جزییات کتاب Laboratory Models for Foodborne Infections 2017