نتایج جستجو در سایت

Physical Agents in Rehabilitation: An Evidence-Based Approach to Practice 2017 - معاینه فیزیکی و شرح و حال
Physical Agents in Rehabilitation: An Evidence-Based Approach to Practice 2017
Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral 2018 - معاینه فیزیکی و شرح و حال
Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral 2018
Therapeutic Exercise for Musculoskeletal Injuries 2016 - معاینه فیزیکی و شرح و حال
Therapeutic Exercise for Musculoskeletal Injuries 2016
آسیب شناسی ریوی - پاتولوژی
Pulmonary Pathology 2018
آسیب شناسی ریوی
Ten Cates Oral Histology  2018 - دندانپزشکی
Ten Cates Oral Histology 2018
دستورالعمل های ACSM برای آزمایش ورزش و نسخه 2018 - اورتوپدی
ACSMs Guidelines for Exercise Testing and Prescription 2018
دستورالعمل های ACSM برای آزمایش ورزش و نسخه 2018
کاربردهای درمانی - فارماکولوژی
Applied Therapeutics 3 Vol 2018
کاربردهای درمانی
 پزشکی ورزشی نتر (علوم بالینی نتر)Netter - معاینه فیزیکی و شرح و حال
Netter Sports Medicine 2023
پزشکی ورزشی نتر (علوم بالینی نتر)Netter
تفسیر نوار قلب: یک رویکرد عملی - قلب و عروق
Interpreting ECGs: A Practical Approach 2019
تفسیر نوار قلب: یک رویکرد عملی
Mosbys Essential Sciences for Therapeutic Massage  2016 - معاینه فیزیکی و شرح و حال
Mosbys Essential Sciences for Therapeutic Massage 2016
منابع ACSM برای فیزیولوژیست ورزشی - معاینه فیزیکی و شرح و حال
ACSM's Resources for the Exercise Physiologist 2018
منابع ACSM برای فیزیولوژیست ورزشی
میکروب شناسی و ایمونولوژی پزشکی میمس - ایمونولوژی
Mims' Medical Microbiology and Immunology 2019
میکروب شناسی و ایمونولوژی پزشکی میمس
The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology  2018 - علوم آزمایشگاهی
The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology 2018
Goldbergers Clinical Electrocardiography  2018 - قلب و عروق
Goldbergers Clinical Electrocardiography 2018
Essentials of Nursing Research Appraising Evidence for Nursing Practice 2018 - پرستاری
Essentials of Nursing Research Appraising Evidence for Nursing Practice 2018
جراحی دهان و فک و صورت فونسکا - دندانپزشکی
Oral and Maxillofacial Surgery fonseca 2018
جراحی دهان و فک و صورت فونسکا
Rhotons Atlas of Head, Neck, and Brain  2018 - نورولوژی
Rhotons Atlas of Head, Neck, and Brain 2018
Speech and Voice Science  2017 - معاینه فیزیکی و شرح و حال
Speech and Voice Science 2017
مدیریت بالینی اختلالات بلع - گوش و حلق و بینی
Clinical Management of Swallowing Disorders 2016
مدیریت بالینی اختلالات بلع
Clinical Management of Speech Sound Disorders: A Case-Based Approach 2018 - معاینه فیزیکی و شرح و حال
Clinical Management of Speech Sound Disorders: A Case-Based Approach 2018
Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy 2018 - معاینه فیزیکی و شرح و حال
Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy 2018
صدای حرفه ای: علم و هنر مراقبت های بالینی ، سه جلد 2017 - گوش و حلق و بینی
Professional Voice: The Science and Art of Clinical Care, Three-Volume 2017
صدای حرفه ای: علم و هنر مراقبت های بالینی ، سه جلد 2017
Principles of Neurological Surgery 2018 - نورولوژی
Principles of Neurological Surgery 2018
Essential Echocardiography: A Companion to Braunwald’s Heart Disease + videos 2019 - قلب و عروق
Essential Echocardiography: A Companion to Braunwald’s Heart Disease + videos 2019
اطلس سونوآناتومی برای بیهوشی منطقه ای و طب درد - بیهوشی
Atlas of Sonoanatomy for Regional Anesthesia and Pain Medicine 2018
اطلس سونوآناتومی برای بیهوشی منطقه ای و طب درد
تمرین بیهوشی برای نوزادان و کودکان* - بیهوشی
A Practice of Anesthesia for Infants and Children 2 Vol 2019
تمرین بیهوشی برای نوزادان و کودکان*
کمپبل- والش-وین بررسی ارولوژی - اورولوژی
Campbell-Walsh-Wein Urology Twelfth Edition Review 2020
کمپبل- والش-وین بررسی ارولوژی
Water Fitness Progressions 2019 - معاینه فیزیکی و شرح و حال
Water Fitness Progressions 2019
Clinical Orthopaedic Rehabilitation: A Team Approach, 4th Edition – Original PDF + Videos 2018 - معاینه فیزیکی و شرح و حال
Clinical Orthopaedic Rehabilitation: A Team Approach, 4th Edition – Original PDF + Videos 2018
Sports Injuries: Prevention, Treatment and Rehabilitation 2017 - معاینه فیزیکی و شرح و حال
Sports Injuries: Prevention, Treatment and Rehabilitation 2017