTOPATHOLOGY 2016

عنوان صفحه : WEEDON SKIN PATHOLOGY 2015

...


عنوان صفحه : SURGICAL PATHOLOGY 2015

...


عنوان صفحه : COMPREHENSIVE CYTOPATHOLOGY 2015

...


عنوان صفحه : ESSENTIAL PATHOPHYSIOLOGY 2015

...


عنوان صفحه : REVIEW STERNBERG 2015

...


عنوان صفحه : CYTOPATHOGY CASE REVIEW 2015

...


عنوان صفحه : PATHOLOGY OF KIDNEY 2015

...


عنوان صفحه : PEDIATRIC NELSON 6 vol 2016

#Pioneers in Neonatal/Perinatal Medicine  2016

#اطفال

#خرید کتب اطفال به زبان اصلی

#Kendig s Disorders of the Respiratory Tract in Children, ...


عنوان صفحه : FANAROFF NEONATAL 2015

...


عنوان صفحه : PEDIATRIC PHYSICAL THERAPY 2015

...


عنوان صفحه : NEONATAL FORMULARY 2015

...


عنوان صفحه : JONES CLINICAL SURGERY PEDIATRIC 2015

...


عنوان صفحه : COMPLATE CLEFT CARE 2015

...


عنوان صفحه : LOVELL& WINTER PEDIATRIC ORTHOPEDI 2014

...


عنوان صفحه : OPERATIVE PEDIATRIC SURGERY 2014

...


عنوان صفحه : ASHCRAFT PEDIATRIC SURGERY 2014

...


عنوان صفحه : PEDIATRIC ENDOCRINE 2014

...


عنوان صفحه : FEIGIN INFECTIOUS DISEASE IN PEDIATRIC 4vol 2019

...


عنوان صفحه : HUTCHISON PEDIATRIC DIAGNOSIS 2014

...


عنوان صفحه : PAEDAITRIC PAIN 2014

...


عنوان صفحه : DIAGNOSIS IN PEDIATRIC 2014

...


عنوان صفحه : PEDIATRIC NURSING 2014

...


عنوان صفحه : PEDIATRIC SUCCESS 2014

#Pioneers in Neonatal/Perinatal Medicine  2016

#اطفال

#خرید کتب اطفال به زبان اصلی

#Kendig s Disorders of the Respiratory Tract in Children, ...


عنوان صفحه : Hurwitz Clinical Pediatric Dermatology 2016

#Pioneers in Neonatal/Perinatal Medicine  2016

#اطفال

#خرید کتب اطفال به زبان اصلی

#Kendig s Disorders of the Respiratory Tract in Children, ...


عنوان صفحه : CAFFEY PEDIATRIC IMAGING 2013

#Pioneers in Neonatal/Perinatal Medicine  2016

#اطفال

#خرید کتب اطفال به زبان اصلی

#Kendig s Disorders of the Respiratory Tract in Children, ...


عنوان صفحه : ANESTHESIA IN INFANT AND CHILDREN

...


عنوان صفحه : FANAROFF HIGH RISK NEONATAL 2013

...


عنوان صفحه : NEONATAL ORTHOPEDI 2013

...


عنوان صفحه : Swaiman’s Pediatric Neurology 2017

...


عنوان صفحه : PEDIATRIC DERMATOLOGY 2013

...


عنوان صفحه : OFFICE BASE RHINOLOGY 2013

...


عنوان صفحه : RHINOPLASTY GUYURAN 2012

...


عنوان صفحه : FACIAL PLASTIC SURGERY 2012

...


عنوان صفحه : PHILOSOPHY AND PSYCHIATRY 2015

...


عنوان صفحه : SOCAL PSYCHOLOGY 2015

...


عنوان صفحه : BEHAVIORAL EMERGENCY 2015

...


عنوان صفحه : ESSENTIALOF PSYCHOPATHOLOGY 2015

...


عنوان صفحه : VOICE THERAPY 2014

...


عنوان صفحه : DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY 2015

...


عنوان صفحه : ABNORMAL PSYCHOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : PSYCHOLOGY IN EVERY DAY LIFE 2014

...


عنوان صفحه : MASTERING THE WORLD OF PSYCHOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : SYNOPSIS OF PSYCHIATRY KAPLAN 2015

...


عنوان صفحه : LECTURE NOTE PSYCHIATRY 2014

...


عنوان صفحه : CLINICAL NEUROLOGY FOR PSYCHIATRIS KAUFMAN 2013

...


عنوان صفحه : ATLAS OF CLINICAL SLEEP MEDICIN 2013

عنوان صفحه : MANUAL OF MENTAL DISORDER 2013 DSM5

...


عنوان صفحه : FORENSIC PHSYCOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : GERIATRIC PSYCHIATRY 2014

...


عنوان صفحه : LEARNING DSM-5 2014

...


عنوان صفحه : CLINICAL PRACTICE OF PEDITRIC PSYCHOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : ADHD.... PROBLEM 2014

...


عنوان صفحه : POCKET BOOK OF MENTAL HEALTH 2014

عنوان صفحه : ABNORMAL PSYCHOLOGY 2013

عنوان صفحه : UNDRESTANDING PSYCHOLOGY 2013

عنوان صفحه : MERRILL RADIOGRAPHIC POSITIONING & PROCEDURES 2016

...


عنوان صفحه : DIAGNOSIS ULTRASOUND GOLDBERG 2009

...


عنوان صفحه : ALLISON DIAGNOSIS RADIOLOGY 2015

...


عنوان صفحه : FUNDAMENTAL OF BODY CT 2015

...


عنوان صفحه : ENDOSONOGRAPHY 2015

...


عنوان صفحه : TEXT BOOK RADIOGRAPHIC...ANATOMY 2014

...


عنوان صفحه : DIAGNOSTIC BREAST IMAGING 2014

...


عنوان صفحه : ULTRASOUND ... FETAL ANORMAL 2014

...


عنوان صفحه : SPINE IMAGING 2014

...


عنوان صفحه : CLINICAL DOPPLER ULTRASOUND 2014

...


عنوان صفحه : DIAGNOSTIC ULTRASOUND IMAGING INSIDE OUT 2013

...


عنوان صفحه : CT AND MRI IN ABDOMEN AND PELVIS 2013

...


عنوان صفحه : DIAGNOSTIC IMAGING ARMESTRANG 2013

...


عنوان صفحه : FUNDAMENTAL DIAGNOSTIC RADIOLOGY 2012

...


عنوان صفحه : ACS SURGERY 2014

...


عنوان صفحه : ABDOMINAL SURGERY MAINGOTT 2012

...


عنوان صفحه : TEXT BOOK SURGERY SABISTON 2017

عنوان صفحه : SURGERY FOOT AND ANKLE 2014

...


عنوان صفحه : ALXANDER PATIENT AND SURGERY 2015

...


عنوان صفحه : ESSENTIAL SURGICAL PRACTICE 2015

...


عنوان صفحه : Current Surgical Therapy 2016

عنوان صفحه : SURGICAL RECALL 2014

...


عنوان صفحه : MASTER TECHINQE IN SURGERY HERNIA 2013

...


عنوان صفحه : MASTER TECHINQE IN SURGERY HEPATOBILARY... 2013

...


عنوان صفحه : MASTER TECHINQE IN SURGERY GASTRIC 2013

...


عنوان صفحه : CURRENT DIAGNOSIS & TREATMENT SURGERY 2015

عنوان صفحه : ROSEN BREAST PATHOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : ESSENTIAL OF RUBINS PATHOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : CLINICAL LABORATORY HENRY 2016

...


عنوان صفحه : WINTROB CLINICAL HEMATOLOGY 2013

...


عنوان صفحه : ROBBINS REVIEW OF PATHOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : Pocket Companion to Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease 2016

...


عنوان صفحه : MUIR TEXT BOOK OF PATHOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : MOSBY PATHOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : NETTER...HUMAN PATHOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : UNDERWOOD PATHOLOGY ...APPROACH 2013

...


عنوان صفحه : UROLOGIC SURGICAL PATHOLOGY 2014

#Campbell-Walsh Urology 11th Edition Review  2016

#Kinesiology of the Musculoskeletal System  2016

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

...


عنوان صفحه : UROLOGY CAMPBELL 2016

#Campbell-Walsh Urology 11th Edition Review  2016

#Kinesiology of the Musculoskeletal System  2016

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

...


عنوان صفحه : PROSTATE CANCER 2014

...


عنوان صفحه : URINARY STONES 2014

#Kinesiology of the Musculoskeletal System  2016

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#فرهنگ_...


عنوان صفحه : TEXT BOOK OF URORADIOLOGY 2013

...


عنوان صفحه : GENERAL UROLOGY SMITH 2013

...


عنوان صفحه : hinmans atlas of urologic surgery 2018

#Kinesiology of the Musculoskeletal System  2016

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#فرهنگ_...


عنوان صفحه : GLENNS UROLOGIC SURGERY 2016

#Campbell-Walsh Urology 11th Edition Review  2016

#Kinesiology of the Musculoskeletal System  2016

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

...


عنوان صفحه : ANESTHESIA FOR UROLOGIC SURGERY 2013

...


عنوان صفحه : DUKES ANESTHESIA 2015 SECRET

...


عنوان صفحه : ANESTHESIA COMREHENSIVE REVIEW 2015

عنوان صفحه : INTRODUCING ANESTHESIA 2015

عنوان صفحه : PHYSIC,PHARMACOLOGY ...FOR ANESTHESIST 2014

عنوان صفحه : ANESTHESIA FOR UROLOGIC SURGERY 2014

عنوان صفحه : CASE FILE CRITICAL CARE 2014

عنوان صفحه : CLINICAL CASE IN ANESTHESIA 2014

عنوان صفحه : OROFACIAL PAIN 2014

...


عنوان صفحه : ANESTHESIA FOR OTOLARYNGOLOGIC SURGERY 2013

...


عنوان صفحه : MECHANICAL VENTILATION 2013

عنوان صفحه : THE ANESTHESIA TECHNICIAN MANUAL

عنوان صفحه : ANESTHETIC PHARMACOLOGY 2011

عنوان صفحه : ESSENTIAL FOR PAIN MEDICINE 2011

عنوان صفحه : GUNSTREAM ANATOMY & PHYSIOLOGY 2016

...


عنوان صفحه : ANATOMY & PHYSIOLOGY 2015

...


عنوان صفحه : SEELYS ANATOMY & PHYSIOLOGY 2015

...


عنوان صفحه : CLINICAL ANATOMY & PHYSIOLOGSWALLOW MECHANISM 2015

...


عنوان صفحه : BODY STRUCTURES AND FUNCTION 2014

...


عنوان صفحه : TEXT BOOK ANATOMY OF HEAD AND NECK 2014

...


عنوان صفحه : TEXT BOOK ANATOMY OF UPPER LIMB 2014

...


عنوان صفحه : ATLAS OF ANATOMY OF SPEECH 2014

...


عنوان صفحه : HUMAN ANATOMY FOR STUDENT 2013

...


عنوان صفحه : CLINICAL ANATOMY 2013

...


عنوان صفحه : ADULT STEM CELL 2014

...


عنوان صفحه : PRACTICAL CLINICAL BIOCHEMISTRY 2013

عنوان صفحه : MARK ESSENTIAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY 2015

عنوان صفحه : PRINCIPLE OF ORGANIC CHEMISTRY 2015

عنوان صفحه : MEDICAL BIOCHEMISTRY FOR STUDENT CONSULT 2014

عنوان صفحه : PROTEIN BIOCHEMISTRY 2014

عنوان صفحه : PRACTICAL BIOCHEMISTRY FOR MEDICAL STUDENT 2013

عنوان صفحه : GENETIC MANIPULATION OF DNA 2013

عنوان صفحه : LEWINS CELLS 2015

عنوان صفحه : BIOCODE NEW AGE OF GENOME 2015

عنوان صفحه : GENETICS 2014

عنوان صفحه : HUMAN EVOLUTIONARY GENETICS 2014

عنوان صفحه : PAIN GENETICS 2014

عنوان صفحه : CELL MEMBRANE NANODOMAIN 2015

...


عنوان صفحه : ESSENTIAL CELL BIOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : NANO CELL BIOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : LIPPINCOTT CELL BIOLOGY 2014

...


عنوان صفحه : CELL - CELL INTRACTION 2013

...


عنوان صفحه : MUCOSAL IMMUNOLOGY 2015

...


عنوان صفحه : ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2015

#immuno

#CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS  2018

#Immunohistochemistry

# Immunocytochemistry

#Campbell-Walsh Urology 11th Edition Review  2016


عنوان صفحه : IMMUNOLOGY A SHORT COURSE 2015

...


عنوان صفحه : THE IMMUNE SYSTEM 2015

...


عنوان صفحه : PRIMERY IMMUNO DEFICIENCY DISEASE 2014

...


عنوان صفحه : IMMUNOLOGY & SEROLOGY 2014

...


عنوان صفحه : ADVANCES IN TUMOR IMMUNOLOGY ... 2014

...


عنوان صفحه : ORTHOPAEDICS FOR PHYSICIAN ASSISTANTS 2014

...


عنوان صفحه : SURGICAL TECHNIQUES IN TOTAL KNEE ARTHROPLASTY .. 2015

...


عنوان صفحه : MEDICAL COMPLICATIONS IN PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION 2015

...


عنوان صفحه : SURGICAL ATLAS OF SPORTS ORTHOPAEDICS AND SPORTS TRAUMATOLOGY 2015

...


عنوان صفحه : HAND AND WRIST REHABILITATION 2015

...


عنوان صفحه : ESSENTIALS OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION 2015

...


عنوان صفحه : ATLAS OF ARTHROSCOPIC ANATOMY OF THE MAJOR JOINTS 2016

...


عنوان صفحه : PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE 2015

...


عنوان صفحه : CHILDRENS SPEECH SOUND DISORDERS 2015

...


عنوان صفحه : PEDIATRIC EPILEPSY SURGERY 2015

...


عنوان صفحه : CHILDRENS ANATOMY AND PHYSIOLOGY 2015

...


عنوان صفحه : SURGICAL TREATMENT OF COLORECTAL PROBLENS IN CHILDREN 2015

#Pioneers in Neonatal/Perinatal Medicine  2016

#اطفال

#خرید کتب اطفال به زبان اصلی

#Kendig s Disorders of the Respiratory Tract in Children, ...


عنوان صفحه : GREENS SKELETAL TRAUMA IN CHILDREN 2015

#Pioneers in Neonatal/Perinatal Medicine  2016

#اطفال

#خرید کتب اطفال به زبان اصلی

#Kendig s Disorders of the Respiratory Tract in Children, ...


عنوان صفحه : CLINICAL PAEDIATRIC DIETETICS 2015

...


عنوان صفحه : PARKS THE PEDIATRIC CARDIOLOGY HANDBOOK 2016

#Pioneers in Neonatal/Perinatal Medicine  2016

#اطفال

#خرید کتب اطفال به زبان اصلی

#Kendig s Disorders of the Respiratory Tract in Children, ...


عنوان صفحه : HANDBOOK OF DRUG ADMINISTRATION VIA ENTERAL .. 2015

عنوان صفحه : STOELTINGS PHARMACOLOGY & PHYSIOLOGY IN ANESTHETIC PRACTICE 2015

عنوان صفحه : MOSBYS DRUG GUIDE FOR NURSINGSTUDENTS 2016

عنوان صفحه : THE TOP 100 DRUGS 2015

عنوان صفحه : NANO TOXICOLOGY AND PARTICLE TOXICOLOGY 2015

عنوان صفحه : TOXICOLOGY OF CHEMICAL WARFARE AGENTS 2015

عنوان صفحه : IDIOTS GUIDES PSYCHOLOGY 2014

عنوان صفحه : ABDOMINAL X-RAYS FOR MEDICAL STUDENTS 2015

...


عنوان صفحه : A PRACTICAL GUIDE TO 3D ULTRASOUND 2015

...


عنوان صفحه : DIAGNOSTIC IMAGING OF THE FOOT AND ANKLE 2015

...


عنوان صفحه : IMAGING SKELETAL TRAUMA 2015

...


عنوان صفحه : CRITICAL OBSERVATIONS IN RADIOLOGY 2015

...


عنوان صفحه : FUNDAMENTALS OF SECTIONAL ANATOMY AN IMAGING 2015

...


عنوان صفحه : INTERVENTIONAL ULTRASOUND 2015

...


عنوان صفحه : POINT-OF-CARE ULTRASOUND 2015

...


عنوان صفحه : 2016 Neurology in clinical practice Bradley

عنوان صفحه : Meritt Neurology 2 vol 2016

عنوان صفحه : Wallach Diagnosis Test 2015

...


عنوان صفحه : Williams hematology 2016

عنوان صفحه : ENDOVASCULAR SURGICAL NEURORADIOLOGY 2015

...


عنوان صفحه : GSTROINTESTINAL IMAGING 2015

...


عنوان صفحه : DIAGNOSTIC ULTRASOUND MUSCULOSKELETAL 2015

...


عنوان صفحه : FUNDAMENTAL OF PATHOLOGY PATHOMA 2017

FUNDAMENTAL OF PATHOLOGY  PATHOMA  2017

Martindale: The complete drug reference  2017

Martindale: The Complete...


عنوان صفحه : MacSweens Pathology of the Liver 2017

#MacSweens Pathology of the Liver  2017

#Wintrobes Atlas of Clinical Hematology

#Rosens Diagnosis of Breast Pathology

#Rosai and Ackermans

#Panikers

#Pa...


عنوان صفحه : Wintrobes Atlas of Clinical Hematology 2017

#Wintrobes Atlas of Clinical Hematology

#Rosens Diagnosis of Breast Pathology

#Rosai and Ackermans

#Panikers

#Pathology_2018

#Pulmonary

#Bancroft&rsq...


عنوان صفحه : رحلیTintinallis Emergency Medicine Manual 2018هارد

#Kinesiology of the Musculoskeletal System  2016

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#فرهنگ_...


عنوان صفحه : Pediatric Imaging: Case Review Series 2017

...


عنوان صفحه : Medical Pharmacology and Therapeutics 2017

عنوان صفحه : Nurse Anesthesia 2018

عنوان صفحه : Hematology: Basic Principles and Practice 2017

عنوان صفحه : Diagnostic Imaging: Oral and Maxillofacial 2017

...


عنوان صفحه : Rosens Emergency Medicine 2018

#Kinesiology of the Musculoskeletal System  2016

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#فرهنگ_...


عنوان صفحه : Brunner & Suddarths Textbook of Medical-Surgical Nursing 3 vol rangi 2018

عنوان صفحه : Zitelli Atlas of Pediatric Physical Diagnosis 2017

#Kendig s Disorders of the Respiratory Tract in Children, 9e 2019+videos

#Kinesiology of the Musculoskeletal System  2016

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescriptio...


عنوان صفحه : Blumgarts Surgery of the Liver Biliary Tract and Pancreas 2016

عنوان صفحه : Kinesiology of the Musculoskeletal System 2016

#Kinesiology of the Musculoskeletal System  2016

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#  Gran...


عنوان صفحه : Oxford Handbook of Clinical Medicine 2017

عنوان صفحه : Oxford Handbook of Clinical Specialties 2016

عنوان صفحه : Oxford Textbook of Critical Care 2016

...


عنوان صفحه : Oxford Textbook of Clinical Nephrology 2015

عنوان صفحه : Oxford Textbook of Oncology 2016

عنوان صفحه : Textbook of Diagnostic Sonography 2018

عنوان صفحه : Atlas of Pelvic Anatomy and Gynecologic Surgery 2vol 2016

عنوان صفحه : Hypertension: A Companion to Braunwalds Heart Disease

عنوان صفحه : Color Atlas of Common Oral Diseases 2016

عنوان صفحه : Exercises in Oral Radiology and Interpretation 2016

عنوان صفحه : Antibody-Drug Conjugates 2016

عنوان صفحه : Anatomy & Physiology: An Integrative Approach (WCB Applied Biology)2016

#Anatomy & Physiology: An Integrative Approach (WCB Applied Biology)2016

# LooseLeaf for Human Anatomy (WCB Applied Biology) 5th Edition 2017

#HUMAN ANATOMY LABORATORY MANUAL, T...


عنوان صفحه : LooseLeaf for Human Anatomy (WCB Applied Biology) 5th Edition 2017

# LooseLeaf for Human Anatomy (WCB Applied Biology) 5th Edition 2017

#HUMAN ANATOMY LABORATORY MANUAL, THIRD EDITION 2018

#Anatomy and Physiology Coloring Workbook  A Complete ...


عنوان صفحه : HUMAN ANATOMY LABORATORY MANUAL, THIRD EDITION 2018

#HUMAN ANATOMY LABORATORY MANUAL, THIRD EDITION 2018

#Anatomy and Physiology Coloring Workbook  A Complete Study Guide 2018

#آناتومی

#CLINICAL GASTROINTESTINAL&n...


عنوان صفحه : Principles of anatomy and physiology-Wiley (2017)

#Principles of anatomy and physiology-Wiley (2017)

#mca sap

#ACP MKSAP GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 2017

#step_3

#usmle_kapllan_step3

#step3_2018

<...


عنوان صفحه : ELEMENTARY STATISTICS 2018

#بهداشت

#خرید کتب بهداشت

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immun...


عنوان صفحه : Cummings Review of Otolaryngology 2017

عنوان صفحه : تک یاخته شناسی پزشکی غروی

عنوان صفحه : Basic Pharmacology for Nurses 2016

...


عنوان صفحه : The APRNs Complete Guide to Prescribing Drug Therapy 2018

0568

...


عنوان صفحه : Drug Utilization Research 2016

عنوان صفحه : Drug-Like Properties Concepts, Structure Design and Methods 2016

عنوان صفحه : Pocket Prescriber 2015

عنوان صفحه : Fundamentals in Geriatric Pharmacotherapy 2015

عنوان صفحه : Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics 2016

عنوان صفحه : Pharmaceutics - Dosage Form and Design 2016

عنوان صفحه : Ethnopharmacology 2015

عنوان صفحه : Pharmacology and the Nursing Process 2015

عنوان صفحه : Drug Calculations 2015

عنوان صفحه : Clinical Pharmacy Pocket Companion 2015

عنوان صفحه : Antimicrobial Food Packaging 2016

عنوان صفحه : Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents 2015

عنوان صفحه : USP 40 NF 35 US Pharmacopeia National Formulary 8 vol 2017

عنوان صفحه : Physical Therapy for the Pelvic Floor 2015

...


عنوان صفحه : Millers Review of Orthopaedics 2016

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#  Grant’s Dissector  2016

#ارتوپدی


عنوان صفحه : Clinical Tests for the Musculoskeletal System 2016

...


عنوان صفحه : Advanced Quantitative Imaging of Knee Joint Repair 2014

...


عنوان صفحه : Surgical Techniques in Total Knee Arthroplasty 2015

...


عنوان صفحه : Duttons Orthopaedic 2017

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#  Grant’s Dissector  2016

#ارتوپدی


عنوان صفحه : Operative Techniques in Orthopaedic Trauma Surgery 2016

...


عنوان صفحه : Essential Orthopedics: Principles and Practice 2016

...


عنوان صفحه : Case Competencies in Orthopaedic Surgery 2016

...


عنوان صفحه : Orthopaedic Surgery Examination and Board Review 2016

...


عنوان صفحه : پالتوییTintinallis Emergency Medicine Manual 2018

#Kinesiology of the Musculoskeletal System  2016

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#فرهنگ_...


عنوان صفحه : Comprehensive Board Review in Orthopaedic Surgery 2016

...


عنوان صفحه : Insall & Scott Surgery of the Knee 2017

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#  Grant’s Dissector  2016

#ارتوپدی


عنوان صفحه : Greens Operative Hand Surgery 2016

...


عنوان صفحه : Postgraduate Orthopaedics 2017

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#  Grant’s Dissector  2016

#ارتوپدی


عنوان صفحه : McRaes Orthopaedic Trauma 2016

...


عنوان صفحه : Joint Range of Motion and Muscle Length Testing 2016

...


عنوان صفحه : Diagnostic Imaging: Musculoskeletal Trauma 2016

...


عنوان صفحه : Broken Bones: The Radiologic Atlas of Fractures..2016

...


عنوان صفحه : Ortopedia 2016

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#  Grant’s Dissector  2016

#ارتوپدی


عنوان صفحه : Tachdjians Procedures in Pediatric Orthopaedics 2016

...


عنوان صفحه : Musculoskeletal Physical Examination 2016

...


عنوان صفحه : Operative Techniques in Orthopaedic Surgery 2015

...


عنوان صفحه : Orthopaedic Pathology 2015

...


عنوان صفحه : Surgical Treatment of Orthopaedic Trauma 2015

...


عنوان صفحه : Netters Orthopaedic Clinical Examination 2015

...


عنوان صفحه : Basics in Hip and Knee Arthroplasty 2017

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#  Grant’s Dissector  2016

#ارتوپدی


عنوان صفحه : Modern Techniques in Spine Surgery 2015

...


عنوان صفحه : Shoulder and Elbow Trauma and its Complications 2015

...


عنوان صفحه : The Elbow and Wrist 2015

...


عنوان صفحه : Casts, Splints, and Support Bandages 2015

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#  Grant’s Dissector  2016

#ارتوپدی


عنوان صفحه : Quick Questions in the Shoulder 2015

...


عنوان صفحه : Quick Questions in Ankle Sprains 2015

...


عنوان صفحه : Disorders of the Shoulder: Diagnosis and Management Package 2014

...


عنوان صفحه : Orthopedic Manual Therapy 2014

...


عنوان صفحه : Pediatric Orthopedics: A Handbook for Primary Care Physicians 2014

عنوان صفحه : Bone Graft Substitutes and Bone Regenerative ..2014

...


عنوان صفحه : The Hip: AANA Advanced Arthroscopic Surgical Techniques 2015

...


عنوان صفحه : The Shoulder: AANA Advanced Arthroscopic Surgical Techniques 2015

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#  Grant’s Dissector  2016

#ارتوپدی


عنوان صفحه : Apley and Solomons Concise System of Orthopaedics..2014

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#  Grant’s Dissector  2016

#ارتوپدی


عنوان صفحه : Spine Imaging 2016

...


عنوان صفحه : Basic Musculoskeletal Imaging 2014

...


عنوان صفحه : Biomedical Image Understanding 2016

...


عنوان صفحه : Musculoskeletal Imaging Handbook 2014

...


عنوان صفحه : Fundamentals of Musculoskeletal Ultrasound 2018

...


عنوان صفحه : Gastrointestinal Imaging 2014

...


عنوان صفحه : Musculoskeletal Imaging 2016

...


عنوان صفحه : Radiographic Pathology for Technologists 2014

...


عنوان صفحه : Problem Solving in Emergency Radiology 2015

...


عنوان صفحه : Chapman & Nakielnys Aids to Radiological Differential Diagnosis 2014

...


عنوان صفحه : Atlas of Clinical Nuclear Medicine 2014

...


عنوان صفحه : MRI of the Musculoskeletal System 2013

...


عنوان صفحه : Practical Musculoskeletal Ultrasound 2014

...


عنوان صفحه : Textbook of Uroradiology 2013

...


عنوان صفحه : Medical Imaging Based on Magnetic Fields and Ultrasounds 2014

...


عنوان صفحه : Fast Facts for the Radiology Nurse 2014

عنوان صفحه : Manual of Head and Neck Imaging 2014

...


عنوان صفحه : Clinical Imaging 2014

...


عنوان صفحه : Clinical Guide to Sonography 2014

...


عنوان صفحه : Atlas of Anatomic Pathology with Imaging 2013

...


عنوان صفحه : Atlas of Head and Neck Ultrasound 2013

...


عنوان صفحه : Pediatric Ultrasound 2014

...


عنوان صفحه : Diagnostic Radiology 2014

...


عنوان صفحه : Vascular and Interventional Radiology 2014

...


عنوان صفحه : Diagnostic Endosonography 2014

...


عنوان صفحه : Code Blue: Bedside Procedures and Critical Information 2014

...


عنوان صفحه : Imaging of the Brain 2013

...


عنوان صفحه : British Pharmacopoeia 2016

عنوان صفحه : Goodman and Gilmans The Pharmacological Basis of Therapeutics 2018

عنوان صفحه : Pearson Nurses Drug Guide 2018

عنوان صفحه : Basic and Clinical Pharmacology 2018

عنوان صفحه : kaplan step3 vol1 2018

#step_3

#usmle_kapllan_step3

#step3_2018

#step_up_step2_ck

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2


عنوان صفحه : kaplan step3 vol2 2018

#step_3

#usmle_kapllan_step3

#step3_2018

#step_up_step2_ck

#kaplan_step2_2018

#usmle #book america#

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2


عنوان صفحه : Rosens Diagnosis of Breast Pathology 2017

#Rosens Diagnosis of Breast Pathology

#Rosai and Ackermans

#Panikers

#Pathology_2018

#Pulmonary

#Bancroft’s

#فلش_کارت

#falase_ca...


عنوان صفحه : Rosai and Ackermans Surgical Pathology 2018

#Rosai and Ackermans

#Panikers

#Pathology_2018

#Pulmonary

#Bancroft’s

#فلش_کارت

#falase_card

#torento_note_2018

#torento...


عنوان صفحه : Panikers Textbook of Medical Parasitology 2017

#Panikers

#Pathology_2018

#Pulmonary

#Bancroft’s

#فلش_کارت

#falase_card

#torento_note_2018

#torento

#2018

#آز...


عنوان صفحه : Kaplan and Sadocks Comprehensive Textbook of Psychiatry 2018

عنوان صفحه : Encyclopedia of Information Science and Technology 2018

#Kinesiology of the Musculoskeletal System  2016

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#فرهنگ_...


عنوان صفحه : Yale Textbook of Public Psychiatry 2016

عنوان صفحه : Psychiatry 2015

عنوان صفحه : Transforming Emotional Pain in Psychotherapy 2015

عنوان صفحه : Human Behavior: A Cell to Society Approach 2014

عنوان صفحه : Evaluation and Treatment of Myopathies 2014

عنوان صفحه : ADHD and Hyperkinetic Disorder 2015

#پرستاری#پوست#بیهوشی#چشم#بیوشیمی#خرید کتب پزشکی2018#بهداشت #خرید کتب بهداشت #immuno #بافت شناسی #جنین شن...


عنوان صفحه : Clinical Handbook of Couple Therapy 2015

عنوان صفحه : Re-Visioning Psychiatry 2015

عنوان صفحه : Integrative Therapies for Depression 2015

عنوان صفحه : Dsm-5(r) Handbook on the Cultural Formulation Interview 2015

عنوان صفحه : Rethinking Rehabilitation: Theory and Practice 2015

عنوان صفحه : The Societal Burden of Child Abuse 2015

عنوان صفحه : Krygers Sleep Medicine Review 2015

عنوان صفحه : Psychiatry and the Business of Madness 2015

عنوان صفحه : Behavioral Principles in Communicative Disorders 2015

v

...


عنوان صفحه : Clinical Decision Making in Mental Health Practice 2015

عنوان صفحه : AQA Psychology: AS and A-level Year 2015

عنوان صفحه : Innovations in Psychosocial Interventions for Psychosis 2015

عنوان صفحه : 100 2017 Cases in Psychiatry

عنوان صفحه : The Handbook of Stress and Health 2017

عنوان صفحه : Psychiatric Mental Health Nursing 2016

...


عنوان صفحه : Neuromodulation in Psychiatry 2016

عنوان صفحه : Psychiatry Test Preparation and Review Manual 2016

عنوان صفحه : Neuroscience for Addiction Medicine 2016

عنوان صفحه : The Conscious Parents Guide to Autism 2016

عنوان صفحه : The Conscious Parents Guide to Childhood Anxiety 2016

عنوان صفحه : Conquer Medical Coding 2017

عنوان صفحه : Perinatal Mental Health and the Military Family 2017

عنوان صفحه : Glaucoma 2015

عنوان صفحه : A Practical Manual of Diabetic Retinopathy Management 2017

عنوان صفحه : Ophthalmic Nursing 2016

عنوان صفحه : Exam Preparatory Manual for Undergraduates Ophthalmology 2016

عنوان صفحه : The Ophthalmic Study Guide 2016

عنوان صفحه : The Neurology of Eye Movements 2015

...


عنوان صفحه : Comprehensive Ophthalmology 2015

...


عنوان صفحه : Parsons Diseases of the Eye 2015

...


عنوان صفحه : Clinical Procedures for Ocular Examination 2015

...


عنوان صفحه : Lange Q&A Optometry Review 2015

...


عنوان صفحه : Essentials of OCT in Ocular Disease 2015

...


عنوان صفحه : Neuro-Ophthalmology Illustrated 2015

...


عنوان صفحه : Eyelid, Conjunctival, and Orbital Tumors 2015

...


عنوان صفحه : Intraocular Tumors 2015

...


عنوان صفحه : Mindmaps in Ophthalmology 2015

...


عنوان صفحه : Walsh & Hoyts Clinical Neuro-Ophthalmology 2015

...


عنوان صفحه : Handbook of Vitreo-Retinal Disorder Management 2015

عنوان صفحه : Essentials of Cataract Surgery 2014

...


عنوان صفحه : Clinical Procedures in Primary Eye Care 2014

عنوان صفحه : Image Analysis and Modeling in Ophthalmology 2014

...


عنوان صفحه : Fitzpatricks Color Atlas clinical dermatology 2017

عنوان صفحه : Lasers and Lights 2017

عنوان صفحه : Hematopathology of the Skin 2016

...


عنوان صفحه : Diagnosis and Therapy of Tattoo Complications 2017

عنوان صفحه : Ryan’s RETINA 3 vol 2018

عنوان صفحه : Handbook of Psychodermatology 2016

...


عنوان صفحه : Wound Care Essentials: Practice Principles 2015

عنوان صفحه : The Washington Manual of Dermatology Diagnostics 2016

عنوان صفحه : Acne & Scars by Ramanjit Singh 2016

...


عنوان صفحه : Molecular Mechanisms of Skin Aging and Age-Related Diseases 2016

عنوان صفحه : Goodhearts Photoguide to Common Pediatric... 2015

...


عنوان صفحه : A Practical Guide to Laser Procedures 2015

...


عنوان صفحه : Dermatology for Advanced Practice Clinicians 2014

عنوان صفحه : Dermatology Essentials 2014

عنوان صفحه : Dubois Lupus Erythematosus and Related Syndromes 2013

عنوان صفحه : ABC of Dermatology 2014

عنوان صفحه : Moderate to Severe Psoriasis 2014

عنوان صفحه : Laboratory Models for Foodborne Infections 2017

عنوان صفحه : Williams Basic Nutrition & Diet Therapy 2016

عنوان صفحه : Handbook of Food Processing 2015

عنوان صفحه : Nutrition Therapy and Pathophysiology 2015

عنوان صفحه : Nutrition Counseling and Education Skills 2017

عنوان صفحه : Biocalorimetry: Foundations and Contemporary Approaches 2016

عنوان صفحه : Textbook of Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition 2015

عنوان صفحه : Nutrition Support for the Critically Ill Patient 2015

عنوان صفحه : Nutritional Intervention in Metabolic Syndrome 2015

عنوان صفحه : Molecular Nutrition and Diabetes 2015

عنوان صفحه : Encyclopedia of Mind Enhancing Foods 2015

عنوان صفحه : Nutrition in Kidney Disease 2014

عنوان صفحه : Modern Nutrition in Health and Disease 2013

عنوان صفحه : Cosmetic Facial Surgery Joe Niamtu

عنوان صفحه : Imaging in Spine Surgery 2017

عنوان صفحه : Dermatology Bolognia: 3-Volume 2018

عنوان صفحه : BNF 74 (British National Formulary) 201 تمام رنگی8

تمام رنگی قطع وزیری  تک جلدی با بهترین کیفیت چاپ#

عنوان صفحه : Textbook of Assisted Reproductive Techniques2 vol 2018

...


عنوان صفحه : VOLPE’S Neurology of the Newborn 2018

عنوان صفحه : Colour Atlas of Ophthalmic Plastic Surgery 2017

عنوان صفحه : Rothman-Simeone and Herkowitz’s The Spine, 2 Vol 2018

عنوان صفحه : Neuroanatomy Draw It to Know It 2012

عنوان صفحه : Atlas of the Human Brain

عنوان صفحه : The Neurosurgical Instrument Guide

عنوان صفحه : Spinal Instrumentation Surgical Techniques 2 vol

عنوان صفحه : Surgery of the Cerebellopontine Angle

عنوان صفحه : Surgery of the Craniovertebral Junction

عنوان صفحه : DeJongs The Neurologic Examination 2013

عنوان صفحه : 2018 Osborn s Brain 2e

عنوان صفحه : Neurosurgical Operative Atlas 8 vol

عنوان صفحه : Rhoton’s Atlas of Head, Neck, and Brain 2018

عنوان صفحه : Chordomas and Chondrosarcomas of the Skull Base and Spine 2018

عنوان صفحه : Intraoperative Neuromonitoring 2014

عنوان صفحه : Spine Trauma, 2nd Edition

عنوان صفحه : Neurophotonics and Brain Mapping 2017

عنوان صفحه : Neuroendoscopic Surgery 2016

عنوان صفحه : Hemorrhagic and Ischemic Stroke Medical Imaging Surgical and Interventional Approaches

عنوان صفحه : Applied Cerebral Angiography 2017

عنوان صفحه : IMAGE-GUIDED HYPOFRACTIONATED STEREOTACTIC RADIOSURGERY 2016

عنوان صفحه : Spine Surgery Tricks of the Trade

عنوان صفحه : Yoga Body and Mind Handbook: Easy Poses, Guided Meditations, Perfect Peace Wherever You Are 2017

عنوان صفحه : Aphasia and Related Neurogenic Communication Disorders 2017

عنوان صفحه : Fundamentals of Operative Techniques in Neurosurgery

عنوان صفحه : Roberts and Hedges Clinical Procedures in Emergency Medicine 2vol 2019

#Kinesiology of the Musculoskeletal System  2016

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#فرهنگ_...


عنوان صفحه : ACP MKSAP CARDIOVASCULAR MEDICINE 2017

عنوان صفحه : ACP MKSAP DERMATOLOGY 2017

عنوان صفحه : ACP MKSAP RHEUMATOLOGY 2017

عنوان صفحه : ACP MKSAP GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 2017

عنوان صفحه : ACP MKSAP HEMATOLOGY AND ONCOLOGY 2017

عنوان صفحه : ACP MKSAP PULMONARY AND CRITICAL CARE MEDICINE 2017

عنوان صفحه : ACP MKSAP INFECTIUS DISEASE 2017

عنوان صفحه : ACP MKSAP NEPHROLOGY 2017

عنوان صفحه : ACP MKSAP ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 2017

عنوان صفحه : ACP MKSAP GENERAL INTERNAL MEDICINE 2017

عنوان صفحه : ACP MKSAP NEUROLOGY 2017

عنوان صفحه : Color Atlas of Microneurosurgery 3Vol

عنوان صفحه : First Aid for the USMLE Step 2 CS, Sixth Edition 2018

#usmle #book america#

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2

#step2

#step_up

#ck

#cs

#آزمون های آمریکا

#b_r_s_2019

#...


عنوان صفحه : MURTAG GENERAL PRACTICE 2015 2Vol رحلی نفیس

#دو جلدی تمام رنگی کاغذ هشتاد گرمی اندونزی

با بزرگ نمایی برای خواندن بهتر

قطع رحلی با جلد نفیس هاردک...


عنوان صفحه : Neurosurgical Operative Atlas: Spine and Peripheral Nerves 2017

عنوان صفحه : Video Atlas of Neurosurgery 3.5 G

video atlas of neurosurgery # #تیمورزاده نوین

#

عنوان صفحه : Internal Medicine Video Series-Videos+PDF

#internal medicine

عنوان صفحه : Doctors in Training USMLE Step 2 CK Review Course 2016-2017 – Crash Courses + Review Courses

#usmle #book america#

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2

#step2

#step_up

#ck

#cs

#آزمون های آمریکا

#b_r_s_2019

#...


عنوان صفحه : toronto notes 2018 2vol تمام رنگی

#امتحانات کانادا

#usmle

#torento_note_2018

#torento

#2018

#آزمون های استرالیا

#mccee

#mccee_sample_2010


عنوان صفحه : toronto notes 2018 2vol سیاه و سفید

#torento_note_2018

#torento

#2018

#آزمون های استرالیا

#mccee

#mccee_sample_2010

#step_3

#usmle_kapllan_step3

#step3_2...


عنوان صفحه : Kaplan High Yield CK 5.12 G video+فلش کارت

#فلش_کارت

#falase_card

#torento_note_2018

#torento

#2018

#آزمون های استرالیا

#mccee

#mccee_sample_2010

#step_3...


عنوان صفحه : HADZIC’S TEXTBOOK OF REGIONAL ANESTHESIA AND ACUTE PAIN MANAGEMENT 2017

#

عنوان صفحه : Physical Agents in Rehabilitation: An Evidence-Based Approach to Practice 2017

عنوان صفحه : Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral 2018

عنوان صفحه : Therapeutic Exercise for Musculoskeletal Injuries 2016

عنوان صفحه : Pulmonary Pathology 2018

#Pathology_2018

#Pulmonary

#Bancroft’s

#فلش_کارت

#falase_card

#torento_note_2018

#torento

#2018

#آزمون های اس...


عنوان صفحه : Ten Cates Oral Histology 2018

عنوان صفحه : ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription 2018

#ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription  2018

#HUMAN ANATOMY  SALADIN  2017

#  Grant’s Dissector  2016

#ارتوپدی


عنوان صفحه : Applied Therapeutics 2018

عنوان صفحه : Netters Sports Medicine 2018

عنوان صفحه : KAPLAN USMLE Step 1 Online Prep Videos On Demand 2017 2018-Videos

Step 1 Lectures On Demand

Discipline

Run Time (h:mm:ss)

Faculty


عنوان صفحه : KAPLAN USMLE Step 3 Online Prep On Demand 2017 2018-Videos

KAPLAN USMLE® Step 3 Prep Videos Lectures – On Demand

Complete Prep
View over 100 hours of concise, engaging video lectures


عنوان صفحه : ECG Academy: Advanced Level Video Lecture Course-Videos

Easy to understand, entertaining, high-definition video tutorials SHOW you what you need to know to read an ECG. Then learn how to approach complex unknown tracings with “how-to” ChalkT...


عنوان صفحه : Mosbys Essential Sciences for Therapeutic Massage 2016

عنوان صفحه : Atlas of Amputations and Limb Deficiencies 2016

عنوان صفحه : Genomes 4 2018

عنوان صفحه : The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology 2018

عنوان صفحه : Goldbergers Clinical Electrocardiography 2018

عنوان صفحه : Essentials of Nursing Research 2018

عنوان صفحه : Oral and Maxillofacial Surgery fonseca 2018

عنوان صفحه : Rhotons Atlas of Head, Neck, and Brain 2018

عنوان صفحه : Speech and Voice Science 2017

Speech and Voice Science, Third Edition is the only textbook to provide comprehensive and detailed information on both voice source and vocal tract contributions to speech...


عنوان صفحه : Clinical Management of Swallowing Disorders 2016

Clinical Management of Swallowing Disorders, Fourth Edition is a core graduate-level textbook that addresses the needs of students who will treat swallowing disorders as well as clinicians...


عنوان صفحه : Clinical Management of Speech Sound Disorders: A Case-Based Approach 2018

Clinical Management of Speech Sound Disorders: A Case-Based Approach begins with a review of the application and significance of case-based or problem-cased learning in the field of speech-language...


عنوان صفحه : Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy 2018

A comprehensive, up-to-date textbook spanning the entire scope of cardiovascular and pulmonary practice

Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy, Third Edition


عنوان صفحه : Professional Voice: The Science and Art of Clinical Care, Three-Volume 2017

The most comprehensive reference on voice care and science ever published!
Substantially revised and updated since the previous edition published in 2005, Professional Vo...


عنوان صفحه : Principles of Neurological Surgery 2018

عنوان صفحه : Essential Echocardiography: A Companion to Braunwald’s Heart Disease + videos 2018

Echocardiography remains the most commonly used imaging technique to visualize the heart and great vessels, and this clinically oriented text by Drs. Scott D. Solomon, Justina C. W...


عنوان صفحه : Atlas of Sonoanatomy for Regional Anesthesia and Pain Medicine 2018

A comprehensive full-color anatomical atlas designed specifically for the anesthesiologist and pain physician

A clear understanding of relevant anatomy is essential for phy...


عنوان صفحه : A Practice of Anesthesia for Infants and Children 2019

Covering everything from preoperative evaluation to neonatal emergencies to the PACU, A Practice of Anesthesia in Infants and Children, 6th Edition, features state-of-the-art advic...


عنوان صفحه : Campbell-Walsh Urology 11th Edition Review 2016

عنوان صفحه : Water Fitness Progressions 2019

عنوان صفحه : Clinical Orthopaedic Rehabilitation: A Team Approach, 4th Edition – Original PDF + Videos 2018

عنوان صفحه : Sports Injuries: Prevention, Treatment and Rehabilitation 2017

عنوان صفحه : Handbook of Child Language Disorders 2017

The acquisition of language is one of the most remarkable human achievements. When language acquisition fails to occur as expected, the impact can be far-reaching, affecting all aspects of the chil...


عنوان صفحه : Facial Nerve Disorders and Diseases: Diagnosis and Management – Original PDF + Videos

عنوان صفحه : Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy 2017

Improve your understanding of the cardiopulmonary system with Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy, 4th Edition. Based on best practices prescribed in The Gu...


عنوان صفحه : Color Atlas of Cerebral Revascularization: Anatomy, Techniques, Clinical Cases+video 2013

the images are second-to-none in their ability to present the subject material.
… The authors have made this atlas an efficient and informative read. It is this pairing of operati...


عنوان صفحه : Seven AVMs Tenets and Techniques for Resection 2014

In this book, Dr. Michael Lawton shares his expertise and lessons learned from his years of dedication to vascular neurosurgery. He describes his take on AVMs in the preface as a battle and his...


عنوان صفحه : Spine Surgery: Tricks of the Trade, 3rd Edition – Original PDF + Videos 2016

Written by world-renowned masters in spine surgery, this expanded third edition details all the major procedures and newest technical innovations in the field. Experts share clinical pearls gleaned...


عنوان صفحه : Complications in Neuroanesthesia 2016

"...a comprehensive, well-organized, up-to-date review of complications that may occur in neurosurgical and neurologic patients...we would recommend this book to any trainee or consultant neuroanes...


عنوان صفحه : Clinical Neurophysiology (Contemporary Neurology Series) 2016

Clinical neurophysiologic testing is an important component of evaluating patients with complaints that may be attributed to diseases of the central or peripheral nervous system. This classic volum...


عنوان صفحه : Color Atlas of Brainstem Surgery 2017

The highly complex specialty of brainstem surgery requires many years of study, a focus on precision, and a passionate dedication to excellence to prepare the neurosurgeon for navigating significan...


عنوان صفحه : Current Techniques in Canine and Feline Neurosurgery 2017

Current Techniques in Canine and Feline Neurosurgery offers state-of-the-art, detailed guidance on performing neurosurgical techniques in dogs and cats, from indications and surgical anato...


عنوان صفحه : Atlas of Neurosurgical Techniques: Brain 2nd edition (2vol Set) – High Quality PDF + Videos 2017

This thoroughly revised and expanded atlas is the ideal reference for residents, fellows, and clinicians to review surgical procedures before entering the OR. The authors provide step-by-step descr...


عنوان صفحه : Atlas of Emergency Neurosurgery 2015

Atlas of Emergency Neurosurgery , part of the Neurosurgical Operative Atlas Series co-published by Thieme and the AANS, is a step-by-step visual guide to performing surgical procedures use...


عنوان صفحه : The NeuroICU Board Review 2018

A complete board examination review for neurocritical care – enhanced by more than 800 Q&A

The NeuroICU Board Review is a comprehensive board exam and cu...


عنوان صفحه : Principles of Medical Biochemistry 2018

عنوان صفحه : Obstetric Imaging Fetal Diagnosis and Care 2018

Obstetric Imaging: Fetal Diagnosis and Care

عنوان صفحه : Medical Statistics For Beginner 2017

عنوان صفحه : سالنامه تندرستی 1397 وزیری

عنوان صفحه : سالنامه تندرستی 1397 وزیری

عنوان صفحه : سالنامه تندرستی 1397 وزیری

عنوان صفحه : Radiology Secrets Plus 2017

For 30 years, the highly regarded Secrets Series® has provided students and practitioners in all areas of health care with concise, focused, and engaging resources for quick reference and exam ...


عنوان صفحه : Bostwick’s Plastic and Reconstructive Breast Surgery 3 vol+video

عنوان صفحه : Yen & Jaffe’s Reproductive Endocrinology: Physiology, Pathophysiology, and Clinical Management 2 vol 2019

ow celebrating its 40th anniversary, Yen & Jaffe’s Reproductive Endocrinology, 8th Edition, by Drs. Jerome F. Strauss III, Robert L. Barbieri, and Antonio R. Gargiulo, keeps you ...


عنوان صفحه : A Practical Guide to Fetal Echocardiography Normal and Abnormal Hearts Third Edition

عنوان صفحه : Surgical Technology: Principles and Practice, 7e 2018

عنوان صفحه : Mosbys Review for the NBDE Part II 2015

عنوان صفحه : NBDE Part II Lecture Notes 2017

عنوان صفحه : Rapid Review Pathology goljan 2019

عنوان صفحه : Endocrinology of the Heart in Health and Disease Integrated Cellular Integrated Cellular and Molecular Endocrinology of the Heart and Molecular Endocrinology of the Heart 2017

عنوان صفحه : Clinical Obstetrics and Gynaecology 2019

عنوان صفحه : Head and Neck Imaging 3 vol 2012

عنوان صفحه : RadCases Head and Neck Imaging 2016

a comprehensive range of head and neck diseases. The layout is simple and the contents easily readable....The clarity of the case presentations...promotes quick, easy, and enjoyable learning an...


عنوان صفحه : Foundations of Parasitology 2013

A parasitology text for biology and/or zoology students at the undergraduate level. Emphasizes principles with related information on the biology, physiology, morphology, and ecology of the major p...


عنوان صفحه : Diagnostic Medical Parasitology 5th Edition

Covers human medical parasitology and provides comprehensive, relevant diagnostic methods in comprehensive tome. • Presents complete information on individual parasites and provides informatio...


عنوان صفحه : Immunity to Parasitic Infection

عنوان صفحه : Diagnostic Medical Parasitology 6th Edition

عنوان صفحه : USMLE Step 2 CK Review Course 2018-2019-Videos+PDFs

#kaplan_step2

#kaplan_usmle_step2

#step2

#step_up

#ck

#cs

#آزمون های آمریکا

#b_r_s_2019

#b_r_s_2015

#brs2017


عنوان صفحه : USMLE Step 1 Review Course 2018-2019-PDFs+Videos

Doctors In Training can help you reach your peak potential on the USMLE Step 1 exam by providing a structured yet flexible approach for USMLE Step 1 preparation as well as guide you through the hig...


عنوان صفحه : USMLE Step 3 Review Course 2018-2019-PDFs+Videos

Part 1 Clinical Questions Covers a variety of clinical scenarios and diseases including biostatistics and medical ethics.

عنوان صفحه : Crush Step 1 The Ultimate USMLE Step 1 Review 2018

عنوان صفحه : On Call Principles and Protocols 2017

عنوان صفحه : On Call Pediatrics 2019

عنوان صفحه : On Call Psychiatry 2019

عنوان صفحه : ICU Manual 2017

ICU Manual 2017

این کتاب به قیمت 39...


عنوان صفحه : Sectional Anatomy for Imaging Professionals 2018

عنوان صفحه : Imaging for Otolaryngologists 2011

#

عنوان صفحه : Atlas of Head & Neck Surgery-Otolaryngology

عنوان صفحه : Atlas of Human Anatomy netter 7th Edition 2019

عنوان صفحه : Essential Echocardiography A Companion to Braunwald’s Heart Disease 2019

عنوان صفحه : Oxford Handbook of Emergency Medicine 2012

عنوان صفحه : Operative Otolaryngology: Head and Neck Surgery, 2-Volume Set

عنوان صفحه : 2018 Averys Diseases of the Newborn

پرستاری#پوست#بیهوشی#چشم#بیوشیمی#خرید کتب پزشکی2018#بهداشت

#خرید کتب بهداشت

#immuno #بافت شناسی #جنین شناس...


عنوان صفحه : clinical procedures in emergency 2019

...


عنوان صفحه : Lippincott Illustrated 2015

پرستاری#پوست#بیهوشی#چشم#بیوشیمی#خرید کتب پزشکی2018#بهداشت

#خرید کتب بهداشت

#immuno #بافت شناسی #جنین شناس...


عنوان صفحه : Clinical Gynecologic Oncology 2018

پرستاری#پوست#بیهوشی#چشم#بیوشیمی#خرید کتب پزشکی2018#بهداشت

#خرید کتب بهداشت

#immuno #بافت شناسی #جنین شناس...


عنوان صفحه : Red Book 2018 Report of the Committee on Infectious Diseases

پرستاری#پوست#بیهوشی#چشم#بیوشیمی#خرید کتب پزشکی2018#بهداشت

#خرید کتب بهداشت

#immuno #بافت شناسی #جنین شناس...


عنوان صفحه : Hurwitz Clinical Pediatric Dermatology A Textbook of Skin Disorders of Childhood and Adolescence 2016

...


عنوان صفحه : First Aid for the USMLE Step 1 2018

پرستاری#پوست#بیهوشی#چشم#بیوشیمی#خرید کتب پزشکی2018#بهداشت

#خرید کتب بهداشت

#immuno #بافت شناسی #جنین شناس...


عنوان صفحه : Skin Disease Diagnosis and Treatment 2018

عنوان صفحه : Ross & Wilson Anatomy and Physiology in Health and Illness 13th Edition 2018

Ross & Wilson Anatomy and Physiology in Health and Illness 13th Edition 2018

 

The new edition of the hugely successful Ross and Wilson Anatomy & Physiology in Heal...


عنوان صفحه : Grays. Clinical Photographic Dissector of the Human Body 2018

پرستاری#پوست#بیهوشی#چشم#بیوشیمی#خرید کتب پزشکی2018#بهداشت

#خرید کتب بهداشت

#immuno #بافت شناسی #جنین شناس...


عنوان صفحه : The Breast Comprehensive Management of Benign and Malignant Diseases + video 2018

عنوان صفحه : The Active Female 2016

عنوان صفحه : IR Playbook 2018

...


عنوان صفحه : The 5-Minute Clinical Consult 2019

The 5-Minute Clinical Consult 2019

 

عنوان صفحه : The APRN’s Complete Guide to Prescribing Drug Therapy 2019

The APRN’s Complete Guide to Prescribing Drug Therapy

 

...


عنوان صفحه : The APRN’s Complete Guide to Prescribing Pediatric Drug Therapy 2019

The APRN’s Complete Guide to Prescribing Pediatric D...


عنوان صفحه : CURRENT Practice Guidelines in Primary Care 2018

CURRENT Practice Guidelines in Primary Care 2018

عنوان صفحه : Atlas of Image-Guided Spinal Procedures+Vidoes 2017

عنوان صفحه : Medical Microbiology2018

عنوان صفحه : Microbiology: An Introduction 2018

عنوان صفحه : The Art and Science of Facelift Surgery 2018

The Art and Science of Facelift Surgery


...


عنوان صفحه : Teaching Inpatient Medicine: What Every Physician Needs to Know

Teaching Inpatient Medicine: What Every Physician Needs to Know

 

عنوان صفحه : Evidence-Based Physical Diagnosis 2017

 

عنوان صفحه : Female Cosmetic Genital Surgery: Concepts, classification and techniques 2017

Female Cosmetic Genital Surgery: Concepts, classification and techniques

عنوان صفحه : Botulinum Toxin: Procedures in Cosmetic Dermatology Series 2017

Part of the practical and dynamic Procedures in Cosmetic Dermatology Series, Botulinum Toxin, 4th Edition, brings physicians at all levels of experience up t...


عنوان صفحه : Lasers and Lights: Procedures in Cosmetic Dermatology Series 2017

عنوان صفحه : Soft Tissue Augmentation: Procedures in Cosmetic Dermatology Series 2017

عنوان صفحه : Current Surgical Therapy 2016

Auricular Reconstruction 2016

.

عنوان صفحه : Self-Assessment in Otolaryngology 2016

عنوان صفحه : Anatomy and Physiology for Nurses 2018

 

Following the success of previous editions, Anatomy and Physiology for Nurses cont...


عنوان صفحه : The Junior Doctor Survival Guide 2017

عنوان صفحه : Aesthetic Surgery Techniques: A Case-Based Approach 2018

Aesthetic Surgery Techniques: A Case-Based Approach

 

عنوان صفحه : Applied Cranial-Cerebral Anatomy 2018

عنوان صفحه : Decision Making in Neurovascular Disease 2018

Decision Making in Neurovascular Disease 2018عنوان صفحه : Saunders Nursing Drug Handbook 2019

عنوان صفحه : Saunders 2018-2019 Strategies for Test Success

عنوان صفحه : An Introduction to Western Medical Acupuncture 2018

عنوان صفحه : Spine Surgery 2017

عنوان صفحه : Top 60 signs for Nurses 2017

عنوان صفحه : Clinical Nursing Skills and Techniques 2017

عنوان صفحه : Fundamentals of Nursing 2016

Fundamentals of Nursing

...


عنوان صفحه : Clinical Companion for Fundamentals of Nursing: Just the Facts 2016

Clinical Companion for Fundamentals of Nursing: Just the Facts 2016

 

عنوان صفحه : Contexts of Nursing 2017

عنوان صفحه : Color Atlas of Human Anatomy: Vol 1. Locomotor System

Color Atlas of Human Anatomy: Vol 1. Locomotor System

عنوان صفحه : Color Atlas of Human Anatomy: Vol. 2: Internal Organs

Color Atlas of Human Anatomy: Vol. 2: Internal Organs

عنوان صفحه : Color Atlas of Human Anatomy, Vol. 3: Nervous System and Sensory Organs

Color Atlas of Human Anatomy, Vol. 3: Nervous System and S...


عنوان صفحه : Advanced Human Nutrition 4th Edition 2018

Advanced Human Nutrition 4th Edition

عنوان صفحه : Top 3 Differentials in Radiology: A Case Review 2018

عنوان صفحه : Examination Obstetrics & Gynaecology 2017

عنوان صفحه : Imaging in Pediatrics 2017

عنوان صفحه : Williams Obstetrics, 25th 2018

عنوان صفحه : Netter’s Clinical Skills: Pocket Guide, 1e 2018

عنوان صفحه : Fundamentals of Fixed Prosthodontics 2012

...


عنوان صفحه : BNF 76 (British National Formulary) September 2018

BNF 76 (British National Formulary) September 2018

عنوان صفحه : Nephrology Secrets, 4e 2018

Nephrology Secrets, 4e 2018

عنوان صفحه : Critical Care Secrets 2018

عنوان صفحه : Cardiology Secrets 2017

عنوان صفحه : CURRENT Practice Guidelines in Inpatient Medicine 2018

CURRENT Practice Guidelines in Inpatient Medicine

 

عنوان صفحه : BNF for Children (BNFC) 2018-2019

عنوان صفحه : Case Files Neurology 2017

عنوان صفحه : KucersThe Use of Antibiotics 2017

عنوان صفحه : Medical-Surgical Nursing 2018

عنوان صفحه : Newborn Surgery 2018

عنوان صفحه : Advances in Pediatrics 2019

عنوان صفحه : Newman and Carranza’s Clinical Periodontology 2019

Newman and Carranza’s Clinical Periodontology

عنوان صفحه : CURRENT Diagnosis and Treatment Pediatrics 2018

عنوان صفحه : Medquest USMLE Step 2 Video Series 2018

This course is intended for third and fourth year level students who need to make sure they do fantastically on Step 2 USMLE the very first time they take the test.

Do all your USMLE Step 2...


عنوان صفحه : Sex-Specific Analysis of Cardiovascular Function 2018

عنوان صفحه : Echocardiography in the CCU 2018

Echocardiography in the CCU

عنوان صفحه : Workbook for Step-by-Step Medical Coding 2018

عنوان صفحه : Oncology Nursing Drug Handbook 2018

عنوان صفحه : A Practical Guide for Medical Teachers 2017

عنوان صفحه : Fleischer’s Sonography in Obstetrics & Gynecology 2018

Fleischer’s Sonography in Obstetrics & Gynecology(dvd or book)

عنوان صفحه : Clinical Arrhythmology and Electrophysiology PDF+Videos 2018

PDF+Videos

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry # Immunocytochemistry #...


عنوان صفحه : Essentials of Cardiac Anesthesia for Noncardiac Surgery 2018

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry # Immunocytochemistry #Campbell-Walsh Urolog...


عنوان صفحه : The Newborn Lung 2018

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry # Immunocytochemistry #Campbell-Walsh Urolog...


عنوان صفحه : Hemodynamics and Cardiology 2018

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry # Immunocytochemistry #Campbell-Walsh Urolog...


عنوان صفحه : Nephrology and Fluid/Electrolyte Physiology 2018

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry # Immunocytochemistry #Campbell-Walsh Urolog...


عنوان صفحه : Neurology 2018

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry # Immunocytochemistry #Campbell-Walsh Urolog...


عنوان صفحه : Infectious Disease and Pharmacology 2018

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry # Immunocytochemistry #Campbell-Walsh Urolog...


عنوان صفحه : Gastroenterology and Nutrition 2018

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry # Immunocytochemistry #Campbell-Walsh Urolog...


عنوان صفحه : Hematology, Immunology and Genetics 2018

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry # Immunocytochemistry #Campbell-Walsh Urolog...


عنوان صفحه : Medical Knowledge Self-Assessment Program 18 2018

The Best is Always Better!

As a comprehensive learning...


عنوان صفحه : Digital Radiography and PACS

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry # Immunocytochemistry #Campbell-Walsh Urolog...


عنوان صفحه : Contemporary Orthodontics 2018

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry # Immunocytochemistry #Campbell-Walsh Urolog...


عنوان صفحه : ICD-10-CM/PCS Coding: Theory and Practice, 2019-2020

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry # Immunocytochemistry #Campbell-Walsh Urolog...


عنوان صفحه : Williams’ Essentials of Nutrition and Diet Therapy

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry # Immunocytochemistry #Campbell-Walsh Urolog...


عنوان صفحه : Evidence-Based Practice for Nursing and Healthcare Quality Improvement 2018

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry # Immunocytochemistry #Campbell-Walsh Urolog...


عنوان صفحه : Textbook of Neonatal Resuscitation 2016

...


عنوان صفحه : Textbook of Clinical Pediatric Urology 2vol 2018

Textbook of Clinical Pediatric Urology 2vol 2018

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohi...


عنوان صفحه : Ophthalmology yanoff 2 vol 5th 2019

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry # Immunocytochemistry #Campbell-Walsh Urolog...


عنوان صفحه : Dubois’ Lupus Erythematosus and Related Syndromes 2018

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry # Immunocytochemistry #Campbell-Walsh Urolog...


عنوان صفحه : Gunner Goggles Obstetrics and Gynecology 2019

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry # Immunocytochemistry #Campbell-Walsh Urolog...


عنوان صفحه : Gunner Goggles Neurology 2019

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry # Immunocytochemistry #Campbell-Walsh Urolog...


عنوان صفحه : Gunner Goggles Family Medicine 2019

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry # Immunocytochemistry #Campbell-Walsh Urolog...


عنوان صفحه : Gunner Goggles Pediatrics 2019

#immuno #بافت شناسی #جنین شناسی #Histology #هیستولوژی #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 #Immunohistochemistry # Immunocytochemistry #Campbell-Walsh Urolog...


عنوان صفحه : VASCULAR SURGERY RUTHERFORD 3vol 2019

...


عنوان صفحه : HAND BOOK OF MULTIPLE CHOICE 2009 تمام رنگی رحلی جلد هارد

...


عنوان صفحه : ANATOMY GRAYS FOR STUDENT 2 vol 2015

...


عنوان صفحه : MCAT 528 Advanced Prep 2019-2020: Online + Book (Kaplan Test Prep)

...


عنوان صفحه : 4vol MANDELL INFECTIOUS DISEASE 4 vol 2015

...


عنوان صفحه : 10vol MANDELL INFECTIOUS DISEASE 10 vol 2015

...


عنوان صفحه : MKSAP 18 Audio Companion-MP3s + PDFs 2018-2021

Part A Release: July 31, 2018
Expiration Date: July 31, 2021
Part B Release: December 31, 2018
Expiration...


عنوان صفحه : 11جلدی 11 (Vol 11 )Harrison’s Principles of Internal Medicine 20TH – 2019

 

 

مصرف نمک، هم در غذاهای خانگی و هم در مواد غذایی صنعتی بالاست، مصرف بالاتر از استاندارد نمک عامل اصلی در بروز فشارخون بالا و به تبع آن بیماری‌های قلبی و عروقی است.

شاید بد نباشد در هفته سلامت نگاهی بیاندازیم به عاملی که به معنای واقعی بلای جان ایرانیان شده است. آمار نشان می‌دهد، سکته‌های قلبی، سرطان‌ها و سکته‌های مغزی به ترتیب جزو علت‌های اول تا سوم مرگ‌ و میر در جهان از جمله در کشور ما شناخته شده‌اند. بررسی‌های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد بیش از 50 درصد مرگ و میرها در منطقه خاورمیانه ناشی از بیماری‌های عروق کرونر است و حدود 70 درصد هزینه‌های بهداشتی و درمان کشورهای این منطقه که ایران نیز جزو آن است صرف بیماری‌های قلبی و عروقی می‌شود.

دکتر محراب مرزبان عضو هیئت‌مدیره انجمن جراحان قلب ایران درگفت وگو با قانون معتقد است: «یکی از گروه‌های در معرض خطر در مورد بیماری‌های قلبی و عروقی شاغلان هستند چرا که زندگی شهرنشینی سبب شده که افراد بیش از نیمی از عمر خود را در محل کارشان بگذرانند. علاوه بر این افراد باید مراقب سلامت قلب خود در محیط کار باشند. به عنوان نمونه استرس‌های شغلی، بی‌تحرکی، غذاهای آماده و فست‌فودها شرایط را برای ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی فراهم می‌کند.»

مرزبان تصریح کرد: «بیماری عروق کرونر با وجود اطلاع‌رسانی‌های گسترده علت اصلی مرگ و میر در دنیا است و برای کاهش آمار این بیماری باید در سطح ملی اقداماتی مانند کنترل آلودگی هوا، نظارت بر سلامت مواد غذایی، رستوران‌ها و فست‌فودها انجام شود.»

بنا به گفته عضو هیئت‌مدیره انجمن جراحان قلب ایران، افرادی که دارای فاکتورهای خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی هستند توصیه می‌شود جهت بررسی و معاینات پزشکی به کلینیک‌های تخصصی قلب مراجعه و از وقوع حوادث قلبی مانند تنگی عروق کرونر و سکته قلبی پیشگیری نمایند.

مرزبان خاطرنشان کرد: «مهم‌ترین عوامل خطرناک در بروز بیماری‌های قلبی و عروقی داشتن فشار خون بالا، اضافه وزن و نداشتن فعالیت بدنی کافی و همچنین استعمال دخانیات است. علاوه بر این مصرف میوه و سبزی‌ها نیز در کشور ما در حد مطلوبی نیست. عوامل بیماری‌های غیرواگیر عموما با هم در نظر گرفته می‌شود و همه این عوامل سبب بروز یا افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی می‌شود. سبک زندگی مردم، آنها را به سمت چاقی و بی‌تحرکی سوق می‌دهد و این عامل بسیار مهمی برای بروز بیماری‌هاست. علاوه بر این تغذیه نامناسب که حاوی مواد پرچرب و فرآوری‌شده است نیز عامل تعیین‌کننده‌ای است.»

این متخصص قلب با اشاره به مصرف سرانه نمک در ایران گفت: «بیش از 100 عامل برای ابتلا به عروق کرونر شناخته شده است اما عوامل عمده اثبات شده برای آلتروز کرولز، سیگار، فشارخون بالا و زمینه ژنتیک است. بنابراین فشار خون بالا جزو عوامل اثبات‌شده در بیماری‌های قلبی است. همچنین از آنجایی که مصرف نمک هم در غذاهای خانگی و هم در مواد غذایی صنعتی بالاست، مصرف بالاتر از استاندارد نمک عامل اصلی در بروز فشارخون بالا و به تبع آن بیماری‌های قلبی و عروقی است حتی اگر افرادی که فشارخون بالا دارند، مصرف نمک‌ خود را کم کنند، نیازمند داروی کمتری هستند یا نیاز به دارو پیدا نمی‌کنند. بنابراین خانواده‌ها باید رژیم غذایی کم نمک را از کودکی شروع کنند.»

دکتر مرزبان همچنین مصرف میوه و سبزی در کشور را مطلوب ندانست و افزود: «مصرف میوه و سبزی‌ها در کشور در حد مطلوبی نیست. توصیه ما این است که در روز 5 وعده میوه و سبزی‌های تازه مصرف شود. همچنین به دلیل سرعت زندگی شهرنشینی، ممکن است افراد فرصت طبخ غذای سالم و خانگی را نداشته باشند و به غذاهای آماده و فرآوری‌شده روی بیاورند. این غذاها هم چربی بالایی دارند و هم نیترات و مواد افزودنی دارند و معمولا چربی آنها اشباع است و سبب چاقی و اضافه‌وزن می‌شود. همچنین سعی کنند میان‌وعده‌هایی انتخاب کنند که درصد چربی آن کم باشد و از مواد فرآوری‌شده نباشد.

افراد باید سعی کنند وزن خود را درحد مطلوب نگه دارند. چاقی و اضافه وزن عامل بسیار تاثیرگذاری در بروز دیابت، فشارخون، سرطان و همچنین بیماری‌های قلبی و عروقی است.»


عنوان صفحه : نيمی از حملات ميگرنی به خاطر استفاده از بطری‌ آب و ليوان‌ پلاستيکی است

يمی از حملات ميگرنی به خاطر استفاده زياد از بطری‌های آب و ليوان‌های پلاستيکی است و امروزه علت بيش از ۴۵ درصد سردرد‌ها مربوط به همين مساله است.

کارشناس دارويی واحد اطلاع رسانی معاونت غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشکی گلستان در خصوص بطری ها و ليوانهای پلاستيکی که باعث ميگرن می شوند، گفت: اگر برای سردردهای ميگرنی تان دنبال علت می‌گرديد کمی ظرف و ليوان‌های اطرافتان را به طور کامل بررسی کنيد.

دکتر سهيلا قاسمی افزود: مواد شيميايی که در ساخت اين محصولات به کار می‌رود عامل چاقی و مشکلات پوستی و بيماری‌های قلبی نيز به شمار می‌رود و برای رفع مشکلات احتمالی بايد مصرف اين ظروف را کنار بگذاريد.

وی در ادامه گفت: ظروف پلاستيکی مواد غذايی گرم را سمی می‌کنند و مواد مغذی موجود در آنها را از بين می‌برند و غذای شما را حاوی مواد سرطانی می‌کنند.

وی در پایان افزود: خوردن نوشيدنی‌های گرم مانند قهوه و چای در اين ظروف پلاستيکی سبب اختلال در سيستم عصبی شما نيز خواهد شد و هرگز خستگی و کسالت را از شما دور نخواهد کرد./137/205/201 

 

 


عنوان صفحه : دفعات مسواک زدن زیاد سبب حذف پلاک دندانی می‌شود

کی از دلایلی که دندان‌پزشکان توصیه می‌کنند دفعات مسواک زدن زیاد باشد در واقع حذف پلاک دندانی است که به‌سرعت روی سطوح دندانی تشکیل می‌شود.

کارشناس مسئول سلامت دهان و دندان گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: چند دقیقه بعد از مسواک زدن روی سطوح دندانی موادی شروع به تجمع می‌کنند که اصطلاحاً پلاک دندانی نامیده می‌شوند.

دکتر حمزه هراتی در گفتگو با خبرنگار وب­دا، نیشابور، افزود: پلاک دندانی از مواد غذایی مصرف شده یا مواد معدنی موجود در بزاق ایجاد می‌شود.

کارشناس مسئول سلامت دهان و دندان تصریح کرد: پلاک دندانی در صورتی که حذف نشود در ابتدا باعث التهاب لثه می‌شود که به آن ژنژیویت می‌گویند و رفته رفته پلاک از حالت نرم به حالت سخت تبدیل شده، که اصطلاحاً جرم نامیده می‌شود.

دکتر هراتی با اشاره به اینکه تشکیل جرم دندان در واقع یک فرآیند مخرب است، عنوان داشت: جرم دندان باعث تخریب لثه و بافت‌های نگه‌دارنده دندان می‌شود و لثه سالم را تبدیل به لثه بیمار و پرخون و ملتهب می‌کند.

وی تاکید کرد: چون بیماری لثه با درد همراه نیست، بیشتر وقت‌ها بیمار متوجه بیماری لثه خود نمی‌شود و سبب افزایش عمق شیار لثه شده و لثه چسبنده که سبب نگهداری دندان در حفرۀ استخوانی است را از بین برده، به‌دنبال آن استخوان تخریب می‌شود که در نهایت سبب لقی دندان می‌شود که در اصطلاح به این حالت بیماری پریودنتیت می‌گویند.

کارشناس مسئول سلامت دهان و دندان اضافه کرد: در پریودنتیت از بین رفتن استخوان و متعاقب آن از دست رفتن دندان‌ها بسیار اتفاق می‌افتد و تخریب استخوان گاهی آنقدر زیاد است که بعد از آنکه دندان‌ها از دست رفتند امکان جایگزینی آنها را بسیار مشکل می‌کند.

دکتر هراتی ادامه داد: بسیاری از مردم می‌پندارند جرم‌گیری برای دندان‌ها ضرر دارد و توجیه آنها این است که بعد از جرم‌گیری دندان‌های ما پوسیده شده یا لثه از بین می‌رود و بعضی حساس‌شدن دندان‌ها را بهانه کرده، از جرم گیری فرار می‌کنند.

وی گفت: جرم‌گیری نه تنها باعث پوسیدگی دندان‌ها نشده و لثه‌ها را از بین نمی‌برد بلکه جرم‌گیری و حذف جرم مانع تخریب و ازدست‌رفتن لثه‌ها می‌شود و لثه‌ها شاداب و کاملاً صورتی رنگ و بدون خونریزی می‌شوند و بوی بد دهان که متعاقب التهاب لثه‌ها ایجاد می‌شود هم از بین می‌رود.

دکتر هراتی با تاکید بر اینکه این باور غلطی در جامعه است که جرم‌گیری به مینای دندان آسیب می‌رساند، گفت: با آمدن تجهیزات روز به بازار و تجهیزات آلتراسونیک و نیز دقت در انجام جرم‌گیری صدمه‌ای به مینای دندان وارد نمی‌شود.

وی برای تسریع رفع حساسیت، استفاده از دهانشویه را توصیه و اضافه کرد: علت تصور پوسیدگی بعد از جرم‌گیری هم در حقیقت این است که این دندان‌ها پوسیدگی مختصری داشته‌اند و وقتی که جرم روی همان نواحی قرار گرفت عملاً هیچگونه مسواکی در آن نواحی زده نمی‌شود و این پوسیدگی‌های اندک در زیر جرم‌ها کم کم زیاد می‌شوند و وقتی که جرم‌گیری انجام می‌شود آن وقت وسعت پوسیدگی خود را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: چکاپ‌های منظم و استفاده صحیح از نخ دندان در جلوگیری از ایجاد جرم و پوسیدگی دندان بسیار موثر است و از طرفی روش صحیح مسواک‌زدن مانع رسوب مواد معدنی در اطراف دندان‌ها می‌شود.

لازم به ذکر است که داشتن دندان‌های پوسیده به مراتب وضعیت بهتری از داشتن لثه‌های پر از جرم است زیرا پوسیدگی را به سهولت می‌توان ترمیم کرد ولی عدم جرم‌گیری ممکن است علیرغم داشتن دندان‌های سالم در زمان کوتاهی، بی‌دندانی را به دنبال داشته باشد.


عنوان صفحه : فصل زمستان پس از استحمام کرم مرطوب کننده بزنید.

همه افراد به ویژه افرادی که ساکن شهرهای با آب و هوای سرد و خشک هستند پس از استحمام و یا قرار گرفتن در معرض هوای سرد از کرم مرطوب کننده استفاده کنند.

به گزارش وب دا؛ یک متخصص پوست در یزد ضمن بیان این مطلب اظهارکرد: در مناطق دارای آب و هوای سرد و خشک و همچنین پایین بودن رطوبت هوا مانند استان یزد معمولا خشکی پوست شیوع بالاتری دارد.

دکتر محمد ابراهیم زاده توصیه کرد: افراد دقت داشته باشند در این شرایط حضور یافتن در محیط های بیرون از منزل که میزان رطوبت کمتری دارد را به حداقل برسانند.

وی با تاکید بر کاهش تعداد دفعات استحمام در آب و هوای سرد و خشک توصیه کرد: همچنین باید توجه داشت میزان قرار گرفتن در حمام کمتر از 10 تا 15 دقیقه باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: افرد دارای خشکی پوست در فصل سرد  هنگام استحمام از صابون های ملایم مثل صابون های گلیسیرین، صابون بچه و صابون زیتون استفاده کنند.

وی با تاکید براین که پس از استحمام و شستشوی صورت از کرم مرطوب کننده استفاده شود خاطرنشان کرد: در فصل زمستان علاوه بر خشکی پوست و استفاده از کرم های مرطوب کننده، استفاده از ضد آفتاب (به دلیل افزایش شدت اشعه ماورای بنفش خورشید) نیز باید توجه بیشتری صورت گیرد.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد در پایان توصیه کرد: افراد حتی در فصل زمستان نیز قبل از خروج از منزل از ضد آفتاب استفاده کنند و هر سه ساعت یک مرتبه نیز آن را تجدید کنند. 


عنوان صفحه : با تغذیه مناسب از بروز فشارخون بالا پیشگیری کنیم

بلقیس افگانه صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار وب‌دا در آبادان اظهار کرد: اگر فردی فعالیت بدنی و رژیم غذایی مناسب داشته باشد و فشار عصبی خود را کنترل کند می‌تواند از بروز بیماری فشار خون بالا تا حد زیادی جلوگیری کند.

وی در ادامه افزود: طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی، حداکثر مقدار مصرف روزانه نمک پنج گرم است در حالی که میزان مصرف نمک در کشور ما دو تا سه برابر این مقدار برآورد شده است.

این مقام مسئول دانشکده علوم پزشکی آبادان همچنین گفت: آمارها نشان می‌دهد 16 و 9 دهم درصد جمعیت 15 تا 64 ساله ایران دارای فشار خون بالا هستند.

سرپرست مدیریت سلامت خانواده، جمعیت و مدارس معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان خاطرنشان کرد: افراد مبتلا به فشار خون بالا باید تا حد امکان از خوردن غذاهای کنسروی،غذاهای مانده،غذاهای آماده،گوشت قرمز و به ویژه مصرف نمک پرهیز کنند و غذاهای دریایی و گوشت سفید را به صورت آب‌پز یا با روغن مایع گیاهی بسیار کم استفاده کنند.

وی به نقش مهم نمک در افزایش فشار خون اشاره کرد و گفت: باید مصرف غذاهای شور را از برنامه‌های غذایی خود حذف کنیم.

افگانه ادامه داد: در تایید نقش مهم نمک در افزایش فشار خون، تحقیقات جدید در کمیسیون پزشکی تحقیقاتی انگلیس نیز نشان داده است افرادی که نمک مصرفی روزانه خود را به 6 گرم، در روز کاهش داده‌اند، خطر سکته قلبی را تا 13 درصد کم کرده‌اند.

وی در پایان عنوان کرد: همه افراد سالم باید قبل از مبتلا شدن به بیماری فشار خون بالا از بروز این بیماری جلوگیری کرده و به صورت منظم فشار خون خود را اندازه‌گیری کنند.


عنوان صفحه : خواص جادویی آب زنجبیل.لاغرکننده و ضد سرطان

احتمالا تاکنون چندین رژیم غذایی لاغریرا امتحان کرده‌اید و نتیجه مطلوبتان را نگرفته‌اید. اما ما امروز قصد داریم روشی موثر و سالم را به شما معرفی کنیم تا بتوانید چربی‌هایتان را بسوزانید.

به گزارش ویرلن ، زنجبیل خواص درمانی فوق‌العاده‌ای دارد و می‌تواند سوزاندن چربی‌ها را برای شما به ارمغان داشته باشد. زنجبیل نه تنها چربی‌های شکم، که چربی‌های پهلو و ران پا را هم می‌سوزاند. در این گزارش قصد داریم «آب زنجبیل» را به شما معرفی کنیم، اما فراموش نکنید که مصرف زنجبیل به عنوان ادویه خوراکی در کنار غذا بسیار موثر است.

فواید مصرف زنجبیل
آب زنجبیل آنتی اکسیدانی بسیار قوی است
زنجبیل سرشار از آنتی اکسیدان است که برای مبارزه با رادیکال‌های آزاد بسیار کارایی دارد. آن مولکول‌های ناپایدار می‌توانند آسیب جدی به سلول‌ها وارد کند و در نهایت منجر به مشکلات جدی جسمانی از جمله سرطان شوند.

تاثیر ضد التهابی فراوان
بر اساس پژوهش منتشر شده در ژورنال تغذیه پزشکی، زنجبیل خواص ضد التهابی بی‌شماری دارد. از این رو، زنجبیل به خوبی می‌تواند التهاب را کاهش و درد و تورم مفاصل را نیز التیام بخشد. این گیاه جادوی به خصوص بر روی بیماران مبتلا به روماتیسم و آرتروز کارایی دارد.

آب زنجبیل می‌تواند سطح کلسترول شما را تنظیم کند
زنجبیل در تنظیم سطوح کلسترول بالا بسیار قدرتمند عمل می‌کند. کلسترول بالا می‌تواند به بیماری‌های مربوط به چاقی نظیر بیماری‌های قلبی و انواع سرطان منتهی شود.

آب جادوییِ زنجبیل سرم و سطح کلسترول را کاهش می‌دهد و همچنین می‌تواند فشار خون را نیز پایین بیاورد. علاوه بر تمام این موارد، آب زنجبیل می‌تواند خون شما را نیز رقیق کند.

آب زنجبیل در برابر سرطان مقاوم است
یکی دیگر از فواید آب زنجبیل قدرت فوق‌العاده آن در برابر سلول‌های سرطانی است. آب زنجبیل می‌تواند مانع به وجود آمدن و رشد این سلول‌ها شود.

پژوهش انجام شده در ژورنال تغذیه بریتانیا نیز این گفته را تاکید کرد. نتایج این پژوهش نشان داد که زنجبیل خاصیت ضد التهابی داشته و سرشار از آنتی اکسیدان است که می‌تواند مانع رشد سلول‌های سرطانی و یا کند کردن رشد آن‌ها در بدن شود.

نحوه تهیه و مصرف آب زنجبیل
چند تکه زنجبیل تازه را درون یک یا ۱٫۵ لیتر آب بیندازید و اجازه دهید تا آب در دمای بالا به جوش آید. پس از جوش آمدن آب، زیر گاز را کم کنید و اجازه دهید تا ۱۵ دقیقه دیگر در حالت آهسته جوش بخورد. سپس زیر گاز را خاموش کرده و اجازه دهید تا کمی خنک شود. در نهایت، آب را از صافی بگذرانید.

آب زنجبیل باید در طول روز و در چند نوبت مصرف شود، اما سعی کنید در مجموع روزی یک لیتر از آن را مصرف کنید. اگر این کار را تا شش ماه انجام دهید، شاهد آثار فوق‌العاده آن خواهید بود. با این کار در واقع یک سم زدایی اساسی در بدنتان انجام داده‌اید.


عنوان صفحه : تاثیرات آلودگی هوا بر سلامت افراد و کودکان/ افزایش خطر ابتلا به آسم و مرگ و میر

رئیس بخش ریه اطفال مرکز طبی کودکان با اشاره به تاثیرات آلودگی هوا بر سلامت افراد و کودکان، از افزایش خطر ابتلا به آسم و مرگ و میر و همچنین افزایش مراجعات به مراکز درمانی در شرایط ناسالم هوا، خبر داد.

گروه اجتماعی-دکتر محمدرضا مدرسی فوق تخصص ریه کودکان  در گفتگو با خبرنگار افکارخبر با اشاره به آلودگی شدید هوا و تاثیر آن بر سلامت انسان گفت: شرایط ناسالم هوا بر بیماران تنفسی  و کودکان اثرات منفی زیادی دارد و چندین مشکل ایجاد می کند.

 وی با اشاره به تشدید بیماری کودکان بر اثر آلودگی هوا گفت: در این شرایط، ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون می تواند کودکان را دچار اسم کند و احتمال اینکه در شرایط ناسالم هوا تنگی نفس، تبدیل به اسم شود، زیاد است.

رئیس بخش ریه اطفال مرکز طبی کودکان دومین تاثیر آلودگی هوا بر بیماران را تشدید حملات نفس تنگی دانست و افزود: در شرایط مذکور ما شاهد افزایش تعداد حملات نفس تنگی بین بیماران هستیم. بطور کلی، آلودگی هوا بیماریهای تنفسی را تشدید می کند.

فوق تخصص ریه کودکان در خصوص افزایش مراجعات بیماران ریوی و کودکان به بیمارستانها و درمانگاهها در زمان شرایط ناسالم هوا گفت: طبق آمار جهانی آلودگی هوا باعث افزایش مراجعات بیماران تنفسی به مراکز درمانی می شود و در زمانی که ناسالمی هوا بیشتر می شود، مراجعات نیز بیشتر می شود. البته در زمستان آلودگی میکروبی هم وجود دارد.

دکتر مدرسی با چند توصیه به کودکان و والدین آنها گفت: در زمان تشدید آلودگی کودکان تا آنجا که امکان دارد، نباید بیرون بیایند. از تردد در مسیرهای ترافیک زیاد خوداری کنند. در پارک و محیط های باز ورزش نکنند و در منزل و محیط های در بسته ورزش کنند.

وی با بیان اینکه در زمان آلودگی حداقل تا فاصله 15 متری خیابانهای آلوده شدید است، خاطرنشان کرد: بهتر است والدین کودکان هنگام تردد در خیابانها  به این موضوع توجه داشته و از تردد در خیابانهای شلوغ و دارای ترافیک زیاد خودداری کنند.

این فوق تخصص ریه کودکان با بیان اینکه بهتر است قبل از خروج از منزل از وضعیت  هوا مطلع شد، مصرف لبنیات، سبزیجات و میوجات در زمان آلودگی هوا را توصیه کرد و  گفت که لبنیات، سبزیجات و میوجات اثرات آلودگی را کاهش می دهند.

دکتر مدرسی در خصوص مضرات ورزش در هوای آلوده گفت: چون  در این زمان هوای بیشتری وارد ریه می شود و از طرف دیگر این هوا به عمق ریه ها راه می یابد و همچنین در موقع ورزش تنفس بیشتر از مسیر دهان انجام می شود و بینی ها که نقش فیلتر را دارند حذف می شوند، نباید ورزش کرد.

وی آسیب راههای تنفسی، افزایش ابتلا به اسم، وخیم شدن آسم در بیمارانی که این بیماری را دارند، افزایش حملات قلبی و بالا رفتن احتمال سکته و همچنین افزایش مرگ و میر در بیماران قلبی و عروقی را از عوارض آلودگی هوا بر سلامت افراد است.


عنوان صفحه : کاهش وزن بدون ورزش یا رژیم غذایی

بررسی ها نشان می دهد که، در بین کسانی که قصد کاهش وزن دارند، کلید اصلی مدیریت وزن، حالت روحی یا عاطفی شماست.بسیاری از افرادی که قصد کاهش وزن دارند، با وجود داشتن رژیم غذایی و برنامه های ورزشی باز موفق نیستند. زیرا در زمان هایی احساساسات آنها، باعث فاصله آنها از نیتشان می شود.
 
معمولا کسانی که تلاش می کنند تا وزن کم کنند، معتقدند تنها کافی است تحرکشان را بیشتر کنند.اما واقعیت این است که انجام این کار ساده نیست . بررسی ها نشان می دهد که، در بین کسانی که قصد کاهش وزن دارند، کلید اصلی مدیریت وزن، حالت روحی یا عاطفی شماست. یک نظر سنجی، راه اندازی شده توسط شبکه بهداشت و درمان اورلاندو ، نشان داد که 90 درصد از پاسخ دهندگان مهم ترین عامل درگیر با از دست دادن وزن را ارتباط بین مواد غذایی و ورزش دانستند.بسیاری از افرادی که قصد کاهش وزن دارند، با وجود داشتن رژیم غذایی و برنامه های ورزشی باز موفق نیستند. زیرا در زمان هایی احساساسات آنها، باعث فاصله آنها از نیتشان می شود. در اینجا چهار احساس که تمایل به خارج شدن از خط موردنظرتان را باعث می شوند، همراه با استراتژی برای کنترل آنها را شرح خواهیم داد.
 

شادی
 
وقتی در رژیم هستید برای مواقعی که شاد می شوید باید الگویی برای غذا خوردن داشته باشید.این حس شما را تشویق به غذا خوردن می کند.و یا وقتی که در تعطیلات کنار خانواده و یا دوستان خود هستید، باز آن حس خوشحالی شما را تشویق به خوردن می کند که البته باید سعی کنید با چیزی به جز خوردن اوقات خود را پرکنید.به جای آنکه برنامه آشپزی و یا غذا خوردن برای خودتان و خانواده یا دوستان درنظر بگیرید، یک برنامه برای رفتن به تئاتر، سینما و یا حتی یک پیاده روی ساده را بچینید. از همه مهمتر اینکه راهی برای بیان احساسات خود، به جای خوردن برای بروز آنها پیدا کنید.برخی دوست دارند وقتی خوشحالند، آواز بخوانند و برخی علاقه مند هستند در بازی های دسته جمعی شرکت کنند. راه مورد علاقه خود را پیدا کنید.اگر از این روش ها استفاده کنید، خودتان هم متعجب خواهید شد که، چطور وقتی شاد هستید به خوردن فکر نمی کنید.
 
غم و غصه
 
بسیاری از مردم وقتی به دلیلی ناراحت هستند، با خوردن بستنی، شکلات و یا پنیر احساس آرامش پیدا می کنند.اگر روزی احساس بدی داشتید، یک روش جایگزین برای رسیدن به آرامش به شما پیشنهاد می کنیم.بهتر است به جای آنکه با خوردن خود را آرام کنید، خودتان را به آغوش گرم یکی از عزیزانتان برسانید و یا اینکه دوش آب گرم بگیرید و یا یک فیلم غم انگیز خوب که بتوانید با آن حسابی گریه کنید ( البته بدون خوردن تنقلات) را تماشا کنید.گاهی اوقات بروز احساسات بهترین راه برای آرام کردن آن است تا دیگر نیازی به خوردن برای تسکین آن نباشد.
 
 
عصبانیت
 
تعجب آور است، اما حقیقت دارد: یکی از روشهایی که بسیاری از مردم برای فروکش کردن عصبانیت شان از آن استفاده می کنند، خوردن مواد غذایی جویدنی است.اگر چه این الگو برای مقابله با خشم های ناشی از فعالیت ها و یا مشکلات روزانه، مثل بحث با رییس و یا اختلاف نظر با همکار، بسیار رایج است، اما شما می توانید راه های جایگزین بهتری برای تسکین خشم خود داشته باشید.راه حل ها شامل چیزی است که باعث می شود مغز و دست مشغول شوند، مانند نظافت، نقاشی، بازی های کامپیوتری و...اگر با این روش ها موفق به کنترل عصبانیت خود شوید، دیگر نیازی به خوردن چیپس و یا حتی گل گاو زبان نیست.
 
 
استرس
 
برخی از مردم وقتی احساس ترس یا استرس را تجربه می کنند، اشتهای خود را از دست می دهند. اما برخی دیگر با خوردن حتی به صورت موقتی، می توانند این احساسات را از خود دور کنند.  حتی برخی می گویند که باید به عنوان میان وعده آدامس یا آب نبات بخورند، چون با این کار تمرکز خود را افزایش می دهند.گاهی وقتی این حس در برخی از افراد شدید است، کالری مصرفی روزانه آنها چند برابر می شود.اگر شما هم از این الگو استفاده می کنید باید با احساسات خود مبارزه کنید.مدیتیشن، تنفس عمیق، یوگا، و یا حرکات کششی ممکن است، به شما کمک کند. همچنین یکی از بهترین راه ها برای جلوگیری از میل به غذا خوردن، صحبت کردن با دیگران در مورد مسائلی است که باعث ایجاد استرس و یا ترس در شما شده است.


عنوان صفحه : آپراکسی چیست و چگونه درمان می‌شود؟

در آپراکسی مغز آسیب می بیند و فرد توانایی برنامه ریزی و هماهنگی برای حرکت عضله را ندارند و افراد مبتلا نمی توانند حرکات ارادی و خاص را انجام دهند حتی با وجود این که ماهیچه ها یا عضلاتشان سالم باشد .
 
مغز انسان مرکز دستگاه عصبی است .دستگاه عصبی یا سیستم عصبی (Nervous System) در بدن جانداران به هماهنگی فعالیت ماهیچه‌ها پرداخته و اندام های گوناگون را تحت نظارت درآورده است . به این ترتیب دستگاه عصبی، با ساختار و کار ویژه‌ای که دارد، در جهت ایجاد هماهنگی بین اعمال سلول‌ها و اندام‌های مختلف بدن تمایز و تکامل یافته‌است.
 
آپراکسی چیست ؟ 
در آپراکسی مغز آسیب می بیند و فرد توانایی برنامه ریزی و هماهنگی برای حرکت عضله را ندارند و افراد مبتلا نمی توانند حرکات ارادی و خاص را انجام دهند حتی با وجود این که ماهیچه ها یا عضلاتشان سالم باشد .
 
انواع آپراکسی 
آپراکسی می تواند در انواع مختلفی بروز کند : 
1)آپراکسی اندام
 
2) آپراکسی دهانی 
 
1)آپراکسی اندام 
افراد دارای این اختلال نمی توانند اندامی را به صورت ارادی و عمدی حرکت دهند .
 
 
2)آپراکسی دهانی 
افراد مبتلا به این نوع آپراکسی قادر به انجام حرکات داوطلبانه و ارادی خاص (حرکات مربوط به عضلات صورت ) نیستند، مثلا نمی توانند فوت کنند یا زبان را بالا، پایین، چپ ، راست ، عقب یا جلو به صورت ارادی ببرند .
 
آپراکسی گفتار :
 
آپراکسی گفتار نوعی اختلال در گفتار است به گونه ای که شخص توان صحیح و محکم صحبت کردن را ندارد که این اختلال ناشی از ضعف یا ناتوانی ماهیچه های گفتاری نمی شود ( ماهیچه های صورت ، زبان و لب ها ) شدت این اختلال می تواند در محدوده ملایم تا شدید باشد .
 
 
انواع آپراکسی های گفتاری ( بر حسب زمان بروز آن) :
1) آپراکسی اکتسابی بزرگسالان
 
2) آپراکسی دوران کودکی (DAS)
 
آپراکسی اکتسابی : 
در همه سنین می تواند رخ دهد ولی به طور معمول در بزرگسالان یافت می شود و این وضعیت باعث می شود مهارت های گفتاری را از دست بدهد . در این نوع آپراکسی فرد مبتلا می داند که چه چیزی را می خواهد بگوید ولی مغز آن ها به سختی دستور برای هماهنگی عضلات مربوطه را می دهد.
 
آپراکسی دوران کودکی DAS (آپراکسی رشدی )
از هنگام تولد مشاهده می شود ،و این نوع آپراکسی به ندرت به تنهایی بروز میکند. شیوع آپراکسی دوران کودکی در پسران بیشتر از دختران است .
 
علائم آپراکسی گفتار 
انواع علائم مربوط به گفتار که با آپراکسی در ارتباط است شامل موارد زیر است :
1) کم حرف بودن در دوران شیرخوارگی (غان و قون کم یا اصلا غان وقون ندارند) در اپراکسی دوران رشد . 
2) کلمات طولانی و پیچیده را به سختی تلفظ می کنند : باغ باغبان 
3) تلاش های مکرر برای تلفظ کلمات دراین افراد مشاهده میشود 
4) ترکیب صداها و تشکیل هجا برای این افراد دشوار است و مدت طولانی بین کلمات و صدا ها مکث دارند .
5) مشکل در خواندن و برای کودکان مشکل در یادگیری و هجی کردن ، دارند.
6) صداهای ساده را با صداهای پیچیده جابه جا می کنند و صداهای دشوار را حذف می کنند (مثلاً صدای r یکی از صداهای دشوار است) حذف صداهای اول و آخر کلمات هم مشاهده می شود . 
7) در ارتباط از اشکال غیر کلامی استفاده می کنند .
8) خطاهای گفتاری آن ها بی ثبات است .
9) زبان را بهتر میفهمند نسبت به اینکه بتوانند بیان کنند.
10) تکیه کلمات و آهنگ جملات را ممکن است اشتباه به کار ببرند .
11) حساسیت زیاد یا حساسیت خیلی کم در دهانشان دارند (مثلا مسواک زدن یا غذاهای ترد را دوست ندارند یا اینکه وجود شی را در داخل دهانشان حس نمی کنند .)
 
وجه تمایز آپراکسی دوران کودکی از آپراکسی اکتسابی
1 ) آپراکسی دوران کودکی با آپراکسی دهانی معمولا همراه است
2 ) آزمایش و خطا گفتارشان ( یعنی کلمات اشتباهشان را تصحیح کنند )در آپراکسی دوران کودکی کمتر وجود دارد.
3) کودک به خطاهای خود واقف نیست مگر کودکان بزرگتر که تحت برنامه گفتاردرمانی قرار گرفته باشند.
4) در انجام حرکات ظریف اختلال دارند ، ممکن است ناتوانی در یادگیری نیز در این کودکان وجود داشته باشد. 
 
چه عواملی باعث به وجود آمدن آپراکسی گفتار می شود ؟ 
علت آن ناشناخته است با این حال برخی از علل احتمالی در نتایج به دست آمده نشان می دهد آسیب مغزی به مناطقی از مغز که توانایی صحبت کردن را کنترل می کند باعث به وجود آمدن آپراکسی می شود و همچنین ضربه به سر ،سکته و تومور مغزی ، علل ژنتیکی (وراثتی) و سندرومی هم ممکن است از علل های احتمالی آپراکسی باشد.
 
 
درمان آپراکسی 
آسیب شناسان گفتار و زبان (گفتار درمانگر ) دهان و زبان ، لحن گفتاری(آهنگ جمله و تکیه کلمات) و تلفظ صداهای کلمات را ارزیابی میکنند و همچنین بررسی می کنند که فرد تا چه حد میتواند صداها و هجا ها را تولید کند و بفهمد . 
درمان فشرده به پیشرفت سریع تر کمک می کند.
 
یکی از مهم ترین نکاتی که خانواده ها باید به خاطر داشته باشید
 
درمان آپراکسی نیازمند زمان و صبر است افراد دارای اختلال آپراکسی گفتار نیاز به محیط حمایتی دارند تا احساس موفقیت و پیشرفت کنند .
 


عنوان صفحه : ارزان ترین و موثرترین شربت ضد سرفه را بشناسید

مطالعات نشان داده‌اند که آناناس خواص فراوانی دارد و ترکیبی ساده از آن می‌تواند در درمان گلودرد و سرفه‌های ناشی از قرار گرفتن در هوای آلوده بسیار موثر باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، آناناس حاوی بروملین و آنزیمی با خواص ضدالتهابی است و باکتری‌ها و عفونت‌ها را از بین می‌برد. آب آناناس تازه می‌تواند 5 برابر بهتر از شربت سینه تاثیر بگذارد. یک فنجان آب آناناس تازه حاوی تقریبا 50 درصد از ویتامین C مورد نیاز بدن را در روز تامین می‌کند.
 
آناناس این ماده مغذی و مفید آنزیم‌های حیاتی مورد نیاز بدن را تامین می کند. در واقع وظیفه این آنزیم‌های حیاتی تنظیم متابولیسم و تبدیل انر‍‍ی در بدن را بر عهده دارد. علاوه بر این، آب آناناس مقادیر زیادی منگنز و ماده معدنی است که عمدتا به شکل‌گیری بافت‌ها و استخوان‌های پیوندی بسیار کمک می‌کند. منگنز نیز به جذب بیشتر کلسیم کمک کرده و موجب سوخت‌وساز چربی‌ها و کربوهیدرات‌ها می‌شود.
 
اگر شما از آن دسته افرادی هستید که از سرفه‌های مکرر و طولانی و یا ذات‌اریه رنج می‌برید، می‌توانید به جای شربت سینه از آناناس استفاده کنید و اثرات شگفت‌انگیز آن را تجربه کنید.
 
آناناس علاوه بر اینکه از شربت سینه کم‌هزینه‌تر است، هیچ مواد شیمیایی و یا سمی ندارد و حاوی مواد مغذی است که می‌تواند سرماخوردگی را از بین ببرد.
 
نوشیدن آب آناناس می‌تواند گلو را صاف کند و به خارج کردن مخاط از گلو کمک کند. گاهی اوقات افزایش خلط‌ها در ریه‌ها و سینوس‌ها می‌تواند موجب سرفه‌های طولانی، عطسه و عفونت‌های دردناک می‌شود. بهتر است آب آناناس را خودتان تهیه کنید و از خرید آب آناناس‌های آماده خودداری کنید.
 
دستور تهیه شربت آناناس برای مهار سرفه و درد گلو:
 
· یک فنجان آب آناناس تازه
 
· 4/1 فنجان آب لیمو
 
· یک حبه سیر
 
· 1 قاشق غذاخوری عسل خام
 
· 2/1 قاشق چایخوری فلفل قرمز


عنوان صفحه : اعلام جزئیات دستیاری تا پایان دی

قائم‌مقام شورای آموزش پزشکی و تخصصی از شرایط دوره دستیاری در سال جدید خبر داد و در این‌باره گفت: «آزمون سنجش صلاحیت بالینی برای فارغ‌التحصیلان سال ۹5 - ۹4 اجرا می‌شود.» حسن امامی رضوی افزود: «این آزمون برای افرادی که در سال ۹۴ یا تا شهریور سال ۹۵ فارغ‌التحصیل می‌شوند، اجرا می‌شود.» امامی‌رضوی یادآور شد: «این آزمون برای فارغ‌التحصیلان سال ۹5 - ۹4 تنها جنبه مثبت دارد و برای داوطلبان آزمون دستیاری دوره چهل و سوم اجرا می‌شود. در واقع اجرای این تغییر با یک شیب ملایم اجرایی می‌شود.»
او تاکید کرد: «فارغ‌التحصیلان سال‌های قبل نیازی به ارائه گواهی این آزمون سنجش صلاحیت بالینی ندارند.» قائم‌مقام شورای آموزش پزشکی و تخصصی درباره اجرای آزمون سنجش صلاحیت بالینی گفت: «این آزمون برای داوطلبان آزمون دستیاری در دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت قطبی با همکاری دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی برگزار می‌شود.» او درخصوص اعتراضات به تغییرات در نحوه پذیرش دستیاری گفت: «چهار تا پنج سال است که تغییرات در حوزه پذیرش دستیار در حال انجام است و این تغییرات به صورت تدریجی اجرایی می‌شود. در حال حاضر هم اعمال آن با تاثیر کمی درواقع تنها با تاثیر مثبت اجرا می‌شود.»
امامی رضوی یادآور شد: «با توجه به اینکه گفته شده بود که هر تغییری باید سه سال قبل از آزمون اعلام شود  ذکر این نکته ضروری است که آزمون سنجش صلاحیت بالینی مصوبه سه سال پیش شورای آموزش پزشکی عمومی و تغییرات در حوزه دستیاری است.» او اضافه کرد: «در حال حاضر کلیات اجرایی چهل و سومین دوره آزمون دستیاری بالینی پزشکی اعلام شده است اما دستورالعمل اجرایی آزمون تا پایان دی به اطلاع داوطلبان می‌رسد.»

 


عنوان صفحه : ضرورت اجرای آزمون سنجش صلاحیت بالینی

آزمون سنجش صلاحیت بالینی برای تشخیص صلاحیت فرد در برخورد با بیمار است.
محمدحسین پورکاظمی رییس سازمان سنجش پزشکی کشور در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص آزمون سنجش صلاحیت بالینی بیان کرد: از آنجایی که هر آزمون تخصصی بسیار با ارزش و با اهمیت است باید فردی که می‌خواهد پس از شرکت در آزمون دستیاری، به عنوان متخصص شناخته شود، صلاحیت کافی را دارد یا خیر؟
وی افزود: این آزمون علمی برای تشخیص صلاحیت فرد در برخورد با بیمار پیش‌بینی شده است.آزمون سنجش صلاحیت بالینی سه سال پیش توسط شورای آموزش پزشکی عمومی و تغییرات در حوزه دستیابی مصوب شده است.
پورکاظمی در پاسخ به این سؤال که چرا‌ آزمون تا به حال اجرا نشده است، گفت: اجرای آزمون‌های عملی کار ساده‌ای نیست. همچنین فراهم آوردن امکانات تخصصی زمان بر است.
وی خاطرنشان کرد: آزمون دستیاری نیمه اول اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد، پس از آن افرادی که نمره حد نصاب را می‌آورند، برای شرکت در آزمون سنجش صلاحیت بالینی معرفی خواهند شد.این آزمون برای افرادی که در سال 94 یا تا شهریور 95 فارغ‌التحصیل می‌شوند، اجرا می‌شود.


عنوان صفحه : رئیس کل سازمان نظام پزشکی: برای نیل به پروتکل منطقی در درمان، نیازمند تغییرات نوین در عرصه سلامت هستیم


رئیس کل سازمان نظام پزشکی: برای نیل به پروتکل منطقی در درمان، نیازمند تغییرات نوین در عرصه سلامت هستیم

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اینکه برای شناخت درمان بیماری های پوستی، نیازند پروتکلی منطقی دراین زمینه هستیم، خاطرنشان کرد: در واقع رسیدن به یک پروتکل منطقی در درمان نیازمند تغییرات نوین در عرصه سلامت کشور است که خوشبختانه همکاران متخصص ما در این خصوص فعالیت های بسیار خوبی دارند.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی، دکتر علیرضا زالی که در پانزدهمین کنگره انجمن متخصصین پوست ایران درهتل المپیک تهران سخن می گفت، با بیان اینکه با بروز 25 تا 33 درصدی از مسائل متواتر پوست در سطح سلامت کشور روبرو هستیم، گفت: تنوع بیماری های پوستی و به خصوص تغییرات الگوی زندگی، تغییرات آب و هوا، نوع تغذیه و مواد غذایی، مباحث ژنتیکی و هورمونی عوامل بسیار متکثر و متعددی هستند که بر روی الگوی بیماری پوست در سال های اخیر به شدت تاثیرگذاشته اند.
وی با اشاره به نگرانی های نسل جوان متخصص پوست ابراز داشت: این همکاران نگرانی های صنفی و حرفه ای فراوان و متعددی را دارند اما مسئله امیدبخش، وجود یک هیات مدیره فعال و پویا در مجموعه همکاران پوست کشور است.
زالی ادامه داد: از میان این همکاران دکتر نیلفروش زاده با پشتوانه فعال در سال های اخیر، دارای ظرفیت بسیار خوب و ذخیره فاخر برای همکاران پوست محسوب می شود که بخش زیادی از مطالبات بر زمین مانده همکاران پوست را با گفتمان های منطقی و استفاده از همه ظرفیت های حرفه ای و متودولوژی منطقی در حوزه جستجوی مطالبات کیفی پیش می برد.
وی با ابراز خوشحالی از سمت مشاوره ای دکتر نیلفروش زاده در نظام پزشکی، اظهار داشت: حضور ایشان در این سمت بخش زیادی از راه پرفراز و نشیب مسائل صنفی همکاران متخصص پوست و مو را مرتفع خواهد کرد.
 
صیانت از رشته تخصصی پوست در دستور کار وزارت بهداشت
رئیس کل نظام پزشکی تصریح کرد: دکتر هاشمی وزیر بهداشت با وقوف کامل به رشته تخصصی پوست، صیانت از این رشته را در دستور کارشان قرار داده و به هر حال این مهم جزو پروتکل های راهبردی وزارت بهداشت قرار گرفته است.
وی حضور دکتر جهانگیری معاون اول ریاست جمهور را فرصتی مغتنم برشمرد و افزود: توجه ویژه دولت تدبیر و امید به بحث سلامت را قدر می نهیم چرا که سلامت از فصول اجتماعی بر زمین مانده بود و دولت آگاهانه و با یک نگاه استراتژیک و راهبردی این مسئله را در اولویت کارهای خود قرار داد که خوشبختانه در تحصیل رضایتمندی آحاد شهروندی، توفیقات فراوانی را کسب کرد.
زالی با تاکید بر اینکه حفظ و صیانت از چنین رضایتمندی عمومی، در گرو استمرار هوشمندانه و اجماع بر نظرات همکاران مختلف در حوزه های مختلف تخصصی است، اظهار داشت:  به خصوص در زمینه ثبات اعتبارات و پایداری بودجه، تغذیه حقوق همکاران پزشک با موفقیت های بسیاری همراه بوده است.
وی ادامه داد: ازآن جایی که  طرح تحول سلامت، طرحی بزرگ و ملی به شمار می رود،  بسیار مهم  که دولت با طراحی، بررسی بودجه مستمر پایدار و ایجاد اطمینان به خصوص در ارائه خدمات به کشور و همکارانی که به هر حال در چندین ماه اجرای این طرح، مطالباتی را از بیمه ها در بخش بازرگانی، خصوصی و بیمه های دولتی طلب دارند، کمک ویژه ای راداشته باشد.
 
🔵تاثیر وجود منابع پایدار در موفقیت طرح تحول
رئیس کل نظام پزشکی موفقیت در این طرح را شامل رضایت پزشکان و پرسنل سلامت عنوان کرد و افزود: برای استمرار این موضوع نیازمند پایداری منابع هستیم تا نه تنها دل مشغولی وزارت بهداشت و ارکان سلامت را مرتفع کند بلکه نقش بیشتری در پیوستن پرسنل بهداشت و درمان به این طرح بزرگ ملی داشته باشد.
به گفته وی یکی از نگرانی های جامعه پزشکی بی پناه بودن آن ها در بحث خدمات به خصوص در اورژانس ها است که می تواند تا حد زیادی تاثیر در ارائه خدمات داشته باشد. به همین علت تامین امنیت جامعه پزشکی به خصوص در نقاط محروم و نقاط خاص کشور از مطالباتی است که هم نظام پزشکی و هم وزارت بهداشت در طول چند ماه نخست بر آن ابرام دارند که  نه تنها نگاه عمیقی را در این حوزه می طلبد بلکه لزوم تصویب یک پروتکل بزرگ ملی در این زمینه احساس می شود تا همکاران بتوانند در حوزه بهداشت و درمان با طیب خاطر در عصر حاضر خدمت کنند.
زالی در خصوص تامین امنیت شغلی جامعه پزشکی، خاطرنشان کرد: طی اخبار رسیده به دولت که خود دولت هم  از گزندهای مختلفی برخی از برنامه های مهندسی شده در ابعاد رسانه ای در امان نبود، جامعه پزشکی در این زمینه به خاطر تاثیری که بر برخی از روابطی که می تواند بر روی خدمات مستقیم بر جامعه پزشکی داشته باشد، دچار تکدر خاطر است.
وی ادامه داد: انتظار می رود دولت در تلطیف فضای عمومی و رسیدن به این که جامعه پزشکی به عنوان گروه مرجع در کنار آحاد شهروندی، سلامت را به ثمر برساند، در این زمینه نیازمند آن هستیم که جامعه

پزشکی با رغبت و با انگیزه و به شکل های مختلف برای رسیدن به تامین امنیت، حرکت کند.
رئیس سازمان نظام پزشکی، در پایان تصریح کرد: نظام پزشکی در کنار جامعه پزشکی به وزارت بهداشت و دولت کمک می کند تا دل مشغولی های جامعه پزشکی مرتفع شود چرا که همدلی و همزبانی از مصادیق روشن جامعه پزشکی است که در حال خدمت رسانی به مردم کشورمان هستند.


عنوان صفحه : بهترین تمرینات چربی‌سوزی در منزل

برای خیلی‌ها پیش می‌آید که یا فرصت باشگاه رفتن ندارند یا اینکه بعضی روزها این امکان برایشان فراهم نیست، در چنین حالتی شاید نگرانی و سردرگمی پیش آید که چگونه برنامه ورزشی یا کاهش وزن خود را ادامه دهند. در این مطلب مجله علم ورزش ۸ فعالیت ورزشی برای چربی سوزی بدن به شما معرفی می کند که می‌توانید در منزل هم انجام دهید.این فعالیت‌ها نه تنها باعث افزایش متابولیسم بدن شما می شود بکله حتی در سایر روزها نیز این مهم تداوم دارد.
 
اسکیت
 
سوزاندن ۴۲۵ کالری در ۳۰ دقیقه
 
در این لیست اسکیت در جایگاه اول قرار دارد. درگیری کل بدن و حرکات موزون و هماهنگ به طرفین و بدون فشار اضافی بر روی عضلات اسکیت را یکی از برترین ورزش‌ها برای چربی سوزی بدن تبدیل کرده است.
 
با رعایت نکات ایمنی، استفاده از کلاه و محافظ زانو و آرنج با سرعتی یکنواخت ورزش کنید و همزمان با چربی سوزی بدن از فعالیت خود لذت ببرید.
 
دویدن
 
سوزاندن ۳۷۴ کالری در ۳۰ دقیقه
 
عضلات بزرگ و اصلی دویدن که شامل پاها، لگن و تنه می‌شوند، بزرگترین عضلات سوزاننده چربی در بدن هستند. برای نتیجه بهتر می‌توانید دستان خود را کنار بدن تاب دهید و به سمت جلو خم نشوید. روان و نرم بدوید و برای گرفتن ضربه به پاها هنگام فرود بر روی پاشنه فرود آیید سپس ادامه حرکت را به وسط پا و سپس پنجه پاها منتقل کنید.
 
طناب زدن
 
سوزاندن ۳۴۰ کالری در ۳۰ دقیقه
 
طناب زدن یکی از بهترین فعالیت‌های خانگی برای چربی سوزی بدن است. با سرعتی ملایم و آهنگی موزون تمرین را شروع کنید. نیازی به پرش زیادی ندارید، تنها کافی است طناب را در هر بار پرش از زیر پای خود رد کنید. اگر طناب ندارید، نگران نباشید تمرین را بدون طناب انجام دهید. می‌توانید سرعت طناب زدن را به طور متناوبی سریع و آهسته تغییر دهید و از انواع مدل های طناب زنی مثل پرش یک پا، پرش دو پا و جاگینگ استفاده کنید.
 
 
حلقه هولاهوپ
 
سوزاندن ۳۰۰ کالری در ۳۰ دقیقه
 
یک حلقه مخصوص افراد بزرگسال تهیه کنید. این حلقه‌ها نسبت به حلقه کودکان بزرگ‌تر و سنگین‌تر هستند که باعث چرخش راحت تر حلقه می‌شود. برای انتخاب سایز حلقه کافی است حلقه را جلو خود روی زمین بگذارید. لبه بالایی حلقه باید تا زیر سینه شما برسد. برای شروع یک پا را جلو و پای دیگر را عقب گذاشته و هنگام چرخش حلقه وزن بدن را متناوباً به پای جلو و عقب منتقل کنید و به آرامی حلقه را دور کمر خود بچرخانید. اگر در ابتدا مهارت کافی در انجام این تمرین ندارید نا امید نشوید، با تمرین روزانه می‌توانید مهارت خود را بالا ببرید و در عین حال از چربی سوزی بدن لذت ببرید!
 
تنیس
 
سوزاندن ۲۷۲ کالری در ۳۰ دقیقه
 
تصور اینکه برای بازی کردن تنیس نیاز به زمین تخصصی تنیس و یک راکت حرفه‌ای و یک پارتنر (شریک تمرین) دارید، کاملاً اشتباه است. کافی است راکت و توپ را بردارید و در یک زمین مسطح نزدیک یک دیوار یا پارکینگ که بتوانید به توپ ضربه بزنید، شروع به تمرین کنید.
 
از ضربات فورهند و بک‌هند به طور متناوب استفاده کنید. به اندازه‌ای از دیوار فاصله بگیرید که نیاز به ضربات قوی برای رفت و برگشت توپ داشته باشید. یک هدف بر روی دیوار تعیین کنید و حداقل در هر بار تمرین ۵۰ الی ۱۰۰ بار به توپ ضربه بزنید.
 
رقص
 
سوزاندن ۲۲۱ کالری در ۳۰ دقیقه
 
رقص نه تنها باعث چربی سوزی بدن بلکه باعث بالا رفتن نشاط و روحیه شما و متابولیسم بدن می‌شود. یک آهنگ مفرح با ریتم رقص انتخاب کنید و تا پایان آهنگ به رقصیدن ادامه دهید. کمی استراحت کنید و برای دور بعد یک آهنگ با ریتم تندتر انتخاب کنید. هنگام رقص دست ها را به طرفین و بالا حرکت دهید.
 
راه رفتن شدید
 
سوزاندن ۱۷۰ کالری در ۳۰ دقیقه
 
یک پیاده روی تفریحی اما سریع همراه با یک پارتنر برای چربی سوزی بدن مفید است. کافی است کمی سرعت راه رفتن را بیشتر کنید تا حدی که نتوانید یک مکالمه راحت و بدون توقف را انجام دهید. برای به کارگیری بهتر عضلات بزرگ بدن و چربی سوزی بیشتر، گام‌های کوتاه و سریع بردارید و دست‌ها را به عقب و جلو تاب دهید. برای کسب نتیجه بهتر ۲ دقیقه پیاده روی با شدت متوسط و یک دقیقه پیاده روی با حداکثر سرعت انجام دهید.
 
تمرین کوهنورد
 
بهترین تمرینات ورزشی برای چربی سوزی بدن در منزلاین تمرین پلایومتریک را برای کالری سوزی بیشتر و تقویت لگن، ران‌ها و کل بدن امتحان کنید. دست ها را روی زمین بگذارید و پاها را رو به عقب دراز کنید. به نوبت پاها را به طرف داخل بدن بیاورید به نحوی که زانو تا محدوده آرنج و مماس با آن جلو بیاید، سپس پا را عوض کنید. حرکت پاها را پشت سر هم و بدون مکث انجام دهید. این حرکت را ۲۰ بار تکرار کنید.


عنوان صفحه : موثرترین برای کوچک کردن شکم

همه افراد از انباشته شدن چربی در دور شکم نگران می شوند،اما نمی دانند که چه راهکاری برای کاهش این چربی وجود دارد.
همانطور که در گزارش قبلی اشاره شد با ورزش، رژیم، خواب  و مدیریت استرس  تا کنترل چربی شکمی فاصله کمی داریم. اگر این راهکارها جدی گرفته شود، علاوه بر داشتن شکمی کوچک که برای اکثر افراد مهم است ،به میزان زیادی به سلامت فرد هم کمک می شود.

به گزارش ویرلن ؛ در مورد رژیم غذایی با توجه به اینکه هر برنامه غذایی برای فرد خاصی با شرایط فیزیکی و سلامت وی طراحی شده است،ما فقط پیشنهاد هایی را عنوان کردیم و در مورد اهمیت خواب و مدیریت استرس نیز توضیحات کافی مطرح کردیم. اما از آنجاییکه بدن انسان قدرت سازگاری با هر شرایطی را دارد پس اگر شما شوک بی غذایی را نیز به بدن خود وارد کنید، بدن بعد از مدتی نسبت به این اتفاق سازگار شده و دیگر در اثر نخوردن وزنی از دست نمی دهد. در این میان تنها روشی که بدن در مقابل آن مقاوم نشده و در هر شرایطی واکنش مثبت در قبالش دارد ورزش کردن است. حال اینکه چه نوع ورزشی برای رسیدن به این مهم ما را یاری می کند؟

برای کوچک شدن شکم ورزش های هوازی را جدی بگیرید
یک متخصص طب فیزیکی دویدن را ساده ترین و موثرترین  روش برای لاغری و آب‌ کردن چربی‌ها ی ناحیه شکم و در نتیجه صاف شدن شکم می داند که البته برای افراد جوان‌تر یعنی حداکثر تا ۴۵ سال توصیه می‌شود.

به طور کلی فعالیت هوازی شامل پیاده روی با شدت مناسب، دویدن ،ورزش ایروبیک ،دوچرخه سواری طناب زدن و یا استفاده از دستگاه هایی همانند تردمیل،انواع دوچرخه ثابت و غیره  و الپتیکال است .با انجام این ورزش ها  در مدت زمان مشخص و با شدت مناسب که بهتر است با برنامه ریزی توسط مربیان ورزشی صورت بگیرد شما می توانید چربی های اضافی بدن در تمامی نواحی بدن از بین ببرید.این گام اول برای از بین بردن چربی در نقاط مختلف بدن بخصوص شکم و پهلو هاست.

انجام تمرینات مخصوص شکم
پس از اینکه فردی که دارای اضافه وزن و یا بدن نامتناسب است با انجام فعالیت هوازی توانست مقدار قابل ملاحظه ای از چربی های اضافی خود را از بین ببرد در مرحله بعدی برای برگرداندن پوست بعضی از نقاط  بدن که بدلیل انباشته شدن چربی از شکل اصلی خود خارج شده وظاهرخوبی ندارد به حالت قبلی خود وهمچنین تقویت عضلات بخصوص در ناحیه شکم که باعث داشتن فرم ظاهری بهتری می شود باید انواع حرکات شکمی یا به قول عامیانه مردم حرکات درازو نشست را انجام دهد که برای کسب نتیجه بهتر و جلوگیری از آسیب های احتمالی کمر و گردن که در نتیجه اشتباه انجام دادن حرکات حاصل می شود،بهتر است با مشورت مربیان ورزشی باشد.

باید توجه داشت که انجام حرکات درازو نشست برای همه افراد قابل اجرا نیست زیرا زمانی که فرد دراز و نشست انجام می دهد فشاری روی دیسک های کمری وارد می شود و افراد سالم فقط در صورتی می توانند این حرکات ورزشی را انجام دهند که ماهیچه های پایدارکننده را تقویت کرده باشند. پس از این که ماهیچه ها تقویت شد، فرد می تواند این ورزش ها را با یا بدون دستگاه انجام دهد.

تمرینات شکمی با وزنه یا بدون آن؟
پیشنهاد می شود که برای انتخاب برترین تمرینات شکمی  افرادی که دارای اضافه وزن زیاد هستند،ابتدا انجام دادن تمرینات هوازی را جدی بگیرند و پس از کاهش مقداری از وزنشان باید از حرکات مناسب برای شکم و پهلو البته بدون استفاده از وزنه و زیر نظر مربی انجام دهند و در صورتیکه درصد و میزان چربی نواحی شکمشان کاهش پیدا کرد براساس برنامه ای که مربی پیشنهاد می دهد برای فرم گرفتن و مشخص شدن عضلات شکم از وزنه در تمرینات شکمی بهره ببرند.این برنامه تمرینی ویژه افراد غیر حرفه ای است که به سلامت و تناسب اندام خود اهمیت می دهند.

اما در بین ورزشکاران حرفه ای همیشه بر سر این نکته که آیا برای تمرین دادن عضلات شکم نیازی به استفاده از وزنه هست یا خیر؟ اختلاف نظر بسیاری بوده و هست.  مربیان و ورزشکارانی که استفاده از وزنه را لازم می‌دانند استدلالشان این است که عضلات شکم هم مثل هر گروه عضلانی دیگر نیاز به اضافه بار دارند تا بتوانند بزرگ‌تر و قوی‌تر شوند. اما آن‌دسته از افرادی که با وجود وزنه در تمرین شکم مخالفت دارند می‌گویند به کارگیری وزنه باعث ساخته شدن عضلات شکم شده و در نتیجه منجر به ضخیم‌تر شدن بخش میانی بدن و سایز کمر می‌گردد.

هیچ‌ یک از این دو نظریه به طور کامل درست یا غلط نیستند. اما تعداد معدودی از افراد هستند که تا به حال توانسته‌اند آن‌قدر سایز عضلات شکم را زیاد کنند که در نهایت منجر به بیشتر شدن سایز کمر شده باشد. برای یک فیتنس کار و یا کسانی که فقط به دنبال تناسب اندام هستند ، شاید داشتن شکمی صاف خیلی بهتر از داشتن تکه‌های شکم درشت و برآمده باشد.

عضلات شکم صاف و توسعه نیافته دوبعدی دیده می‌شوند. حتی اگر بدنتان فوق‌العاده کم‌چربی و خشک باشد. عضلاتی که به خوبی تمرین داده نشده باشند جلب توجه نخواهند کرد. از سوی دیگر عضلات شکمی قوی و رشد کرده خیلی خوب نظرها را جلب می‌کند. در واقع مزیت داشتن اندکی ضخامت در عضلات شکم این است که با مقدار وجود کمی چربی هم، باز قابل رویت است ، که البته بدنسازان عضلات ۶ تکه برجسته و درشت را می‌خواهند.

در نهایت تصمیم گیرنده خود افراد هستند که براساس هدفشان از تمرینات شکمی تمایل به استفاده از وزنه را دارند و یا تمرینات شکمی بدون وزنه را ترجیح می دهند.اما در صورتیکه تمایل به استفاده از وزنه در تمرینات شکمی هستید،باید بدانید که نیاز به ‌ وزنه آنقدر سنگین نیست که شما فقط قادر باشید در هر ست ۸ الی ۱۰ تکرار بزنید و از طرف دیگر وزنه نباید آن‌قدر سبک باشد که مقاومتی برایتان ایجاد نکند. دامنه تکراری بین ۱۵ الی ۲۰ برای اجرای حرکات شکم با وزنه مناسب است.یعنی وزنه ای انتخاب کنید که بتوانید در هرست ۱۵ تا ۲۰ تکرار داشته باشید.

توصیه های مهم در تمرینات شکم
-یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات بسیاری از ورزشکاران که به باشگاه مراجعه می‌کنند ،‌ انجام بیش از حد تمرینات شکم و پهلو به منظور لاغری است .باید توجه کرد که همانطور که در بدنسازی اکثر رشته های ورزشی وقتی یک روز روی عضله خاصی کار می کنیم،روز بعد به آن عضله استراحت می دهیم و تمرینات سایر عضلات را انجام می دهیم. این قانون باید در مورد عضلات شکم هم رعایت شود و هر روز نباید حرکات مخصوص به این ناحیه را انجام داد.

کتی کیلرمربی و نویسنده کتاب  تمرین های کتی برای هنر پیشگان در این باره می گوید: تمرین های شکمی برای ۳ تا حاکثر ۵ روز (البته در موارد خاص) در هفته موجب می شود شما عضلات سفت، و شکم صافی پیدا کنید و بیشتر ازآن صحیح نیست.

-انجام تمرینات شکم و پهلو ( و به طور کلی تمرین با وزنه ) به منظور از بین بردن چربی‌های شکم باید متناسب با رژیم غذایی باشند ، تنها با ورزش به سختی می‌توان به وزن مطلوب رسید .
– تمرین بیش از حد شکم می‌تواند موجب ناراحتی در ناحیه‌ی کمر شود . بیش از میزان توصیه شده به تمرین این ناحیه نپردازید .

-اگر مایل به رسیدن سریع‌تر به هدف هستید بهتر است برنامه‌ی غذایی خود را بیشتر تحت نظر داشته باشید یا مدت تمرینات هوازی خود مانند دوچرخه سواری ، پیاده‌روی ، دو و شنا را زیادتر کنید.

-حرکات شکم را به آرامی انجام دهید ، انجام سریع آنها نه تنها اثر کمتری خواهد داشت ، بلکه ناحیه‌ی کمر شما را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.

– برخی معتقدند که تمرینات شکمی باید نیم ساعت طول بکشد تا مفید باشد ،اما اگر نیم ساعت طول بکشد تا شما احساس کنید عضلات شکمتان در تحرک هستند، پس به طور حتم حرکات را اشتباه انجام می دهید.نحوه انجام دادن حرکات را مجدد بازبینی نمایید و بر روی مدت زمان تمرکز نکنید. همیشه کیفیت مهم تر از کمیت است.


عنوان صفحه : جزئیات تغییرات آیین نامه انتخاب دانشجویان نمونه

دکتر صدیقی در ادامه در مورد حداقل معدل کل دانشجویان نمونه اظهار کرد: حداقل معدل کل دانشجویان مقطع کارشناسی 16، مقطع کارشناسی ارشد 17، ‌دکترای حرفه‌ای 16، دکترای تخصصی 17 و کارشناسی ارشد پیوسته 16 تعیین شده است. حداقل سابقه دانشجویی در مقطع کارشناسی پس از چهار نیمسال، مقطع کارشناسی ارشد پس از دو نیمسال، مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه‌ای پس از شش نیمسال، مقطع دکترای تخصصی بالینی پس از دو سال و دکترای تخصصی پس از آزمون جامع است. همچنین سن داوطلبان نباید بیش از 40 سال باشد.


عنوان صفحه : بزرگترین گردهمائی پزشکان و کادر آموزشی و درمانی دانشگاه آزاد اسلامی در سمینار آموزشی طرح تكريم بيماران و اربا

 دکتر جنابیان رئيس بيمارستان بوعلي با تاکید بر اینکه در دنياي امروزي مهمترين اصل تحول در سازمان ها مشتري مداري و حفظ ارزش و كرامت انساني و پاسخگو بودن به آنان به عنوان يك وظيفه است تصریح نمود : هدف اصلی از برگزاري اين سمينار ياد آوري اهميت ، باز آموزي و ارتقاء دانش و مهارتهاي كاركنان بيمارستانهاي آموزشي – درماني درنحوه برخورد با بيماران ، خانواده هاي بيماران و دانشجويان بوده است زیرا برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری به عنوان يكي از مهمترين و مؤثرترين برنامه ها در طرح تحول نظام سلامت شناخته شد ه است .
رئيس بيمارستان بوعلي افزود : اين برنامه كه در سراسر كشور به خصوص بيمارستانهاي آموزشي درماني با نام طرح تكريم ارباب رجوع و در راستاي سياست مردم سالاري دولتي در حال اجرا است ، مي تواندنقطه عطفي در جهت بهبود و توسعه بيمارستان باشد .
وي با اشاره به پاره اي از بندهاي طرح تكريم بيماران و ارباب رجوع بيان داشت : زماني رضايت مردم و ارباب رجوع از سيستم وبيمارستان حاصل مي آيد كه در درجه نخست اعتقاد كامل به نقش و جايگاه مشتري و ارباب رجوع دربقاء و تداوم كاري سازمان و همچنین آشنائی مراجعين با وظائف و مسئوليتهاي بيمارستان و پرسنل اعم از پزشكان ، پرستاران ، كاركنان وجود داشته باشد .
رئیس بیمارستان بوعلی با تاکید براهمیت بیمار و جایگاه خانواده های انها در ارائه مراقبت و کیفیت توآم با تکریم و حفظ کرامات انسانی متذکر شد داشتن برخورد مناسب با بیمار و همراهان مکمل ارائه خدمات باکیفیت در بیمارستان است وهر يك از این عوامل راه هاي رسيدن به هدف را هموار می سازد .
وی آگاهي مردم از نحوه و مراحل انجام کارها ، آشنائي مراجعين و خانواده هاي آنان با قوانين و مقررات مربوط به فعاليت ها ، بوجود آوردن محيطي جهت بيان نظرات و پيشنهادها و احيانا شکايات مردم ، استفاده از نظرات مردم و کارشناسان جهت اصلاح روشهاي انجام کاررا موجب افزايش اثر بخشي و کارائي در بيمارستان و کسب رضايت ارباب رجوع از بيمارستان برشمرد .
دكتر جنابيان در باره هدف از برگزاري اين سمينار اعلام نمود : ياد آوري اهميت ، باز آموزي و ارتقاء دانش و مهارتهاي كاركنان بيمارستانهاي آموزشي – درماني در برخورد با بيماران ، خانواده هاي بيماران و دانشجويان بوده است .
شايان ذكر است : در این سمینار آموزشی که با استقبال چشمگير اساتيد ، پرستاران و كارمندان بيمارستان هاي تحت پوشش واحد علوم پزشكي روبرو شد ٰ دکترآرش جنابيان رييس بيمارستان بوعلي ، دكتر خليل علي محمد زاده معاونت دانشجويي ، فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي حجه السلام و المسلمين تاج آبادي نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاه ، دكتر راز افشاء عضو هيات علمي و استاد روانپزشكي و دكتر ميرزايي مدير بيمارستان بوعلي با پرداختن به زواياي گوناگون اجتماعي ، فرهنگي ،اخلاقي انساني و فني به بررسي و تحليل موضوع تكريم بيماران و ارباب رجوع پرداختند .

 


عنوان صفحه : اولین استاد تمام پرستاری ایران

دکتر مهوش صلصالی: تجربه نجات زندگی انسان ها باعث شد شخصیت من طور دیگری شکل بگیرد
 
دکتر مهوش صلصالی، اولین استاد تمام پرستاری ایران است زنی قوی، با صلابت، بسیار مهربان و دوست داشتنی که سال های سال زندگی دور از خانواده را برای انجام تعهدی که شاید خیلی ها به سادگی از کنارش گذشتند، تجربه کرد.

"باور نکردنی است" شاید این عبارتی است که بعد از خواندن داستان زندگی دکتر مهوش صلصالی، اولین استاد تمام پرستاری ایران به زبان می آید. زنی قوی، با صلابت، بسیار مهربان و دوست داشتنی که سال های سال زندگی دور از خانواده را برای انجام تعهدی که شاید خیلی ها به سادگی از کنارش گذشتند، تجربه کرد. دکتر صلصالی در حالی که به درخواست خود و با کمال میل درخواست بازنشستگی داده بود، با لبخندی دلنشین از ماندن در کشور و انجام تعهداتش ابراز رضایت کرد.

خودتان را معرفی کنید و بیوگرافی کوتاهی از سبقه خانوادگی تان بفرمائید.

دکتر مهوش صلصالی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. در یک خانواده فرهنگی بدنیا آمدم؛ پدرم دبیر دبیرستان و مادرم معلم بود. مادر خیلی کوتاه به دلیل تولد برادرم شغلش را کنارگذاشت و به وظیفه مادری پرداخت. دوران ابتدایی را در دبستان تخت جمشید در منطقه 8 تهران گذراندم. دوران دبیرستان را در مدرسه شاهین دژکه جزو دبیرستان ملی، دبیرستان های غیر انتفاعی فعلی بشمار می رفت، به اتمام رسانده و دیپلم را گرفتم.

چطور وارد رشته پرستاری شدید؟
می توانم به جرات بگویم بیشتر این سال ها را شاگرد اول و شاگرد ممتاز بودم. تقریبا تا سال 12 دبیرستان، معدل کمتر از 19 نداشتم تا اینکه در سال آخر قانون به صورتی شد که همه ورقه های امتحانی درمنطقه تصحیح می شد و بعد مطلع شدم که معدلم 67 .17 شده است؛ این مسئله بسیار غیر عادی بود. باورم نمی شد معدلم از 19 به 67 .17 رسیده باشد. بنابراین درخواست اعتراض دادم وخواستم اعتراضم را به منطقه منتقل کنند. بعد از مدتی یکی از معلم های دبیرستان به من صادقانه گفت که چونکه دبیرستان در منطقه اول شده و شما هم جزو رتبه های اول بودید در نتیجه این اعتراض رد نشده است. باور داشتم به اینکه احتمالا نمره ها درست است. درآن سال غیر از نمره ای که برای کنکور کسب می شد، معدل دیپلم حرف اول را می زد. معدلم افت کرده بود و در نتیجه فقط توانستم یکسری رشته های خاص را شرکت کنم. ضمن اینکه پدرم تاکید می کرد به شهرهایی مثل اهواز که هوای گرمی دارد یا شهر های دور افتاده نروم. بالاخره در سال 55 – 1354 درسم را در رشته ی پرستاری در اصفهان شروع کردم. تقریبا برای ادامه تحصیل دودل بودم؛ می خواستم حتما رشته پزشکی بخوانم یا اینکه برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروم؛ تا اینکه رئیس دانشکده با من چندین بار صحبت کرد و گفت معدل خوبی دارید و به نظرمی آید می توانید در این حرفه خیلی خوب رشد کنید؛ بسیار علاقه دارم که در این رشته بمانید. ما تضمین می کنیم بعد از اینکه لیسانس را گرفتید، برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد و دکتری شما را به انگلستان بفرستیم. به این دلیل من قبول کردم که در رشته پرستاری درسم را بخوانم. زمان انقلاب بود و می دانستم اگر درسم بخاطر یکسری واحدها بماند، به تعویق می افتد و ممکن است نتوانم آن را ادامه دهم. در زمان انقلاب امتحانات نهایی را سریع گرفتند و ما فارغ التحصیل شدیم. در حدود 3 سال یا 5 .3 سال توانستم لیسانس بگیرم.

بعد از اتمام کارشناسی در سابقه تان تجربه ورود به بیمارستان و کار بالینی را داشتید؛ شما که مشتاق ادامه تحصیل بودید چطور شد راه بیمارستان را انتخاب کردید؟
دانشگاه ما بعد از فارغ التحصیلی، دانشجو های رتبه اول و رتبه های بالا را برای این که در رشته های آموزش وارد شوند، برای خودش نگه می داشت؛ اما چون بعد از انقلاب بود و دانشگاه ها بسته شده بود؛ بنابراین این امکان وجود نداشت که بلافاصله بعد از تحصیل بتوانم در آموزش وارد شوم. پس در بیمارستانی در اصفهان به نام بیمارستان امداد شروع به کار کردم.

ورودتان به بیمارستان در قالب طرح بود؟
آن زمان طرح نبود؛ چیزی شبیه طرح بود. ما شهریه نمی دادیم و بنابراین دانشگاه از ما تعهد می گرفت که 2 برابر مدت تحصیل برای دولت کار کنیم. من شاگرد ممتاز بودم و به همین خاطر من را در همان دانشگاه نگهداشتند؛ این شاگرد ممتاز بودن یک جورایی به ضررم تمام شده بود. همه به شهرهای خودشان می رفتند اما غبرایی، رئیس وقت دانشکده که در حال حاضر همکار و دوست صمیمی برای من هستند، دوست داشت در آنجا بمانم. کارم را در بیمارستان امداد در بخش داخلی جراحی شروع کردم و بعد به دلیل اینکه خانواده ام تهران بودند توانستم ردیفی از تهران بگیرم و خودم را از اصفهان به تهران منتقل کنم.

باز هم در فیلد درمانی؟
بله؛ به دلیل اینکه کلا دانشگاه ها بسته بود. در نتیجه وقتی به تهران منتقل شدم در دانشکده پرستاری مشغول به کارم شد. درخواست خودم بودکه دانشکده پرستاری آذرمیدخت به من ردیف دادند؛ گفتند می توانید همان جا باشید و یا به عنوان مربی به بیمارستان بروید. گفتم ترجیح می دهم به بیمارستان و به بخش های تخصصی هم بروم. درنتیجه کارم را در سال 1360 -1359 در بخش ویژه ICU بیمارستان انقلاب درخیابان پاستور شروع کردم. در آن زمان در بخشICU تعداد مریض ها بسیار بالا بود؛ یکسری بمب گذاری هایی اتفاق افتاده بود و مجروح های زیادی را آنجا می آوردند. بخشICU بسیار بخش فعالی بود و من هم جوان و بسیارکم سن بودم وسابقه کاری نداشتم. چون پدرم فرهنگی بود و دوست داشت که بچه هایش را یکسال و نیم، دوسالی زودتر به نظام آموزشی وارد کنند؛ من چیزی حدود 5 .5 ساله بودم که وارد دبستان شدم. علاوه بر این 3 سال درسم راتمام کرده بودم و درنتیجه درشروع کارم به عنوان پرستار در بخش ویژه سن وسال زیادی نداشتم. واقعیت همانطور که گفتم در ابتدا خیلی علاقه نداشتم به اینکه در رشته ای جز پزشکی وارد شوم اما تحمل اینکه بمانم و یک سال دیگر بخوانم را هم نداشتم. فکر می کردم با قول هایی که به من دادند و انرژی که در خودم می دیدم بالاخره می توانم درسم را ادامه دهم و درنتیجه زمان را یک سال از دست ندهم. خیلی زود درگیر کار شدم و وقتی که وارد حرفه شدم با خودم قرار گذاشتم که باید یک پرستار واقعی باشم. ولی با علاقه ای که داشتم؛ توانستم خیلی خوب کارکنم و تجربیات بسیار خوبی کسب کنم.

ببخشید میان کلامتان؛ علاقه داشتید؟ یعنی دوران تحصیل شما را به پرستاری علاقه مند کرده بود؟
خب؛ دانشگاه ما یک دانشگاه شیک و تر تمیز بود. اساتید، اساتید خارج از کشور بودند. انگلیسی و هندی بودند بیشتر وقتها ما باید با زبان انگلیسی با آنها ارتباط برقرار می کردیم. آن زمان کلاس آزمایشگاه داشتیم و خانمی به نام  "ایران منش" که از نظر سواد بسیار معروف بود، مدرس ما بود. ایشان به عنوان رول مدل، تاثیر خیلی مثبتی روی ما داشت. ضمن اینکه شاگرد اول دوره بودم. حدود 8 یا  9 ماه از زمان تحصیل ما گذشت تا اینکه وارد قسمت بالین شدیم. وقتی برای اولین بار وارد بیمارستان هزارتختخوابی رضا شاه (شریعتی فعلی) و بخش داخلی شدم و بیماران را دیدم، واقعیت اینست که احساس خوبی نداشتم.

همان اصفهان؟
بله؛ در اصفهان. وقتی که داخل بخش رفتم مربی بیماری را به من سپرد و گفت شما باید از او مراقبت کنید. من فکر می کردم هنوز توان چنین کاری را ندارم؛ گیج  شده بودم و نمی دانستم الان که بالای سر مریض رفتم باید از کجا شروع کنم؟ درنتیجه تجربه خوبی نداشتم. وقتی به خوابگاه برگشتم با خانواده ام در تهران تماس گرفتم وگفتم سریع دنبال من بیایید؛ من می خواهم  برگردم. این برنامه 3 -2  مرتبه تکرار شد و بالاخره به همین شکل یکسال از تحصیل من گذشت.
 بعد از آن در سال های بعدی مرتضوی که از اساتید شهید بهشتی هستند و الان بازنشسته شدند و دکتر عابد سعیدی از اساتید من که فردی بسیار علمی بودند تاثیر خوبی در من گذاشتند. آنها بر اساس کتاب لاک من و برونر به ما تدریس می کردند و خب؛ خیلی احساس غرور می کردم. ولی وقتی که به بیمارستانها می رفتم جو را طور دیگری می دیدم و آموزش ها یک جورهایی مشکل داشت. فکرمی کردم که شاید واقعا جایگاه خوبی برای من نباشد.

پدرتان،به طور خاص، به این تصمیم های ناگهانی برای برگشت به تهران چه عکس العملی نشان می داد؟
پدرم شاید هر یکی دو ماه یکبار به اصفهان می آمد که من را برگرداند و من انصراف بدهم. مسئولین با ما صحبت می کردند و می گفتند نه این دانشجوی خیلی خوبیست و می ماندیم. این اتفاقات را به عنوان تجربیات نه خیلی خوب در دفتر خاطراتم می نوشتم و بعد بعضی وقتها در خوابگاه، گریه می کردم که چرا بیمارستانها این گونه است؟ مریض ها چقدر بدحالند و ما نمی توانیم کار زیادی برایشان انجام دهیم. همین حالت های بین ماندن و رفتن و اینکه عدم اطمینان به این که می توانم فردی مثبت و مفید باشم در من وجود داشت تا اینکه فارغ التحصیل شدم.

شما با همین روحیه فارغ التحصیل شدید؛ بعد از آن چه کردید؟
از اینکه می خواستم به تیم آموزشی بروم خوشحال بودم. فکر می کردم یک چیز هایی در بیمارستان هست که من نمی توانم آن را تغییر دهم. پس بهتر است که به آموزش بروم و بتوانم به دانشجوها آموزش خوبی داده و آنها را برای کار پرستاری آماده کنم.

از صحبت هایتان این طور بر می آید که هیچ آمادگی و یا شاید علاقه ای برای ورود به بیمارستان و کار بر بالین بیماران نداشتید. دوران کارتان دربالین چطور گذشت ؟
کار را باتمام سختی هایش زمانی خیلی خوب تجربه کردم و الان آن دوران را قدر می نهم. در سال 61 -60 خانمی بنام مولوی سرپرستار بخش ICU بیمارستان انقلاب بود؛ بسیار اهل کار بود و از نظرعلمی وکاربردی خیلی روی من تاثیر داشت. در واقع او مرا آماده کرد که یک پرستار واقعی باشم. برای اینکه مریض هایی که آنجا خوابیده بودند مریض های فوق العاده بد حالی بودند و جانشان در دست ما بود. در ابتدا به خاطر این که هنوز سن بالایی نداشتم برایم خیلی سخت بود با مریضی که در حال مرگ است و به او دستگاه های مختلف وصل است، کارکنم. از طرفی فکر می کردم باید این کار را انجام دهم. درنتیجه این باعث شد که بسیاری از کارها را درآن زمان یاد بگیرم و در واقع فکر کنم که من باید پرستار خوبی باشم. در شیفت های مختلف، صبح، عصر، شب با مریض های بد حال درگیر شدم و تجربیات زیادی به دست آوردم. هیچ وقت یادم نمی رود یکی از بیماران را که مجروح جنگی بود؛ جوان بسیار خوش قیافه و از نظر اخلاقی بسیار عالی، ترکش خورده بود و یک لوله ی تراکئوستومی داشت و تشنه ی هوا بود. چند روز بعد هم متاسفانه فوت کرد. همانطور که به عنوان یک پرستار به من نگاه می کرد، چشمانش پر از خواهش برای نفس کشیدن و در عین حال پر از عشق به وطن بود. من تا صبح از او مراقبت می کردم. سعی می کردم هر نیازی دارد برآورده کنم. تجربه دیگری که هیچ گاه از یادم نمی رود یک پسر 13 -12 ساله ای بود که از روی نردبان افتاده و دچار آسیب سر شده بود. دکتر برزویه و دکتر طباطبایی اساتیدی بودند که در آن بیمارستان به عنوان جراح مغز و اعصاب کار می کردند. هماتومی ای که بر اثر ضربه در جمجمه ایجاد شده بود را تخلیه کرده بودند ولی بچه، خیلی بد حال بود. وقتی که من شیفت صبح بودم؛ پسر جوانی حدود 22 -20  ساله پیش من آمد و گفت: "از شما خواهش می کنم کمک کن که حال برادر من خوب شود، من در این دنیا فقط همین یک برادر را دارم. شاید دلیل اینکه از نردبان افتاد من بودم. برای اینکه من از او خواستم این کار را بکند. بنابراین من تا آخر عمر از نظر وجدانی ناراحتم." من برای این بچه، 3 شیفت پشت سرهم، 3 روز در بیمارستان ماندم. گفتم من باید به این بچه کمک کنم، می ترسیدم اگر از بیمارستان بروم وشیفت را تحویل بدهم با آن دقتی که من او را چک می کنم، چک نشود. وقتی که اوضاعش خوب شد و مرخص شد؛ حس کردم که چقدر حرفه خوبی را انتخاب کرده ام.
وقتی تازه درسم تمام شده بود؛ این تجربه را در بیمارستان اصفهان هم داشتم. ساعت نهار بود ومی خواستم بروم سمت نهارخوری دیدم که دختر خانمی با لباس های محلی بختیاری کنار اورژانس نشسته بود، دلش را گرفته بود و بی تابی می کرد و پدرش بالای سرش گریه می کرد و می گفت که کسی در اورژانس به او جواب نمی دهد. بردمش اورژانس و سریع CBC برایش دادیم و مشخص شد که CBC او بالاست. حدس می زدم که حتما باید آپاندیسیت خیلی حاد باشد. دکتر تدین نامی آن موقع که در اتاق عمل بود. عمل هایش تمام شده بود و داشت لباس می پوشید. رفتم جلوی در اتاق عمل از او خواستم که جان او ر ا نجات دهد. گفت: " امان از دست دل رحمی های تو." مریض عمل و به بخش منتقل شد. فردای آن روز دکتر برای ویزیت مریض آمد و به پدرش گفت دختر شما را ایشان نجات داد. اگر 2 دقیقه دیرتر به اتاق عمل می رفت آپاندیسیت پاره شده بود و احتمال زنده ماندنش تقریبا هیچ بود.

در اوج بی علاقگی بدل به پرستاری وظیفه شناس شدید؟!
من همه کار برای مریض های بدحالی که در بخش ویژه می خوابیدند و هوشیاری نداشتند انجام می دادم. از ابتدایی ترین کاری که یک نیاز فیزیولوژیکی است تا یک کار علمی. مریض ها را به دستگاه وصل می کردم، چک می کردم، نمونه خون ها را خودم می گرفتم. بسیاری از کارها را خودمان انجام می دادیم. آنقدر عالی کار می کردیم که پزشک های متخصص کاملا به ما اعتماد می کردند. ما در بیمارستان به عنوان نرس های ویژه کار بسیار معروف شده بودیم.
تجربه نجات زندگی انسان ها باعث شد که شخصیت من طور دیگری شکل بگیرد. اول خیلی با غرور بودم شاید به دلایل تربیت خانوادگی ام فکر می کردم که نباید خیلی کارها را برای مریض ها انجام دهم. همیشه همه چیز برایم حاضر بود. فکر می کردم خیلی کارها را نباید انجام  دهم. چرا؟ چون من تحصیل کرده ام، لیسانسم، این و آنم، شاگرد اولم. اینها دیگر در آنجا معنایی نداشت. اینها باعث شد نگاه من به این حرفه عوض شود و سعی کردم در مقاطع بالاتر که رفتم همین نگرش را در دانشجوهایم ایجاد کنم. من واقعا پرستاری را یک علم انسانی می دانم. همیشه به دانشجوهایم این تجربیات را می گویم. می گویم بایدتکلیفتان را با کار و حرفه تان مشخص کنید. اگر واقعا نمی توانید از خودتان بگذرید و مراقبت لازم را داشته باشید، این رشته را ترک کنید.

کارتان در بیمارستان چقدر طول کشید و چه زمان به آموزش بازگشتید؟
تقریبا من از سال 60 تا سال 63 -62 در بیمارستان بودم و در بخش ویژه کارکردم؛ مدتی هم در بخش جراحی زنان بودم. سرپرستار بخش شدم. دوست داشتم کارم را خوب انجام دهم و به همین خاطر بیمارستان خیلی زود روی کار حساب کرد.  تقریبا درسال 63 به بخش آموزش، دانشکده پرستاری آذرمیدخت، منتقل شدم.

آذر میدخت نام قدیم کدام دانشکده پرستاری است؟
قبلاً در تهران چندین دانشکده پرستاری بود. آذرمیدخت، زینب و .. بعدها همه ی اینها در دل دانشگاه ها رفتند. من 2 تا انتخاب داشتم؛ آذرمیدخت را به دلیل اینکه در میدان هفت تیر و نزدیک خانه بود ترجیح دادم. ما در سال 65 با دانشگاه تهران ادغام شدیم و من در سال 65 – 63 وارد آموزش شدم و در سال 65 به عنوان مربی هیئت علمی در دانشگاه تهران شروع به کار کردم. همان سال هم در اولین دوره بعد از انقلاب فرهنگی که دانشجوی ارشد گرفتند شرکت کردم و سال 67 -65 در دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان دانشجوی ارشد ادامه تحصیل دادم.

همزمان در دانشگاه کار می کردید؟
بله، مدیر گروه داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودم؛ هم درس می خواندم و هم کار می کردم. در همین زمان بین سال 63 تا 64 یک دوره 6 ماهه برای آموزش CCU در بیمارستان قلب رفتم و به عنوان یک پرستار بخش های ویژه ICU وCCU کار کردم. بعد از آن برای آموزش دانشجو به بخش های ویژه می بردم. کتاب نوشتم و توانستم در این زمینه خیلی خوب موفق شوم. دانشجوها عاشق این بودند که نوار الکتروکاردیوگرام را بخوانند. من هم خیلی علاقه مند بودم و با مطالعاتی که کرده بودم می دانستم چطور می شود خیلی سریع خیلی ریتم ها را در نوار تشخیص داد و در این زمینه کتاب نوشتم. از 67 تا سال 72 به عنوان مدیر گروه داخلی جراحی در دانشکده کار می کردم.

چه تعداد گروه آموزشی در آن زمان وجود داشت؟
داخلی جراحی، کودکان، بهداشت و روان بود. مدیریت هم تا یک مدتی داشتیم. آن زمان، تعداد افراد زیاد و کار ها قسمت شده نبود. مسئول بالینی و آموزش جدا نبود؛ خودم یک نفر باید برای حدود 70 هیئت علمی برنامه آموزشی و برای 700 دانشجو برنامه بیمارستانی را برنامه ریزی می کردم. هر مشکلی هم در این زمینه ها بود فقط خودم بودم.

می خواهم بحث را اینجا بگذاریم و برگردیم به عقب و یک صفحه جدید بازکنیم؛ می خواهیم بدانیم زندگی خانوادگی تان چه زمانی شکل گرفت تا بعد با خروجتان از کشور با خانواده تان همراه باشیم.
سال 1360 ازدواج کردم. سن بالایی نداشتم؛ فکر می کنم حدود 22 سال داشتم و همسرم 25 ساله بود که با هم ازدواج کردیم. همسرم از شاگردان بسیار خوب پدرم در دبیرستان بود. پدرم از او خواسته بود که ساعتهایی را فیزیک و ریاضی به برادرم درس بدهد. در واقع آشنایی ما از آنجا شروع شد. ضمن اینکه پدرم ایشان را از نظر اخلاقی بسیار تایید می کردند. زمانی که از طرف خانواده شان صحبت کردند و درخواست ازدواج مطرح شد، پدرم خیلی علاقه مند بود که این ازدواج اتفاق بیفتد. پسر اولم میلاد در سال 62 و با اختلاف تقریبا دو سال و خورده ای پسر دومم، مهیار، در بیمارستان تهران کلینیک به دنیا آمدند. پسر سومم، مهدیار، نیز در سال 74 در کانادا به دنیا آمد. 
 
چطور شد که از ایران خارج شدید؟
واقعیت این است که تا آن زمان در ایران دکتری پرستاری نداشتیم. خانم امام قلی "یادشان بخیر" مسئول آموزش و دکتر اسکویی رییس دانشکده علوم پزشکی ایران، به من خبر دادند که چون رتبه اول فوق لیسانس بودید، به شما بورسیه تعلق می گیرد. در همین زمان از دانشگاه تهران، دانشکده خودم، آن زمان رئیس دانشکده خانم دکتر پارسا بودند، نیز اطلاع داده بودند که انتخاب شده ام تا به عنوان مربی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری به خارج از کشور بورسیه شوم.

همزمان؟
اول تهران اتفاق افتاد و بعد ایران. واقعیت این است که در ابتدا خیلی موافق نبودم که از ایران بروم. دو تا فرزند داشتم، همسرم کار خوب داشت و من هم در دانشگاه بودم. پدر و مادرم که همیشه برای ادامه تحصیل مرا حمایت می کردند،گفتند از ایران که بروی، فرزندانت بعد از چند سال متعلق به آنجا می شوند و این تفاوت فرهنگی باعث می شود که دیگر به ایران برنگردند و بنابراین زندگیت از هم پاشیده می شود. واقعا هم همین اتفاق افتاد. به نظرم فکر درستی آمد و اصلا پیگیر کارم نبودم. باید دنبال پذیرش ازدانشگاههای خارج از کشور می رفتم که من هم تجربه نداشتم. باید تافل امتحان می دادم. بسیار پروسه سختی بود و با خودم فکر کردم چرا باید دوباره در این پروسه وارد شوم؟ ضمن اینکه پسر دومم هنوز 5 /5 ساله بود.
در آن زمان برادرم که در تهران پزشکی خوانده و انترن بود به من گفت چرا نمی روی؟ هم زبانت خوب می شود وهم ادامه تحصیل می دهی با توجه به اینکه همیشه دوست داشتی در مقاطع بالاتر ادامه تحصیل بدهی نباید اینجا توقف کنی. حرف های او باعث شد که شوکی به من وارد شود و دنبال کارم بروم. از طرفی همسر خواهرم هم جزو دانشجویان نخبه برای ادامه تحصیل در دکتری ساختمان بورسیه شده بود و خواهرم هم که در تهران پزشکی خوانده بود و مشغول تحصیل در تخصص زنان بود، به اتفاق همسرش از ایران به کانادا رفتند. من هم درخواست دادم و پذیرش سه دانشگاه بریستول انگلستان، نیوساوت ولز استرالیا و آلبرتای کانادا را گرفتم و چون خواهرم به کانادا رفته بود استرالیا و انگلیس را حذف کردیم و به اتفاق خانواده به کانادا رفتیم.

همسرتان موافق خروجتان از ایران بود؟
مخالفتی نداشت؛ فکر می کرد شاید برای بچه ها خوب باشد. همسرم آن زمان دانشجوی فوق لیسانس در دانشگاه تهران و در مرحله پایان نامه بود. من کمی پروسه رفتن را به تعویق انداختم تا اینکه توانست فارغ التحصیل شود و ریز نمراتش را داشته باشد.

دوره ی دکتری را در دانشگاه آلبرتا گذراندید؛ تحصیل در آنجا چطور بود؟ اگر بخواهید آن دوره را با تحصیل در ایران، در دانشگاه تهران، مقایسه کنید به نظرتان چه تفاوت هایی بین این دو وجود داشت؟
بالاخره خارج از کشور تفاوت هایی را از نظر زمینه فرهنگی دارد. بالاخره من دانشجوی خارجی حساب می شدم و زمینه فرهنگی ام متفاوت بود؛ البته نه آن مقدار که من را دچار شوک فرهنگی کند. من آنقدر تفاوت احساس نمی کردم چون حس می کردم هر کسی در هرجامعه ای می تواند آن طور که دوست دارد زندگی کند و معیارهای خودش را داشته باشد. هیچ وقت آنها در برابر کسی که حجاب دارد نگاه بدی نداشتند، به هیچ عنوان حس نکردم که تبعیض قائل می شوند و یا نگاه بدی داشته باشند.
اما از نظر این که زبان انگلیسی زبان دوم ما بود؛ سخت بود. برای اینکه به آنجا بروم و تافل را پاس کنم، کلاس زبان رفتم و مطالعه داشتم. پذیرش من مدیریت آموزشی بود. برای اینکه زبان مان بهترشود یک خانم انگلیسی با ما برنامه هایی می گذاشتند تا بتوانیم بیشتر با هم حرف بزنیم. ایشان به من گفتند که دپارتمان پرستاری اینجا خیلی معروف است و تو چرا به دپارتمان پرستاری نمی روی؟ اگر بتوانی در حرفه خودت دکتری بگیری بهتراز آن است که درآموزش بگیری. به نظرم فکر خوبی آمد، بنابراین به دپارتمان پرستاری رفتم. آن زمان پروفسور جیووانتی که بعد استاد خودم شد، مسئول فارغ التحصیلی دانشجویان بود و دکتر پگی(فامیل اش یادم نیست) رئیس دانشکده و بسیار آدم مقرراتی بود. ابتدا با دکتر جیووانتی صحبت کردم گفتم من دانشجوی مدیریت آموزشی هستم؛ ولی دوست دارم در حرفه خودم دکتری را ادامه بدهم. گفتند که باید تافل 600 داشته باشی. تافل من آن زمان 545 بود که آنها 550 را پذیرفته بودند. گفتند باید تافل بدهم و یکسری واحد ها را به عنوان پیش نیاز بگذرانم و بعد وارد پرستاری شوم. در نتیجه قبول کردم و شروع کردم دوباره تافل بخوانم درعین حالی که داشتم در دپارتمان مدیریت آموزشی واحدهایم را می گذراندم. یک سال گذشت؛ در طول این یک سال 9 درس 3 واحدی در دپارتمان مدیریت آموزشی گرفتم و بعد برای سپتامبر دوباره تافل دادم و نمره  575 گرفتم که آن را بجای 600 پذیرفتند. استاد راهنما نامه داد که من 9 درس را گذرانده ام و 100 درصد من را تایید کرد. آن زمان پذیرش دانشگاه آلبرتا برای پرستاری در مقایسه با دانشجوهای خودشان که کانادایی بودند، خیلی سخت بود. پذیرش را گرفتم و واحد های سال بعد را از سپتامبر در دپارتمان پرستاری شروع کردم. برای اینکه واحدهایی که در دپارتمان مدیریت آموزشی پاس کردم از بین نرود، استاد راهنمایم پیشنهاد کرد تا یک درس سه واحدی دیگر بگذرانم تا بتوانم post graduate diploma بگیرم. حتی گفتند اگر یک پروژه بگیری و پایان نامه هم کار کنی، می توانی ارشد بگیری. خب من ارشد پرستاری داشتم بنابراین نیازی نمی دیدم دوباره این کار را انجام دهم؛ شاید هم اشتباه کردم. ولی یک درس دیگر هم در همان تابستان گرفتم و علاوه بر مدرک دکتری در پرستاری post graduate diploma گرفتم. دکتری پرستاری حدود 4 سال طول کشید و با آن یک سال، تحصیل من حدود 5 سال و نیم طول کشید.
از دوره تحصیلتان چه تجربیات خوب و بدی داشتید؟
خب تا انسان بخواهد خودش را با محیط تطبیق دهد،کمی سخت است. برای هر کلاسی باید حداقل حدود 300-200 صفحه مقاله و کتاب می خواندم تا بتوانم در بحثها شرکت کنم. چون در بحثها از دانشجویان می پرسیدند که نظر شما درباره این مطلب چیست؟ و شما باید حتما جواب می دادید. در نتیجه باید خیلی زمان برای آن می گذاشتیم. وقتی وارد دانشکده می شدم ساعت 5/2 یا 3 نصف شب همسرم دنبالم می آمد که به خانه بروم؛ و من واقعا درسم تمام نمی شد. زبانم زبان دوم بود؛ هم دوره ای هایم مقاله را نگاه می کردند می فهمیدند و من برای اینکه بفهمم باید 3-2 ساعت روی مقاله زمان می گذاشتم. سخت بود؛ اما خب لذت های خودش را هم داشت. خوبی اش این بود که مراقبت، تعهد اخلاقی و تعهد حرفه ای که ما از آن حرف می زنیم را واقعا آنجا لمس کردم. این دوره باعث شد که من چیزهای خوبی یاد بگیرم و به کشور خودم بیاورم. نوع آموزش و روش تدریس برای  دکتری که الان رایج شده ؛ همه نتایج آن دوران است.

در کانادا کار کردن در بیمارستان را هم تجربه کردید؟ 
حقیقتش خیر. اگر می خواستم وارد بالین شوم باید  (Registered Nurse) RN می شدم. من تصمیم نداشتم آنجا کار کنم. دوست داشتم به کشور خودم برگردم؛ بنابراین دنبال این کار نرفتم.  در اولین روزها برای اینکه با سیستم بهداشت و درمانی و بورد و... آشنا شویم ما را به جاهای مختلف برای بازدید فرستادند. خانمی بود به نام دکتر لیلیان داگلاس که آن زمان رئیس انجمن پرستاری (AARN) در آلبرتا بود به من پیشنهاد دادند که بدون امتحان RN شوم. گفتم نه، ضرورتی ندارد برای اینکه من نمی خواهم کار کنم. دوست داشتم بروم اما حس می کردم  زمانم  را می گیرد؛ پسر سومم کوچک بود و اگر می خواستم کار کنم برایم سخت بود. فقط می خواستم وقتم را روی درسم بگذارم و درسم را زود تمام کنم و به کشورم برگردم.
البته خیلی دوست داشتم ببینم وضعیت بالین در آنجا چگونه است. به خاطر همین با استاد راهنمایم صحبت کردم و خواستم یکی از درس هایم را به صورت مطالعه فردی با یکی از اساتیدی که در بالین کار می کند، بگیرم و تجربه بالین پیدا کنم. تحت این عنوان که می خواهم الگویی را توسعه دهم به بیمارستان رفتم و با آنجا آشنا شدم. اما به این شکل که درگیر کار بالین شوم و به صورت شیفتی کار کنم؛ نبود. خواهر من هم در کانادا دانشجوی تخصص در دپارتمان دارو بود و از این طریق با مشکلات و مسائلی که در بیمارستان های آنجا هم هست، آشنا بودم.

تفاوت پرستاری در کانادا با پرستاری در ایران چه بود؟ به طور شفاف آیا شاهد تفاوت فاحشی بودید که دلتان بخواهد درایران هم آنطور باشد؟
خیلی ممنون از اینکه این سوال را کردید. در واقع علت درگیر شدن من در بیمارستان  اتفاقی بود که برای پسر سومم افتاد. موقع تولد پسرم خواستم عمل سیرکامسیژن روی او انجام دهند؛ روز سوم بچه دچار هیپوگلیسمی شوک شد. به بچه شیر دادم؛ وقتی برگرداندمش، دیدم کاملا کبود است. فریاد زدم و پرستار را خواستم. بلافاصله بچه را به بخشNICU  منتقل کردند و گفتند گلوکز خون بچه صفر است و باید بررسی کنیم ببینیم مشکل چیست و چه اتفاقی در بدنش افتاده است؟ فکر می کردند ممکن است عفونت باشد. آزمایشات متعددی از عکس برداری ریه تا گرفتن مایع مغز نخاع انجام شد. باید تست های غدد درون ریز را چک می کردند تا بفهمند مشکل چیست. پسرم حدود 2 هفته در ارتباط با شوکی که برایش بوجود آمده بود مشکل داشت و به محض اینکه سرم گلوکز را کم می کردند قند خون بچه پایین می آمد. اینجا بود که من ارتباط پرستاران را دیدم. زمانی که بچه بهNICU   منتقل شد؛ صندلی راحتی کنار بچه گذاشتند و من و همسرم به بخش NICU رفتیم. ارتباط آنها با ما خیلی خوب بود و تمامی مراقبت های پرستاری از بچه دقیق و در حد عالی بود. این که می گویند پرستار یک فرشته است را به معنای واقعی آنجا دیدم و حس کردم؛ ولی اینکه بگویم پرستاری به عنوان یک حرفه درآنجا در بالاترین حد است؛ خیر. نمی توانم بگویم سیستم بهداشت درمانی آنجا عالی است و نمی توانم بگویم که بد است. اما مسئله ی عمده ای که انسان را تحت تاثیر قرار می دهد، ارتباط است. ارتباط و آن مراقبتی که از نظر عاطفی داشتند، خیلی خیلی متفاوت با کشور ماست. همیشه در کلاسها به دانشجویانم می گویم که حتی اگر نتوانیم هیچ کاری برای مریض هایمان انجام دهیم اما داشتن ارتباط خوبی می تواند بسیار موثر باشد.
برمی گردم به داستان بچه؛ با من چک کرده بودند و گفته بودند که ما یک کار تحقیقی داریم  و می خواهیم به یک سری از بچه هایی که می خواهند عمل سیرکامسیژن را انجام دهند تزریق زایلو (بی حسی) داشته باشیم و یک گروهی را نداشته باشیم. گفتم در صورتی که شما قول می دهید بچه من درگروهی قرار می گیرد که بی حسی می گیرد، حاضرم در این گروه قرار گیرد و آنها به من قول دادند. سیرکامسیژن برای آن کشور انجام نمی شد مگر برای مسلمانان، در نتیجه نمونه هایشان کم بود. بعد از این که بچه مرخص شد در گزارشی که خانم دکتر جن لندر، رئیس آن گروه تحقیقاتی ارائه داد؛ مشخص شد که بچه ها به 2 گروه تصادفی تقسیم شده بودند. آن زمان بود که متوجه شدم دلیل اینکه بچه دچار هیپوگلیسمی شوک شد چه بود. در بیمارستان دفتری به نام حمایت از بیمار بود که یک وکیل در آنجا حضور داشت. پرونده ام را خواستم و دیدم هیچ چیزی مبنی بر اینکه بی حسی را تزریق کردند ثبت نشده است.

یعنی در واقع در گروه دوم قرار گرفته بود؟
بله؛ سراغ جراحش رفتم ولی چون متوجه داستان بچه ی من شده بود، گفت که ما معمولا بی حسی را ثبت نمی کنیم.

چطور بچه خوب شد؟
 نام پسرم مازیار بود؛ نذر کردم و به نام امام مهدی (عج) نامش را به مهدیار تغییر دادم. باورتان نمی شود 12 روز بود که به محض اینکه سرم قندی را کم می کردند دوباره به شوک می رفت؛ اما فردای آن روز کاملا خوب شد. وقتی یکی از پزشکان اطفال برای معاینه آمد گفت "واقعا یک معجزه شده است".

پس یکی ازبزرگترین معجزات زندگی تان این بود
یکی از بزرگترین معجزات و تجربه ی بد و خوبی که با هم بود. اصلا درس خواندن با داشتن خانواده و بچه کوچک راحت نبود. اما همسرم واقعا خیلی خوب همکاری کرد.

همسرتان دیگر ادامه تحصیل ندادند؟
همسرم فرد بسیار علمی بود، امتحان تافل داد و بعد وارد دپارتمان مهندسی شد و دکترای مهندسی منابع بیولوژی را خواند. این زمانی بود که فقط یک سال به اتمام درسم مانده بود. من به ایران بازگشتم و ایشان باید 3-2 سالی می ماند تا درسش تمام شود. بعد از پایان تحصیلاتش هم به خاطر بچه ها مجبور شد بماند. اینطوری شد که در واقع خانواده دو تکه شد و این جزء قسمت های بدش بود. شاید هم باعث شد تجربه های زیادی را کسب کنیم و بچه ها در مقایسه با بچه های خانواده خیلی خودساخته تر بار بیایند؛ البته با نظارت همسرم. همسرم فردی خانواده محور است و زمان زیادی برای بچه ها گذاشت. یعنی کمبودهایی که من داشتم ایشان جبران کرد.

این که انسان خانواده اش را به خاطر حرفه رها کند؛ کار خیلی سختی است. وقتی پای فرزند در زندگی باز می شود، ایفای نقش مادری بسیار قوی تر از نقش حرفه ای و اجتماعی است. چطور توانستید بچه ها را به همراه همسرتان در یک کشور غریب رها کنید و به کشور برگردید؟
قرار اینگونه نبود، بعدا اینطوری شد. برنامه ما این بودکه خرداد 79 برگردیم تا وسط مدرسه بچه ها نباشد و بتوانم آنها را در مدرسه ثبت نام کنم. همسرم هم قرار بود که تحصیلش را در ایران ادامه دهد.تقریبا بهمن 78 بود که دانشگاه تهران نامه ای به من داد که باید سریعا در عرض یک ماه برگردید وگرنه از دانشگاه اخراج می شوید. متعهد بودم، دانشگاه به من بورسیه داده بود و باید این پول را بر می گرداندم. در نتیجه باید سریع برمی گشتم. حالا با این اجباری که برای من پیش آمد؛ تصمیم براین شد که همسرم و بچه ها بمانند و من به همراه  پسر کوچکم که 5 ساله بود به ایران بیایم. پسر کوچکم سال آخر دبستان و پسر بزرگم سال آخر راهنمایی بود و اگر وسط سال به ایران می آمدند جایی نداشتند چون درسهای آنها را نخوانده بودند. البته چند سالی مدرسه ایرانی باز بود و ما خودمان مسئولیت مدرسه را داشتیم، ولی 2 سال آخر مدرسه بسته شده بود وآنها فارسی نخوانده بودند. قرار بر این شد که من دنبال کار همسرم به وزرات علوم بروم تا تحصیلش به ایران منتقل شود و بچه ها هم مقعطشان در آنجا تمام شود تا بتوانیم اول سال جدید آنها راثبت نام کنیم. به خاطر همین تمام وسایل مان را آوردیم و خانه هم گرفتیم. در این فرجه ی زمانی شاید 20 بار به خاطر انتقال همسرم به وزارت علوم مراجعه کردم. گفتند ما این جور مهندسی را اینجا نداریم و واحدهای ایشان حساب نمی شود و باید دوباره اینجا ارزیابی شود تا ببینیم در چه رشته ای، کجا و چگونه قبول می شود. همسر من واحدهایش را تمام کرده بود و روی پروژه اش کار می کرد؛ نمی توانست این کار را بکند. آن زمان حساب کردیم چیزی حدود 23 هزار دلار شهریه داده بود. خلاصه کار در مرداد و شهریور سال79 به نشدن رسید.گفتم خب پس بچه ها به ایران بیایند که از اول مدرسه آنجا باشند. پسر بزرگم گفت من اصلا نمی آیم چون قبل از این هم می گفت که اگر می شود برای من پانسیون بگیرید چون من دوست دارم اینجا بمانم. بسیار بچه ی درس خوانی بود. تحصیل خواهرم برای تخصص هنوز ادامه داشت و می گفتند میلاد می تواند پیش ما بماند. تعدادی دوست کانادایی هم داشتیم که می گفتند حیف است که این بچه دبستان و راهنمایی را اینجا رفته است، باید تحصیلش را ادامه دهد و ما پانسیونش می کنیم. پسر دومم علاقه داشت بیاید. یعنی می گفت من هوس کردم به ایران بیایم. بالاخره بعد از اینکه با پدرشان مشورت کردیم، تصمیم گرفتیم که هر سه نفر در آنجا بمانند. قرار بود که سال بعدش درسش تا جایی برسد و دوباره برای دفاعش برگردد. اینطوری شد که زندگی تغییر کرد؛ این شکل تغییر هم نه مورد علاقه من بود و نه همسرم.  ولی بخاطر بچه ها مجبور شدیم این تصمیم را بگیریم. بچه ها از اول آنجا مدرسه رفته بودند و تحصیلشان شرایط بهتری می توانست داشته باشد. 

چرا شما در کنار خانواده تان نماندید؟
راستش نیاز اینجا را احساس می کردم. یک جورایی درگیر کار اینجا شده بودم؛ دانشجو داشتم، استاد راهنما شده بودم. خیلی احساس بدی داشتم اگر به تعهداتم پشت پا می زدم. این را هم بگویم که در یک سالی که اضافه بر مدت تحصیلم مانده بودم و مجبور بودم هزینه اش را خودم پرداخت کنم، به عنوان دستیار آموزشی در دانشکده کار می کردم. دکتر جیووانتی هم به من پیشنهاد داد که به خاطر خانواده ام به عنوان هیئت علمی آنجا بمانم. ولی حسم این بود که اگر بگویم اینجا حقوق بهتری می دهند و زندگی بهتری دارم و بمانم؛ بی انصافی است. بی انصافی است از آن جهت که آن موقع دولت ایران برای من خوب بود، حالا که من به اینجا رسیدم و آنجا به من پیشنهاد شغل می دهد و می خواهند از من استفاده کنند، بگویم کشور بد است! این بی اخلاقی است. کما اینکه بسیاری از ایرانی ها متاسفانه این کار را کردند. همیشه معتقدم چوب خدا صدا ندارد. خداوند همیشه ناظر اعمال انسان است. گفتم اشکالی ندارد اگر من چند سالی اذیت شوم، ولی دوست دارم آن چیزی را که یاد گرفتم برای کشورم بیاورم. از اینکه به حرفه ام، کشورم و حمایتی که از طرف وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران و کشورم داشتم پشت پا نزدم و ادای تعهد کردم، خوشحالم.

الان بعد از این همه مدت که بازنشسته می شوید و می توانید به آغوش خانواده بازگردید چه احساسی دارید از این فاصله چند ساله؛ جوانی که می توانست در کنار همسرتان بگذرد و مادری که می توانستید از نزدیک برای بچه ها بکنید. بچه ها نسبت به این دوری فیزیکی شما، نمی گویم عاطفی چون ممکن است رابطه عاطفی قوی داشته باشید، چه حسی دارند؟ الان که اینجا ایستادید و آخر خدمتتان است و تمام تعهداتتان را انجام دادید، بچه ها بزرگ شدند و شما بر می گردید و بچه ها دیگر پسرهای 5 -4 ساله یا نوجوانی نیستند که شما با آنها روبرو بودید.
البته من این حس را نکردم، چون حداقل 3 ماه در سال به کانادا می رفتم. علاوه بر این ما دائما آنلاین بودیم. هرروز صبح قبل از اینکه کارم را شروع کنم اول خانه ام را چک می کردم. یعنی مثلا ساعت 7 – 5 /6 صبح که می آمدم اول تلفنی با آنها صحبت می کردم یا شب حتما در منزل صحبت می کردیم. خوشبختانه تکنولوژی خیلی پیشرفته است و ما امکان استفاده از Skype را داشتیم. اخیرا که خیلی پیشرفته تر هم شده است. قبلا هم ما امکاناتی درمنزل داشتیم که بتوانیم تماس بگیریم. تقریبا هر شب صحبت می کردیم و یک جورایی از راه دور کنترل همه چیز را داشتیم. خب بالاخره یک ضعف هایی برای بچه ها داشت؛ خصوصا آن اول ها، اینکه به نبود من و برادر کوچکشان عادت کنند خیلی برایشان سخت بود. موقعی که می خواستیم از هم جدا شویم همه ناراحت بودیم، گریه می کردیم و بعد عادت کردیم. عادت می کردند چون از طرفی پدر خیلی خوبی داشتند و حمایت پدرشان را خیلی داشتند و دارند. زیاد حس نبود مادر از نظر خیلی مسائلی که روتین زندگی است، نداشتند. ضمن اینکه خواهرم هم آنجا بود. البته در حس مادر و فرزندی یک جورایی فاصله افتاده بود که با تلفن هایی که می کردیم و حرف های طولانی که می زدیم، به گونه ای رفع و رجوع می شد. خیلی تنگاتنگ در ارتباط بودیم؛ طوری که من اتاقشان را هم چک می کردم و در جریان درس هایشان بودم. از این طرف هم خانواده ام من را حمایت می کردند و من احساس تنهایی نکردم.
... بالاخره گذشت؛ خوبی ها وبدی هایی داشت اما الان که این برهه را تمام می کنم خیلی خوشحالم از اینکه فاصله ها تمام می شود و می توانیم یک زندگی معمولی داشته باشیم. ضمن اینکه پسر کوچکم اگر از نظر تحصیل جا بیفتد ما تمایل داریم که در ایران ساکن باشیم.

حتی فرزندان؟
 فرزندان را نمی توانم قول بدهم ولی من و همسرم تصمیممان این است. برای اینکه دوست داریم در کشور خودمان باشیم و زندگی کنیم. این صد در صد جزو برنامه هایمان در آینده نزدیک هست.

تصمیم دارید در کانادا کار علمی را ادامه دهید یا فکر می کنید که دیگر وقت آن است که زمان آزادی برای خودتان بگذارید؟
هر دفعه که به کانادا می روم با اساتیدم و افرادی که با هم دوست شدیم قراری می گذاریم و بیرون می رویم. یکبار یکی از اساتید آنجا دکتر شلی استینسون که واقعا در این حرفه یک فرد شناخته شده است و چندین دکترای افتخاری دارند؛ به من گفتند دانشگاه آلبرتا برای شما زحمت کشیده، آموزش داده و الان نیاز به شما دارد. شما درخواستی بدهید وشروع به کار کنید. گفتم من هنوز کارم درآنجا به اتمام نرسیده است. سال 2009 بود و هنوز تعهدم مانده بود. ایشان رزومه من را برای رئیس دانشکده  فرستادند. آن زمان در کانادا بودم که مرا خواستند، مصاحبه کردند و در فرصت کمتر از 2 هفته به من پیشنهاد دادند که به عنوان استادیار شروع به کار کنم. خودم شوکه شدم. اما خانواده ام کلا با ورود دوباره ام به کار در کانادا موافق نبودند و از طرفی چون همسرم تجربه کاری در آنجا داشت، به من گفت کار کردن توام با استرس زیاد است و ضروری نیست که زندگیمان در کار بگذرد. چند ماهی هم رئیس دپارتمان ایمیل می زد که می خواهیم روی شما برای سپتامبر حساب کنیم. حقوق خیلی خوبی به مبلغ 82 هزار دلار سالانه به اضافه 25هزار دلار برای کار پروژه تحقیقاتی به من پیشنهاد دادند ولی نپذیرفتم. شاید کمتر کسی باشد که نپذیرد. برای اینکه وقتی اسم پول می آید، آدم ها تحت تاثیر قرار می گیرند. ولی من دوست داشتم بقیه زندگیم را درگیر خانواده باشم و کمبودهایی که هم برای خودم و هم برای خانواده ام وجود داشت، جبران کنم. اما دوست دارم گاها درگیر کارهای تنوعی به صورت کوتاه یا پروژه و کارگاهی باشم و کارهای تحقیقاتی انجام دهم. واقعا تصمیم ندارم به هیچ عنوان تمام وقت کار کردم. باید کمبود های خانواده را جبران کنم.

شما به عنوان اولین استاد تمام پرستاری ایران شناخته می شوید؛ کمی برای مان صحبت کنید.
واقعیت  این است که وقتی کار می کردم، کتاب یا مقاله می نوشتم یا کار علمی می کردم هیچ وقت به این فکر نمی کردم که مقاله ای برای ارتقای علمی ام از آن در بیاید. چون اینگونه فکر نمی کردم پروسه ارتقاء استادیار، دانشیار و استاد برای من خیلی راحت پیش رفت. در کنار دانشجوها عشق می ورزیدم و این ارتقا اصلا برایم استرس آور نبود. قریب به 5 سال است استاد تمام شده ام، اما هنوز هم کتابهای در حال چاپ دارم در حالی که الان دیگر نوشتن مقاله و کتاب برای من هیچ سود شخصی ندارد. من کنار دانشجوهایم عاشقانه کار می کنم؛ حتی وقتی تابستان نزد خانواده ام می رفتم، به لپ تاپ و کامپیوتر عطش داشتم و در ساعات فراغتم برای کار و حرفه ام زمان می گذاشتم . بنابراین این پروسه به خودی خودش بدون هیچ استرسی جلو رفت. بعد از 4 سال استادی اتفاق افتاد و بلافاصله توانستم حکم استادی را بگیرم و در درجه اول مدیون کشورم، وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تهران و حمایت خانواده ام هستم. همه باهم توانستیم به این مرحله برسیم. کار فردی نبود، اگر کار تیمی و همراه با عشق و علاقه باشد خیلی راحت پیش خواهد رفت.

در میان این زندگی پر از اتفاق علمی، شما فعالیت ورزشی هم داشته اید. در واقع یکی از مدال آوران شنا هم هستید. از کی شنا را شروع کردید و چطور با این همه مشغله ادامه دادید؟
شنا را از بچگی دوست داشتم اما به خاطر شرایطی که قبل از انقلاب وجود داشت، هیچ وقت سراغش نمی رفتم. از سال 65  شنا را به صورت آکادمیک و کلاسی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، امیرآباد شمالی، شروع کردم و مربی خیلی خوبی هم داشتم. از آن به بعد همیشه شنا جزو فعالیتهای مورد علاقه ام بود، هست و خواهد بود. بعدا هم به تیم شنا وارد شدم و مدالهای برنز، نقره و طلا هم در این زمینه کسب کردم.

آنقدر حضور شما در دانشگاه پررنگ بوده که می شود ساعت ها در موردش صحبت کرد؛ عذرخواهی می کنم که خسته تان می کنم. شما یک سمت دانشگاهی هم در معاونت بین الملل داشتید.  تجربه تان از این موقعیت چه بود؟
آن زمان من معاون پژوهشی دانشکده بودم؛ در آن زمان دکتر قدسی معاون پژوهشی دانشگاه بودند و بعد دکتر لاریجانی معاون شدند. در جلساتی که در معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار می شد، دکتر لاریجانی با من آشنا شدند و گفتند با توجه به اینکه زبان انگلیسی خوب می دانید، انسان فعالی هستید و در کارتان متمرکز هستید؛ می توانید در قسمت بین الملل به ما کمک کنید. جوابم منفی بود؛ پاسخم این بود که من حرفه ام را دوست دارم و دوست دارم در دانشکده خودم کار کنم. بعد از یکی دو ماه بالاخره قبول کردم در حوزه بین الملل انجام وظیفه کنم. از سال 82 تا حدود سال 89  به مدت 7 سال در معاونت بین الملل دانشگاه کار کردم. با دکتر نوروزی و دکتر آخوند زاده و بعد با دکتر وحید دستجردی همکاری داشتم. بعد از اتمام دوره ی مسئولیت ایشان تمایل داشتم که به دانشکده برگردم. زمانی که در معاونت بین الملل بودم افرادی را به عنوان رابط های بی


عنوان صفحه : تغذیه در دوران سالمندی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران: تغذیه مناسب یکی از نکات ضروری برای داشتن زندگی سالم و بانشاط است در دوران سالمندی لازم است از تمامی گروه‌های غذایی به مقدار توصیه‌شده استفاده شود.

 

 

 

 

تغذیه مناسب یکی از نکات ضروری برای داشتن زندگی سالم و بانشاط است در این دوران لازم است از تمامی گروه‌های غذایی به مقدار توصیه‌شده استفاده شود.

نان و غلات
یکی از مهم‌ترین و ارزان‌ترین منابع تأمین انرژی است و بیش از نیمی از انرژی موردنیاز بدن از طریق آن تأمین می‌شود این مواد علاوه بر تأمین انرژی، خواص فراوانی را دارا هستند. در این گروه مصرف نان‌ها و غلات سبوس‌دار بهتر از انواع سبوس گرفته می‌باشد.
در طول روز 6-11 واحد از این گروه باید مصرف شود. منابع غذایی این گروه شامل انواع نان‌ها، برنج، ماکارونی، رشته و غلات می‌باشد.

میوه و سبزی
این گروه از تنوع بسیار زیادی برخوردار است و شامل انواع میوه و سبزی‌هاست و همان‌طور که تنوع زیادی دارند خاصیت‌های فراوانی نیز در آن به چشم می‌خورد در اصطلاح به این گروه جاروی بدن می‌گویند زیرا سموم بدن را خارج می‌کند.
از گروه میوه‌ها در طول روز 2-4 واحد و از گروه سبزی‌ها 3-5 واحد موردنیاز است.

پروتئین
این گروه شامل انواع گوشت، حبوبات، تخم‌مرغ، حبوبات و مغزها می‌باشد توصیه می‌شود سالمندان به‌جای گوشت قرمز بیشتر از گوشت مرغ و ماهی استفاده نمایند که میزان چربی و کلسترول کمتری دارد.
از گروه مواد پروتئینی 2-3 واحد موردنیاز است.

لبنیات
این گروه شامل شیر، ماست، دوغ، کشک و پنیر است. لبنیات سرشار از کلسیم می باشد که مصرف کافی آن سبب پیشگیری از پوکی استخوان می‌شود. مصرف لبنیات کم‌چرب مناسب‌تر از انواع پرچرب آن است. از گروه لبنیات 3-2 واحد موردنیاز است.

مواد متفرقه
این گروه شامل چربی، قند و شکر، نمک است. توصیه می‌شود از این مواد به‌صورت محدود در رژیم غذایی استفاده شود.

آب و مایعات
با افزایش سن در مرکز تشنگی بدن اختلال ایجادشده و سالمند احساس تشنگی نخواهد کرد ازاین‌رو بهتر است روزانه 6-8 لیوان آب و مایعات مصرف کرده و منتظر تشنه شدن نماند.

نکات مهم
- فرد سالمند نسبت به قبل به کالری کمتری نیاز دارد درصورتی‌که این مهم را مدنظر قرار ندهد به چاقی دچار می‌شود.
- دریافت انواع نوشابه‌های گازدار، سس مایونز، شیرینی و شکلات، غذاهای چرب و سرخ‌شده محدود شود.
- ازجمله مهم‌ترین مشکلات این دوران یبوست است درصورتی‌که سالمندی به نکات تغذیه‌ای ذیل توجه کند تا حد زیادی به‌طرف شدن مشکل کمک خواهد کرد. میوه‌ها و سبزی‌ها را بیشتر از قبل استفاده نماید، افزایش مصرف فیبر (انواع سبزی‌ها، میوه‌های هسته چوبی، انجیر و یا آلوی خیسانده در آب)، مصرف روغن‌زیتون و مصرف کافی مایعات تا حد زیادی این مشکل را برطرف خواهد کرد.


عنوان صفحه : کمبود فضای آزمایشگاهی آموزشی

دکتر جلیلی معاون آموزشی دانشگاه را در بازدید روز شنبه 12 دی‌ماه 94 دکتر قاضی خوانساری مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دکتر احمدیان رییس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی و هیئت‌رئیسه دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی همراهی کردند.
در این بازدید ابتدا دکتر قنبری معاون آموزشی دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی در خصوص راه‌اندازی کارگاه‌های آموزشی توضیحاتی داد و گفت: صرفه‌جویی در منابع انسانی، صرفه‌جویی در منابع مالی، مدون شدن، شفاف شدن برنامه آموزشی و مهارت افزایی از مزایای این کارگاه‌ها است.
وی در ادامه افزود: با توجه به هدف اصلی اجرای کارگاه‌ها که پوشش دهی و ارائه بهینه واحدهای عملی آزمایشگاهی بود، در ابتدا کوریکولوم های آموزشی رشته‌های تحصیلی دانشکده موردبررسی قرارگرفته و عناوین مشابه با یکدیگر ادغام شدند به‌این‌ترتیب مجموعاً تعداد 41 واحد درسی عملی غیرمشابه درکل دروس ارائه شونده در دانشکده برای برگزاری کارگاه موردبررسی و برنامه‌ریزی قرار گرفت.
معاون آموزشی دانشکده به نحوه طراحی برنامه‌ریزی کارگاه‌ها اشاره کرد و گفت: با درنظرگرفتن شمار ورودی‌های هرسال، تعداد دانشجویان واجد شرایط این دانشکده برای شرکت در کارگاه‌های مختلف در حدود 565 دانشجو است. در این مرحله تعداد 38 عنوان کارگاه برای اجرا به تایید رسید. با احتساب تکرار بعضی از کارگاه‌ها تعداد حدود 60 کارگاه آموزشی برای یک دوره (معادل یک سال تحصیلی) برنامه‌ریزی‌شده است.
وی افزود: به‌منظور ارتقاء سطح کیفی سنجش میزان رضایت‌مندی شرکت‌کنندگان، فرم نظرسنجی طراحی‌شده و در پایان کارگاه‌ها در اختیار دانشجویان برای گرفتن نظرات ایشان قرارمی گیرد.
همچنین، کارگاه‌های آموزشی با توجه برنامه‌ریزی انجام‌شده طبق لیست ارائه‌شده درسایت از تاریخ 4 مهر 94 کارگاه‌های آموزشی با حمایت معاونت محترم آموزشی دانشگاه شروع به کارکرد.
دکتر قنبری اظهار داشت: طی مکاتباتی که با معاونت آموزشی دانشگاه انجام پذیرفت ظرفیت مازاد کارگاه‌های آموزشی به مراکز دانشکده‌ها اعلام و نسبت به ثبت‌نام دانشجویان متقاضی شرکت در کارگاه‌های آموزشی از سایر دانشکده‌ها اعم از دانشکده علوم تغذیه رژیم‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات جراحی سینا (به تعداد 16 نفر) اقدام لازم صورت گرفت برنامه و زمان حضور در این کارگاه‌ها به متقاضیان اعلام شد.
وی در پایان سخنان خود گزارشی از کارگاه‌های برگزارشده ارائه داد و گفت: 3 دوره کارگاه سنتز مواد سرمهندسی بافت مشخصه یابی، 4 دوره کارگاه کشت سلولی، 2 دوره کارگاه HPLC، 2 دوره کارگاه استخراج و تمایز سلول‌های بنیادی، 3 دوره کارگاه کشت باکتری وفرمنتیشن، 2 دوره کارگاه GC، 2 دوره کارگاه کار با Spectrophotometer و برگزاری اولین دوره کارگاه استخراج DNA را نیز داشتیم.
در ادامه این جلسه دکتر جلیلی، گفت: پیشنهادی که در اواخر سال گذشته در دانشکده مطرح شد برای من ایده جالبی بود. کمبود فضای آزمایشگاهی آموزشی دغدغه من و دوستان در دانشکده بوده و بارها در این مورد صحبت شده که دانشجویان تحصیلات تکمیلی فقط کلاس‌های تئوری دارند و حتی کارهای عملی را هم به شکل تئوری در کلاس انجام می‌دهند که این صورت خوشی برای دانشگاه ندارد.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه با تلاش و همکاری دوستان این کارگاه‌ها راه‌اندازی شد و امیدوارم با برنامه‌ریزی مناسبی که انجام‌گرفته این کارگاه‌های آموزشی خوبی پیش برود و از حداکثر منابع به‌صورت مطلوب استفاده شود.
معاون آموزشی دانشگاه گفت: من فکر می‌کنم یک ارتباط جدی باید بین این کارگاه‌ها و دروس ایجاد شود و این امر در مستقر شدن این برنامه و تبدیل‌شدن آن به یک مطالبه آموزشی خیلی کمک‌کننده هست و از حالت کارگاه اختیاری درآمده به قسمتی از برنامه مدون آموزشی تبدیل می‌شود که در تحصیلات تکمیلی که لازمه استمرار و استقرار این موضوع هست.
دکتر جلیلی ابراز امیدواری کرد و افزود: ان‌شاءالله این کار به‌خوبی در دانشکده فناوری‌های نوین و دیگر دانشکده‌ها انجام شود و تأکید من این است که این کارگاه‌ها باید ازنظر سطح کیفی و میزان موفقیت ارزشیابی شود؛ و چون این کارگاه‌ها بخشی از واحدهای درسی الزامی دانشجویان است باید ترتیبی اتخاذ شود که در ارزیابی نهایی دانشجویان نیز وارد شود.
در پایان دکتر جلیلی و دکتر احمدیان و هیئت‌رئیسه دانشکده از بخش‌های مختلف آزمایشگاه دیدن کردند.


عنوان صفحه : مراحل آزمون USMLE step 1

کتب آشنایی با مراحل آزمون USMLE
تمام پزشکانی که قصد ادامه‌ی ‌تحصیـــل و یـــا شــروع بـه ‌کار کشور آمریکا را دارند،

باید درسه مرحـله‌ی آزمون USMLE شرکت نموده و پـس از موفقیــت درایـن 3 آزمـــون بـه ادامه‌ی ‌تحصیل یـــا کار بپردازنـد.

بـه‌همیــن‌ منظور جهت آشنایــی با‌ این آزمـون، مراحل آن به‌ اختصار توضیح داده شده‌اند:
USMLE Step1
این آزمون یکی از سه آزمونی است که شما باید با موفقیت بگذرانید تــا به عنــوان یک پزشک مجاز درایالات متحده محسوب شوید

ساختار کلی آزمون:
آزمون CBT Step 1 شامل 7‌مرحله است، هر‌مرحله 60 دقیقه به ‌طول می‌انجامد و 46‌پرسش مطرح می‌شود، درمجموع این هفت مرحله شما

باید به 322‌پرسش پاسخ دهید.توجه: آزمون CBT Step1 درواقع نوع کامپیوتری شده‌ی همان آزمون کتبی است که قبلاً گرفته می‌شده است.
زمانی‌که داوطلب پاسخ به پرسش‌های یک مرحله را به اتمام می‌رساند، باید روی صفحه‌ی مانیتور کلیک کند تا به‌ مرحله‌ی ‌بعدی واردشود.

بعد‌ از وارد‌شدن به‌‌ مرحله‌ی‌ بعدی شما نمی‌توانید به‌ منظور تغییر پاسخ‌های خود در مرحله‌ی‌ قبلی

به‌ مرحله‌ی کامل‌شده‌ی‌ قبلی برگردید، فقط درطی زمان مشخص‌شده برای هر‌مرحله (60 دقیقه)

شما مجاز هستید تا پاسخ‌های پرسش‌های همان مرحله‌ی خود را تغییر‌داده یا اصلاح کنید(شکل1)

usmle-point1

مراحل آزمون USMLE

Computer Based Test)CBT )چگونه آزمونی است: به‌دلیل محیط منحصر به‌فرد آزمون CBT، قبل‌از روز آزمون آشنا‌شدن با اینکه

شرایط روز آزمون چگونه خواهد بود بسیار حائز اهمیت است.

اگر با این شرایط پیشاپیش آشنا شده باشید نیازی نخواهید داشت که الزاماً درمرحله‌ی آموزشی، که پانزده دقیقه طول خواهد کشید تا داوطلبان را با محیط و نحوه‌ی ‌آزمون آشنا‌ کنند، شرکت‌نمایید. درنتیجه‌ با انصراف از این مرحله‌ی آموزشی 15‌دقیقه به‌زمان استراحت خود می‌افزایید‌

(شکل1)توجه: داوطلبان شرکت در آزمون می‌توانند برای آشنایی بیشتر با ساختار آزمون‌CBT با 150‌پرسش تمرینی موجود روی وب‌سایت آزمون (www.usmle. org) مراجعه ‌کنند.

مراحل آزمون USMLE

توجه: برخی سوالات USMLE Step1 ممکن‌است حاوی شکل‌ها یا تصاویر رنگی باشند. این اشکال یا تصاویر معمولاً در‌سمت راست سوال قرار‌می‌گیرند.

توجه: نمونه‌ی تست‌های USMLE Step1 که شامل 150پرسش است روی وب‌سایت www.usmle.org قرار‌دارد.

توجه: آزمون‌Step1 درطی‌سال به‌استثنای دو‌هفته‌ی‌اول ژانویه و تعطیلات رسمی برگزار می‌شود.

دراین مراکز، آزمون در روزهای هفته به‌جز روزهای یکشنبه برگزار می‌شود.

شما می‌توانید برای شرکت در آزمـون ازطریق وب‌سایت (www.nbme.org)NBME اقدام کنید.

مراحل آزمون USMLE

به‌عبارت‌دیگر امتحان USMLE به‌جز تعطیلات همه روزه برگزار می‌شود.

چه زمانی باید برای آزمون ثبت نام کنم: اگرچه هیچ محدودیت زمانی برای ثبت‌نام در Step1 وجود ندارد،

باید سعی کنید حداقل شش‌ماه زودتر از روز مورد نظرتان برای ثبت نام اقدام کنید.

کجا می‌توانم در آزمون شرکت کنم: بعد از دریافت مجوز زمانبندی وتماس با مرکز آزمون، مکان آزمون شما تعیین می‌شود.

برای آگاهی از لیست مکان‌هایی که آزمون‌ در آنها بــرگــزار می‌شـــود بــه وب‌سایت www.prometric.comمراجعه نمایید.

چه نوع سوالاتی در آزمون مورد پرسش قرار‌می‌گیرند: متداول‌ترین سوالات، سوالات چند‌گزینه‌یی(MCQ) با تنها یک پاسخ صحیح است.

اغلب سوالات به‌صورت یک سناریوی کلینیکی یا یک پرسش مستقیم بدون هیچ سناریویی به‌همراه چند‌گزینه مطرح می‌گردند.

شما ‌باید یک گزینه را به‌عنوان بهترین پاسخ انتخاب کنید.

توجه: تقریباً سه چهارم سوالات Step1 با توصیفی راجع به یک بیمار آغاز می‌شود.

امتیاز آزمون چگونه محاسبه می‌شود: هر شرکت‌کننده‌ی Step1 یک گزارش الکترونیکی از امتیاز خود دراین آزمون دریافت می‌کند که شامل وضعیت قبولی یا مردودی، دوامتیاز و یک تصویر گرافیکی از نحوه‌ی عملکرد داوطلب می‌باشد.

توجه: متوسط امتیازStep1 برای دانشجویان پزشکی آمریکا از عدد‌200 درسال‌1991 به عدد221 درسال‌2010 افزایش یافته است.
NBME براساس تعداد کلی پاسخ‌های صحیح آزمون، دو امتیاز کلی را برای هر داوطلب مشخص می‌کند. امتیاز نخست یک امتیاز سه رقمی به عنوان امتیاز معیار است که متوسط آن221 و میزان انحراف استاندارد آن حدود23 است: و تنها امتیازی است که برای مدیران برنامه‌های رزیدنتی ارسال می‌شود. دومین امتیاز، یک امتیاز دو رقمی است که عدد 75 به‌عنوان حداقل نمره‌ی قبولی برای آن درنظر گرفته می‌شود و معادل امتیاز 188 برای امتیاز سه رقمی می‌باشد. این امتیاز دو رقمی فقط به بوردهای مجوز ایالتی گزارش‌می‌‌شود که احتمالاً امتیاز‌75 را به‌عنوان حداقل امتیاز قبولی در‌نظر می‌گیرند(شکل۲)

usmle-point2

مراحل آزمونUSMLE


عنوان صفحه : مراحل آزمون USMLE step 2

USMLE Step 2
امتحان Step 2 شامل دو آزمون زیراست:
1ـ Step 2 CK دومین آزمون از آزمون‌های سه گانه‌یی است که شما باید بگذرانید تا به‌عنوان یک پزشک مجوز‌دار درآمریکا شناخته شوید. این آزمون کامپیوتری یک آزمون یک روزه‌ی 9‌ساعته با ســــوالات چنــد گزینه‌یی‌(MCQ) است.

 

2ـ Step 2 CS که یک آزمون یک‌روزه‌ی شفاهی است و هرداوطلب باید‌12‌بیمار را مورد ارزیابی و بررسی قراردهد. اطلاعات راجع به ساختار آزمونCS، شرایط شرکت در آن، ثبت‌نام و امتیازبندی در www.nbme. org قرار‌دارد.

 

USMLE Step 2 CK :یک آزمون یک روزه با 352‌پرسش است که در‌یک جلسه‌ی 9‌ساعته برگزار می‌شود و به 8 مرحله‌ی 60‌دقیقه‌یی تقسیم شده‌است و در هر‌مرحله باید به 44‌پرسش پاسخ داده شود.

 

توجه: درنظر داشته‌باشید که باید 9‌ساعت را درمرکز آزمون بگذرانید.
موضوعات مـورد‌پرسش در Step 2 CK شامل دروس داخلی، زنان و زایمان، اطفال، خدمات پیشگیری، روانپزشکی وجراحی است، تعداد سوالات به شرح زیر تقسیم بندی می‌شود:
– تشخیص‌گذاری(40ـ25٪)
– مکانیسم‌ بیماری‌ها (35ـ20٪)
– به‌کار‌بردن اصول مدیریتی (25 ـ 15٪)
– ارتقای پزشکی پیشگیری و حفظ سلامتی(25‌ـ 15٪)

 

توجه: براساس تجربیات دانشجویان چند گونه پرسش پایه‌یی وجود دارد که به‌طور ثابتی درآزمون مطرح می‌شوند.
‌+ محتمل‌ترین تشخیص احتمالی چیست؟ 40٪
+ کدام یک از مراحل زیر مناسب‌ترین گزینه ‌به‌عنوان مرحله‌ی اولیه در Managementاست؟20٪
+ کدام یک از موارد زیر مناسب‌ترین گزینه به‌عنوان قدم بعدی در Management است؟ 20٪
– محتمل‌ترین علت………. چیست؟ 5٪
– محتمل‌ترین عامل بیماریزا در….. چیست؟3٪
– ‌محتمل‌ترین عامل پیشگیری‌کننده در ……… چیست؟2٪
– بقیه‌ سوالات‌10٪

 

آزمون‌:Step 2 CS این آزمون یک روزه است با این هدف که اطمینان حاصل کنند تمامی دانشجویان پزشکی آمریکا و کانادا

 

که متقاضی کسب مجوز پزشکی درایالات متحده هستند وهمچنین فارغ‌التحصیلان بین‌المللی که به‌دنبال شروع دوره‌های رزیدنتی‌ خود در آمریکا هستند،

 

مهارت‌های کلینیکی لازم، روابط بین‌فردی و ارتباطات اجتماعی کافی را برای دستیابی به‌اهداف خود داشته باشند.

 

برای گذراندن موفقیت‌آمیز این آزمون تمامی شرکت‌کنندگان باید نشان‌دهند که همانطور که می‌توانند از بیمار شرح‌حال گرفته و معاینات فیزیکی اولیه را انجام دهند، قادر هستند به‌زبان انگلیسی صحبت‌کرده، درک درستی از این زبان داشته و بتوانند با دیگران با‌این زبان ارتباط برقرار کنند.
همچنین از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود صلاحیت و شایستگی خود را در‌بخش نوشتاری به‌زبان‌انگلیسی نشان‌دهند و مهارت‌های کلینیکی حیاتی خود را بانوشتن یک یادداشت خلاصه راجع به بیماری که ویزیت می‌کننـد، نشان دهند.

 

آزمون‌Step 2 CS موارد کلینیکی را که اغلب درکلینیک‌ها، مطب‌های پزشکان و بخش‌های اورژانس دیده‌می‌شوند

 

شبیه‌سازی می‌کند. برای اطمینان از دستیابی به‌اهداف مورد‌نظر این آزمون و بالا‌بردن کیفیت آزمون، یک دوربین فیلمبرداری تمامی ویزیت‌های داوطلبان از بیماران را ثبت خواهد کرد، اما ازاین فیلم‌های ضبط شده برای تعیین امتیاز داوطلبان استفاده نخواهد شد. بیماران شبیه‌سازی شده در این آزمون اغلب گونه‌هایی ازبیمارانی هستند که عموماً در طی دوره‌های تخصصی پایه‌یی دربرنامه‌های معتبر دانشکده‌های پزشکی دیده‌می‌شوند. رشته‌های تخصصی به‌شرح زیر است:
– داخلی
– اطفال
– پزشکی‌خانواده
– زنان وزایمان
– جراحی
– روانپزشکی
– طب اورژانس

 

مراحل آزمون USMLE

 

حداقل نمره رشته‌های مختلف:
به‌نظر می‌رسد جذاب‌ترین قسمت این مقاله مربوط به‌این

 

قسمت باشد که حداقل نمرات USMLE که فرد با آن در رشته‌های

 

مختلف مورد‌پذیرش قرارگرفته است آورده شده‌است. درشکل ‌‌3

 

حداقل نمراتی که هررشته به‌خود اختصاص داده است، آورده

 

شده‌است.

 

usmle-point3

مراحل آزمون USMLE

 


عنوان صفحه : نحوه خرید از سایت انتشارات تیمورزاده نوین

 

 

انتشارات تیمورزاده نوین

نحوه خرید از سایت تیمورزاده نوین:

1:ابتدا در گزینه  عضویت در سایت اطلاعات خودتان را به طور دقیق وارد کنید.

2:پس از ارسال اطلاعات به سیستم شما می توانید وارد سایت بشوید که از سمت بالای سایت سمت در دسترس خوتاهد بود

3 پس از ورود به سایت انتشارات تیمورزاده نوین روی خرید محصول کتاب مورد نظر کلیک نمایید.

4:دراین مرحله شما به اقلام خریداری شده رهسپار میشوید

5: پس از  اتمام خرید  روی خرید اینترنتی کلیک نمایید تا به بانک اینترنی کانکت شوید

6:پس وارد کردن اطلاعات کارت خود و گزینه خرید تقریبا کار شما به پایان رسیده است

7*:در این مرحله روی گزینه برگشت به سایت پذیرنده کلیک نمایید

8:کار شما به پایان رسید حال بقیه چیز هارا به ما بسپارید و با خیال راحت یک چای گرم بنوشید

انتشارات تیمورزاده نوین

انتشارات تیمورزاده نوین حامی پزشکان آینده


عنوان صفحه : تخفیف های ویژه

انشتارات تیمورزاده نوین حامی پزشکان آینده

.آیا میدانستید با خرید مستقیم از سایت انتشارات تیمورزاده نوین از30% تخفیف ویژه بهره مند میشوید

 

جالب است بدانید انتشارات تیمورزاده نوین تخفیف های خود را از 21% به 30% تخفیف تغییر داده تا از این راه از رقبا بیش تر از قبل سبقت بگیرد و پله های ترقی را به کمک شما علم دوستان فتح کنید


پنل کاربری

نام کاربری :
کلمه عبور :

تازه های نشر