گروه کتب

s 2019 - بافت شناسی و جنین شناسی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
Harper s Illustrated Biochemistry 32th 2023 - بیوشیمی
1,499,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان
Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations 2011 - بیوشیمی
1,899,200 تومان
1,350,000 تومان
150,000 تومان
Human Molecular Genetics 2019 - ژنتیک
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
Textbook of Histology gartner  2021 - بافت شناسی و جنین شناسی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Medical Genetics 2020 - ژنتیک
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
Stem Cell Nanoengineering  2015 - ژنتیک
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
Introducing Epigenetics: A Graphic Guide  2017 - ژنتیک
599,200 تومان
420,000 تومان
150,000 تومان
Gene and Cell Therapy  2015 - ژنتیک
2,599,200 تومان
1,820,000 تومان
199,200 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Advanced Pediatric Assessment 2020 - اطفال
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
spine secrets 2021 - نورولوژی
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان
Succinct Pediatrics  2016 - اطفال
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان
100+ Clinical Cases in Pediatrics  2016 - اطفال
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان
 Grant’s Atlas of Anatomy  Sixteenth 2025 - آناتومی
1,699,200 تومان
1,190,000 تومان
350,000 تومان
ICD-10-PCS 2020: The Complete Official Codebook - فرهنگ و واژه ها
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
بین المللی شدن و تضمین کیفیت - کتاب های فارسی انتشارات
125,000 تومان
106,000 تومان
Skills for Midwifery Practice  2016 - زنان و مامایی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Practical Thoracic Pathology 3 Vol  tabdili 2017 - پاتولوژی
4,992,000 تومان
3,500,000 تومان
150,000 تومان