گروه کتب

Drug-Like Properties Concepts, Structure Design and Methods  2016 - فارماکولوژی
199,200 تومان
139,440 تومان
29,200 تومان
Quality in Nuclear Medicine 2016 - رادیولوژی
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
Safety of Biologics Therapy  2016 - ایمونولوژی
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
Epidemiology: Beyond the Basics 2019 - بهداشت
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان
Color Atlas of Internal Medicine 2015 - داخلی
1,899,200 تومان
1,330,000 تومان
150,000 تومان
 Review of Sleep Medicine 4th Edition 2018 - داخلی
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان
Pulmonary Hypertension  2016 - داخلی تنفس
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Maternity and Pediatric Nursing  2017 - پرستاری
699,200 تومان
489,440 تومان
59,200 تومان
ACP MKSAP CARDIOVASCULAR MEDICINE 2017 - قلب و عروق
199,200 تومان
139,940 تومان
15,000 تومان
Transplant Infections: Fourth Edition 2018 - عفونی
1,899,200 تومان
1,330,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Bacterial Genetics and Genomics 2021 - ژنتیک
799,200 تومان
560,000 تومان
150,000 تومان
Gerontological Nursing 2022 - پرستاری
799,200 تومان
560,000 تومان
150,000 تومان
Medical-Surgical Nursing 2021 - پرستاری
2,299,200 تومان
1,610,000 تومان
150,000 تومان
Myles Textbook for Midwives  2021 - زنان و مامایی
1,899,200 تومان
1,330,000 تومان
150,000 تومان
Harrisons Manual of Medicine 2vol 2020 - داخلی
1,899,200 تومان
1,330,000 تومان
150,000 تومان
Netter
1,699,200 تومان
1,190,000 تومان
450,000 تومان
Netter`s internal medicine 2Vol 2008 - داخلی
1,899,200 تومان
1,330,000 تومان
150,000 تومان
GRAY ANATOMY REVIEW 2022 - آناتومی
799,200 تومان
550,000 تومان
69,200 تومان