گروه کتب

ECG ROUNDS 2014

229200 تومان
ATLAS OF VASCULAR SURGERY 2014

249200 تومان
GROSSMAN CARDIAC ANGIOGRAPHY 2014

369200 تومان
ABRAMS ANGIOGRAPHY 2014

389200 تومان
MASTERY OF CARDIOTHORASIC SURGERY 2014

399200 تومان
HEART SURGERY 2016

89200 تومان
CARDIOTHORASIC ANESTHESIA 2015

189200 تومان
CURRENT VASCULAR SURGERY 2014

329200 تومان
COLOR ATLAS AND SYNOPSIS VASCULAR DISEASE 2014

199200 تومان
INPATIENT CRDIOVASCULAR MEDICINE 2014

129200 تومان
MAKING SENSE ECHOCARDIOGRAPHY 2014

124200 تومان
MAKING SENSE ECG 2014

99200 تومان
CLINICAL ECHOCARDIOGRAPHY 2013

249200 تومان
THE ECG MADE EASY 2013

39200 تومان
CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGY 2014

449200 تومان
PEDIATRIC CARDIOLOGY 2014

129200 تومان
THE ECG WORK BOOK 2014

49200 تومان
VASCULAR SURGERY RUTHERFORD 2014

549200 تومان
FUNDAMENTAL OF CARDIOLOGY 2015

129200 تومان
MEDICAL TERMINOLOGY MOSBY 2014

379200 تومانپنل کاربری

نام کاربری :
کلمه عبور :

تازه های نشر