نتایج جستجو در سایت

جراحی آندوسکوپی سینوس: آناتومی ، بازسازی سه بعدی و روش جراحی - گوش و حلق و بینی
Endoscopic Sinus Surgery: Anatomy, Three-Dimensional Reconstruction, and Surgical Technique 2018
جراحی آندوسکوپی سینوس: آناتومی ، بازسازی سه بعدی و روش جراحی
کتاب درسی برای مراقبت های بهداشتی بین فرهنگی: رویکرد جمعیت: مفاهیم صلاحیت فرهنگی در مراقبت های پرستاری - بهداشت
Textbook for Transcultural Health Care: A Population Approach: Cultural Competence Concepts in Nursing Care 2021
کتاب درسی برای مراقبت های بهداشتی بین فرهنگی: رویکرد جمعیت: مفاهیم صلاحیت فرهنگی در مراقبت های پرستاری
برنامه آموزش جراحی و خودارزیابی - جراحی
SESAP 17 Surgical Education and Self-Assess+MP3 2Vo-2021l
برنامه آموزش جراحی و خودارزیابی
 مقدمه ای بر پزشکی مولکولی  - ایمونولوژی
مقدمه ای بر پزشکی مولکولی
مقدمه ای بر پزشکی مولکولی
Teaching Atlas of Mammography 2012 - رادیولوژی
Teaching Atlas of Mammography 2012
غدد درون ریز کودکان اسپرلینگ - داخلی غدد
Sperling Pediatric Endocrinology 2021
غدد درون ریز کودکان اسپرلینگ
رادیولوژی کودکان - رادیولوژی
IAP TEXTBOOK OF PEDIATRIC RADIOLOGy 2020
رادیولوژی کودکان
اطلس بالینی CT و MRI قلب و آئورت - رادیولوژی
Clinical Atlas of Cardiac and Aortic CT and MRI 2019
اطلس بالینی CT و MRI قلب و آئورت
پزشکی هسته ای در بیماری های عفونی - عفونی
Nuclear Medicine in Infectious Diseases 2020
پزشکی هسته ای در بیماری های عفونی
هوش مصنوعی در پزشکی - داخلی
Artificial Intelligence in Medicine 2021
هوش مصنوعی در پزشکی
اشعه ایکس قفسه سینه برای دانشجویان پزشکی - رادیولوژی
Chest X-Rays for Medical Students 2020
اشعه ایکس قفسه سینه برای دانشجویان پزشکی
کتاب درسی پزشکی هسته ای: روش شناسی و کاربردهای بالینی - رادیولوژی
Nuclear Medicine Textbook: Methodology and Clinical Applications 2019
کتاب درسی پزشکی هسته ای: روش شناسی و کاربردهای بالینی
سونوگرافی نقطه مراقبت اضطراری - رادیولوژی
Emergency Point-of-Care Ultrasound 2017
سونوگرافی نقطه مراقبت اضطراری
ایجاد مرکز پزشکی سبک زندگی - داخلی
Creating a Lifestyle Medicine Center 2020
ایجاد مرکز پزشکی سبک زندگی
آسیب شناسی جراحی تشخیصی سر و گردن توسط گنپ - جراحی
Gnepp's Diagnostic Surgical Pathology of the Head and Neck 2021
آسیب شناسی جراحی تشخیصی سر و گردن توسط گنپ
مهارت های ارتباطی برای متخصصین مراقبت های بهداشتی: زمینه، مفاهیم، تمرین، و شواهد - بهداشت
Communication Skills for the Health Care Professional: Context, Concepts, Practice, and Evidence 2020
مهارت های ارتباطی برای متخصصین مراقبت های بهداشتی: زمینه، مفاهیم، تمرین، و شواهد
ملزومات بهداشت مادران ، زایمان و نوزادان - پرستاری
Essentials of Maternity, Newborn, and Women's Health nursing 2021
ملزومات بهداشت مادران ، زایمان و نوزادان
ملزومات پرستاری بهداشت روان روانپزشکی - پرستاری
Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing 2021
ملزومات پرستاری بهداشت روان روانپزشکی
deWits پرستاری پزشکی-جراحی: مفاهیم و عمل - پرستاری
deWit’s Medical-Surgical Nursing: Concepts & Practice, 2021
deWits پرستاری پزشکی-جراحی: مفاهیم و عمل
پرستاری پزشکی-جراحی - پرستاری
Medical-Surgical Nursing 2021
پرستاری پزشکی-جراحی
پرستاری جیرشناسی - پرستاری
Gerontological Nursing 2022
پرستاری جیرشناسی
کتاب درسی مایلس برای ماماها - زنان و مامایی
Myles Textbook for Midwives 2021
کتاب درسی مایلس برای ماماها
فیزیولوژی کاربردی تنفسی نون و لومب - فیزیولوژی
Nunn and Lumb's Applied Respiratory Physiology 2021
فیزیولوژی کاربردی تنفسی نون و لومب
فیزیولوژی سلولی و نوروفیزیولوژی - فیزیولوژی
Cellular Physiology and Neurophysiology 2020
فیزیولوژی سلولی و نوروفیزیولوژی
مفاهیم فیزیولوژی قلب و عروق - قلب و عروق
Cardiovascular Physiology Concepts 2021
مفاهیم فیزیولوژی قلب و عروق
اصول بیوشیمی - بیوشیمی
Lehninger Principles of Biochemistry(tabdili) 2021
اصول بیوشیمی
مقدمه ای بر پرستاری مراقبت های ویژه - پرستاری
Introduction to Critical Care Nursing 2021
مقدمه ای بر پرستاری مراقبت های ویژه
آکسفورد کتاب پرستاری تسکینی - پرستاری
Oxford Textbook of Palliative Nursing 2019
آکسفورد کتاب پرستاری تسکینی
برنامه درسی هسته پرستاری - پرستاری
PeriAnesthesia Nursing Core Curriculum 2021
برنامه درسی هسته پرستاری
برنامه ریزی مراقبت پرستاری مفهومی - پرستاری
Conceptual Nursing Care Planning 2021
برنامه ریزی مراقبت پرستاری مفهومی